Nr.233 - Salg af ejendomme

Sagsnr.: 15/6578

 

Beslutningstema

Stillingtagen til salg af kommunale ejendomme.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede den 24. august 2015 at anmode Plan-, Miljø- og Klimaudvalget om at give anbefalinger til hvilke kommunale ejendomme der skal udtages til udvikling og salg. (Begrebet ’ejendomme’ betegner her et givet areal bestående af en eller flere matrikler – bebygget eller ubebygget)  


Økonomiudvalget har i forbindelse med salg af ejendomme hidtil opereret med fire kategorier:

 1. Kategori 1 omfatter ejendomme, som er besluttet solgt.
 2. Kategori 2 omfatter ejendomme der indgår i bygningsanalysen på kultur- og fritidsområdet.
 3. Kategori 3 omfatter ejendomme, der i kommuneplanen er udlagt til ny bebyggelse.
 4. Kategori 4 omfatter grønne arealer, parker og andre ubebyggede arealer, der kan udvikles med henblik på salg. Nærmere definition af kriterierne for ejendomme i denne kategori fremgår af bilag 1.

Økonomiudvalget har anmodet Plan- Miljø- og Klimaudvalget om anbefalinger vedrørende ejendommene i kategori 3 og 4.


Ejendomme i kategori 3 og 4 er samlet i vedlagte lukkede bilag 1: ”Katalog over ejendomme til mulig fremtidig udvikling og salg, september 2015”. Kataloget omfatter de i alt 29 ejendomme. Ejendommenes beliggenhed, planforhold, anvendelsesmuligheder, proces-behov mv. fremgår af kataloget.


I det omfang, der udtages arealer til nærmere udvikling og salg, vil der være behov for at foretage en prioritering af arbejdet hermed i forhold til øvrige salgs- og lokalplanlægningsopgaver. Herunder de salg der allerede er truffet beslutning om (kategori 1). For en stor del af ejendommene er det endvidere nødvendigt at gennemføre udviklingsprojekter bl.a. med matrikulære ændringer og lignende.


Administrationens vurdering

Salg af kommunale ejendomme bidrager positivt til kommunens økonomi såvel som til udvikling af lokalområder. De økonomiske gevinster optræder dels i form af direkte indtægter fra salg, og dels i form af øget skattegrundlag ved øget tilflytning – hvis ejendomme sælges til boligbyggeri. I visse tilfælde kan der tillige ligge en økonomisk gevinst i form af reducerede driftsudgifter.


De udviklingsmæssige gevinster ligger i, at grundsalg og efterfølgende bebyggelse i mange tilfælde kan bidrage til forskønnelse af bybilledet i de berørte byområder, og/eller styrke handelslivet og/eller det sociale liv i lokalområdet. 


Administrationen anbefaler at grundsalget gribes strategisk an således at der opnås både en optimal økonomisk og en udviklingsmæssig gevinst. Dette indebærer, at overvejelserne og beslutningerne om kommunale grundsalg ses i sammenhæng med de private byudviklingsinitiativer, der er i gang eller på vej i de forskellige bysamfund. Det betyder konkret at administrationen anbefaler, at beslutningerne om grundsalg tager højde for risikoen for den overmætning af markedet, der kan opstå, såfremt de mange allerede eksisterende private byggerettigheder udnyttes samtidigt med, at kommunen sætter mange byggegrunde og andre ejendomme til salg.


På baggrund af en opgørelse af boligtilvæksten i 2002-14 sammenholdt med den aktuelle byggerummelighed og kendte byggeforventninger kan det konstateres, at der i Fredensborg, Nivå og Kokkedal for de kommende år er et forholdsvis rigeligt udbud af byggemuligheder. Derimod er der kun begrænsede byggemuligheder i Humlebæk på nuværende tidspunkt. I bilag 2 er der nærmere redegjort for boligtilvækst, byggerummelighed dog byggeforventninger. På baggrund af konklusionerne anbefaler administrationen, at de kommunale grundsalg i første omgang hovedsagelig – men ikke alene - fokuserer på Humlebæk.


Administrationen anbefaler konkret at der blandt ejendommene i bilag 1 arbejdes videre med udvikling og salg af følgende ejendomme:


I Fredensborg:


 • Kirkeleddet udbydes, når Lind & Risør har solgt hovedparten af deres parcelhusgrunde ved Benediktevej.

