Nr.195 - 2. behandling af budget 2016 - 2019

Sagsnr.: 15/27600

 

Beslutningstema

Vedtagelse af kommunens samlede budget for 2016-2019. Herunder valg mellem statsgaranti og selvbudgettering og fastlæggelse af personskatteprocent, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Udgangspunktet for budgettets 1. behandling var anbefalingerne i administrationens budgetvurdering.


Der foreligger til 2. behandling tre budgetforslag. Dels ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Borgernes Stemme, Dansk Folkeparti og Venstre om budget 2016-2019. Dels andet ændringsforslag fremsendt af Liberal Alliance og Frie Liberale. Samt tredje ændringsforslag fremsendt af Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Alle tre forslag tager udgangspunkt i budgetvurderingen, som lå til grund for budgettets 1. behandling.


Budgetforliget mellem de 6 partier er vedlagt sagen i bilag 1a.

 

Ændringsforslaget fra Liberal Alliance og Frie Liberale er vedlagt i bilag 2. Og ændringsforslaget fra Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er vedlagt i bilag 3.


Som en del af budgetvedtagelsen skal Byrådet tage stilling til, om kommunen skal selvbudgettere eller vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Af hensyn til budgetsikkerheden og med udgangspunkt i konkrete beregninger ved selvbudgettering, anbefaler administrationen, at kommunen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016. Budgettet som fremlagt til 2. behandlingen tager udgangspunkt heri. Notat med uddybende beskrivelse er vedlagt som bilag 4.


Byrådet skal med budgettet formelt godkende kirkeskatteprocenten. Provstiudvalget har indstillet en kirkeskatteprocent på 0,62 pct. Det er en nedsættelse af kirkeskatten på 0,02 procentpoint i forhold til 2015. Notat om budgetlægning af kirkens økonomi er vedlagt som bilag 5.


Byrådet har 31. august vedtaget budgetrevision 30/6, der bevillingsmæssigt også har indvirkning på budget 2016-2019. Budgetrevisionen er indarbejdet i budgetforslagene. I overensstemmelse med normal praksis indarbejdes tekniske korrektioner og omplaceringer Herudover vil der forekomme ændringer på pris- og lønfremskrivninger når ændringerne indarbejdes i økonomisystemet.


Af bilag 1b – 1c fremgår de obligatoriske oversigter til budgetforslaget fremsendt af et flertal i byrådet: Bevillingsoversigt og en flerårsoversigt. Oversigt over ændringer fra 1. behandling til 2. behandling for budgetforliget fremgår af bilag 1d.


Af bilag 6 fremgår de foreløbige takster. Senest i november 2015 forlægges Økonomiudvalget og Byrådet de endelige takster baseret på det vedtagne budget.


Budgetmaterialet er sendt i høring i berørte nævn og råd. Seniorrådet har i deres høringssvar tilkendegivet at det udleverede materiale ikke har givet anledning til at fremsætte nye kommentarer, idet seniorrådet afventer de politiske beslutninger med bekymring over at vide, at ældrebefolkningen fortsat vokser samtidigt med at budgetterne krymper. Handicaprådet behandler høring af budgetmaterialet på deres møde den 24. september, hvorefter høringssvaret eftersendes.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse kap. V, samt Budget- og regnskabssystem for kommunerne

Kompetence

Byrådet, efter indstilling fra Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At økonomiudvalget vedtager et budgetforslag for 2016-2019, der oversendes til byrådets 2. behandling
  2. At der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
  3. At kirkeskatten fastsættes til 0,62 pct. i 2016
  4. At personskatteprocent, grundskyld og dækningsafgift fastsættes
  5. At byrådet på mødet i november 2015 endeligt fastsætter taksterne med udgangspunkt i budgetvedtagelsen 2016-2019.
  6. At administrationen bemyndiges til at indarbejde tekniske korrektioner, herunder PL-justeringer mv.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2015

Økonomiudvalget stemte om ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten (bilag 6):


For stemte: 2 Liste F og Liste Ø


Imod stemte: 9 Liste A, Liste B, Liste C, Liste I, Liste O og Liste V


Forslaget faldt dermed.


Dernæst stemte Økonomiudvalget om ændringsforslag fra Liberal Alliance og Frie Liberale (Bilag 5)


For stemte: 1: Liste I


Imod stemte: 10 Liste A, Liste B, Liste C, Liste F, Liste O, Liste V og Liste Ø


Forslaget faldt dermed.


Herefter stemte Økonomiudvalget om budgetforlig 2016-2019 (Bilag 1a, 1b, 1c og 1d)


For stemte: 8 Liste A, Liste B, Liste C, Liste O og Liste V


Imod stemte: 3 Liste F, Liste I og Liste Ø


Forslaget blev dermed vedtaget og indstillingens punkt 1-3 og 5-6 anbefales af Økonomiudvalget til godkendelse.


Økonomiudvalget indstiller, at de to reserver på anlæg og drift samles i en samlet reserve på driften.


Ad. Indstillingens punkt 4 anbefaler Økonomiudvalget, at personskatteprocent, grundskyld og dækningsafgift jvf. budgetforliget fastholdes uændret.


Hanne Berg (F) og Henriette Brandt Pedersen (Ø) stemte imod, idet de ønsker en forhøjelse af indkomstskatten på 0,3 procent.


Hanne Berg (F) og Henriette Brandt Pedersen (Ø) stemte imod indstillingens punkt 3, fordi de ønsker, at kirkeskatten skal omfatte alle udgifter til folkekirken.