I Humlebæk:

Der er i forhold til de øvrige bysamfund kun begrænsede byggemuligheder i Humlebæk på nuværende tidspunkt. Det anbefales at øge byggemulighederne ved et af to alternativer.


 • Alternativ 1: Salg af Humlebæk Syd igangsættes efter en nærmere planlagt salgsstrategi.
 • Alternativ 2: Mindre arealer i Humlebæk udvælges til nærmere undersøgelser med henblik på salg. Administrationen foreslår nedenstående med de angivne begrundelser:
  • Syd for Fredensborgvej. (På de privatejede arealer syd for Fredensborg har der været ønsker om byggeri, og der kunne gennemføres en fornuftig samlet planlægning for hele strækningen)
  • Ved Krummediget. (Arealet har en meget central beliggenhed og bebyggelse kan bidrage positivt til at styrke bylivet og bybilledet i det centrale Humlebæk).
  • Teglgårdsvej 155 (Arealet har en central beliggenhed, og bebyggelse kan bidrage positivt til bybilledet).
  • Ved Hans Rostgårdsvej (Arealet har en central beliggenhed).
 • Øvrige mulige grundsalg afventer udviklingen på boligmarkedet.

I Nivå og Kokkedal:

Der sælges ikke kommunale grunde på nuværende tidspunkt. Men i den kommende kommuneplan udnyttes Fingerplanens muligheder for nye byområder til brug på længere sigt.


I landområdet:

 • Karlebo gamle idrætsareal udbydes til parcelhuse.

Arbejde med ovennævnte ejendomme fra kataloget over mulige fremtidige salg vil kunne påbegyndes i takt med at allerede besluttede salg (kategori 1) gennemføres. Arbejdet vil i første omgang dreje sig om at afklare, hvilket provenu der vil kunne forudses for de enkelte ejendomme, baseret på anvendelse og udnyttelsesmuligheder på ejendommen, samt hvilken proces og tidshorisont der kan forventes. Hver enkelt ejendom vil herefter blive forlagt til politisk beslutning. Dette forventes at kunne ske løbende i løbet af 2016. Udvikling og salg af de foreslåede ejendomme vil i givet fald kunne medføre behov for ca. 7 lokalplaner.


Ejendomme i kataloget over mulige fremtidige salg, som ikke i denne omgang udvælges til udvikling og salg, vil der i perioden 2016-2018 ikke blive arbejdet videre med.

Bevilling

Sagen har på dette stade ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved kommunens salg af fast ejendom m.fl.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1.    At der arbejdes videre med henblik på udvikling og salg af følgende ejendomme:

a)    I Fredensborg: Kirkeleddet

b)    I Humlebæk:

ENTEN Humlebæk Syd

ELLLER Mindre arealer Syd for Fredensborgvej, ved Krummediget, ved Hans Rostgårdsvej samt Teglgårdsvej 155.

c)    I Nivå og Kokkedal: Ingen på nuværende tidspunkt.

d)    I Karlebo: Det tidligere idrætsareal.

2.    Blandt de udvalgte ejendomme prioriteres salg og dertil knyttet planlægning således, at salg med størst provenu søges realiseret først.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-10-2015

Udvalget anbefaler:


-      Indstillingens pkt. 1b, med alternativ 2 suppleret med areal 17. Udvalget anbefaler, at diskussionen om Humlebæk Syd udskydes.


-      Indstillingens pkt. 1c, i det udvalget tillige anbefaler, at salg af Byvejen 14, Nivå fremmes.


-      Indstillingens pkt. 1d.


Udvalget anbefaler således ikke indstillingens pkt. 1a.


Udvalget bemærker, at udvalget med anbefalingen ikke har forholdt sig til øvrige arealer, som udvalget forbeholder sig ret til at tage op til drøftelse ved given lejlighed.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Henvendelser fra borgere indgik i sagens behandling.


Godkender Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling dog således, at arealerne ved Krummediget og Hans Rostgårdsvej og Humlebæk Syd indarbejdes i planstrategien Fremtidens Fredensborg og med den præcisering, at Byvejen 14 fortsat anvendes til aktiviteter vedr. handicap og socialpsykiatri.