Nr.231 - Kongevejen 21 i Fredensborg, endelig vedtagelse af lokalplan F112

Sagsnr.: 14/16302

 

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af lokalplan F112 for Kongevejen 21 i Fredensborg.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog på møde den 30. marts 2015 at fremlægge forslag til lokalplan F112 for Kongevejen 21 i Fredensborg i offentlig høring.

 

Høringsperioden var fra den 13. april til den 24. juni 2015, og der blev afholdt borgermøde den 21. maj 2015. I høringsperioden indkom 6 høringssvar. I forlængelse af høringsperioden har kommunen endvidere modtaget kommentarer til høringssvarene/indsigelse fra områdets projektudvikler/ejer.

 

Lokalplanens baggrund

Kongevejen 21 i Fredensborg har ikke tidligere været en del af en lokalplan, men er omfattet af kommuneplanens rammeområde FE04 til erhverv. Byrådet besluttede den 26. januar 2015 at fremlægge tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 for Kongevejen 21 i offentlig høring. Med Kommuneplantillægget ændres områdets anvendelse fra erhverv til boligformål som forudsætning for nærværende forslag til lokalplan F112 for Kongevejen 21.

 

Lokalplanforslaget er udarbejdet i samarbejde med ejers rådgiver.

 

Høringssvar fra naboer mv.

Som angivet ovenfor har kommunen modtaget 6 høringssvar fra borgere og foreninger i høringsperioden. De 6 høringssvar er fra Asminderød Boligselskab, Toftevænget, Lis Grete Møller, Palle Marcher, Cyklistforbundet, Danmarks Naturfredningsforening og Agenda 21 foreningen. Derudover har kommunen som nævnt modtaget kommentarer til høringssvarene/indsigelse fra projektudvikler/ejer Christian Fischer.

 

Høringssvar/kommentarer omhandler følgende forhold:

 

 • Kirkebyggelinje
 • Skygge- og indbliksgener
 • Bebyggelsens omfang
 • Udvendige antenner
 • Forhold for cykelister
 • Bæredygtighed
 • Grundejerforening

 

Høringssvar, resumé af høringssvarene og administrationens kommentarer til disse fremgår af bilag.

 

Administrationens ændringsforslag til lokalplan F112

På baggrund af de indkomne høringssvar/kommentarer anbefaler administrationen følgende ændringer i lokalplan F112:

 

(Ændring i kursiv)

 

Kirkebyggelinjen

 

 1. At redegørelsen om lokalplanens forhold til anden lovgivning suppleres med følgende afsnit: ”Tilladelse fra anden myndighed – Lokalplanområdet er omfattet af kirkebyggelinje afkastet fra Asminderød Kirke. Jævnfør Naturbeskyttelsesloven § 19 må der ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 meter inden for en afstand af 300 meter fra en kirke. En udnyttelse af lokalplanens mulighed for byggeri med en tagfodshøjde på 9 meter og opførelse af mobilmast vil således forudsætte dispensation fra kirkebyggelinjen.

Det fremgår af Naturbeskyttelseslovens § 19, at der kan dispenseres fra kirkebyggelinjen, hvis den nye bebyggelse ikke forringer den landskabelige sammenhæng mellem kirken og dens omgivelser. Kongevejen 21 er beliggende ca. 160 meter fra Asminderød Kirke og er adskilt af et boligområde og en erhvervsejendom med trælast. Hovedparten af lokalplanområdet har et terræn som er ca. 3-4 meter under den syd og øst for beliggende trælast og boligbebyggelse.”

 1. At § 6 stk. 7 tilføjes: ”(Opsætning af mast med en højde over 8,5 meter forudsætter dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 19 om kirkebyggelinjen.)”
 1. At § 7 stk. 2 tilføjes: ”(Byggeri med en højde over 8,5 meter forudsætter dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 19 om kirkebyggelinjen.)”

 

Skygge- og indbliksgener

 

 1. At § 7, stk. 2 tilføjes: ”For byggefelt A og B gælder, at bygninger i en zone på 20 m fra lokalplanområdets nordlige skel (mod matr.nr. 7cb) maksimalt må opføres i 2 etager.”
 1. At § 7, stk. 4 ændres for så vidt angår etagearealet for de enkelte byggefelter således, at maks. etageareal for byggefelt A ændres fra 2000 m2 til 1800 m2 og maks. etageareal for byggefelt E fra 1600 m2 til 1800 m2.
 1. At § 7 tilføjes ny bestemmelse stk. 6: ”Facader i første række mod det nordlige skel (mod matr.nr. 7cb) i Byggefelt A, B, C må højest udgøre 30 % af det enkelte byggefelts længde.”
 1. At § 10 tilføjes ny bestemmelse stk. 9: ”Den delvis åbne beplantning bestående af træer og buske i lokalplanområdets nordlige skel skal fastholdes.”

 

Udvendige antenner

 

 1. At § 6, stk. 1 omhandlende forbud mod opsætning af individuelle antenner, paraboler eller lignende på bygninger udgår af lokalplanen.

 

Bæredygtighed

 

 1. At § 6, stk. 2 ændres til: ”Solenergianlæg kan opsættes på dele af bygningernes tagflader under forudsætning af, at anlægget ikke har reflekterende overflader (se endvidere § 8, stk. 2).
 1. At § 8, stk2 tilføjes: ”Jf. § 6, stk. 2 kan der opsættes solenergianlæg på dele af bygningernes tagflader under forudsætning af, at anlægget ikke har reflekterende overflader.

 

Hvis solenergianlægget integreres i tagfladen som del af tagbeklædningen, kan solenergianlægget dog dække hele tagfladen.”

 1. At § 9, stk. 2 omhandlende krav om etablering af anlæg til opsamling af tagvand til brug for toiletskyl og tøjvask udgår af lokalplanen.

 

Grundejerforening

 1. At § 11, stk. 4 ændres til: ”Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 50 % af boligerne er solgt”.

 

Sagsbehandling siden Byrådsmødet den 31. august 2015

Administrationen har orienteret projektudvikler Christian Fischer om Byrådets beslutning på mødet den 31. august 2015. På den baggrund har Christian Fischer fremsendt sine argumenter for at fastholde den fremlagte lokalplan med de tilretninger og justeringer som er foreslået.  Af skrivelsen fremgår bl.a., at såfremt byggemuligheden reduceres til maks. 2 etager vil det meget sandsynligt slå økonomien ud af projektet, og dermed umuliggøre en realisering. Skrivelse fra Christian Fischer er vedlagt som bilag.


Sagsbehandling siden Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 8. september 2015

Projektudviklers rådgiver har på baggrund af udvalgets beslutning foretaget en visualisering af byggeriet, særligt med henblik på at illustrere lokalplanens overgang til nabobebyggelsen mod nord. Visualisering er vedlagt som bilag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan F112 vil blive annonceret på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At lokalplan F112 for Kongevejen 21 i Fredensborg vedtages endeligt med de ændringer, som administrationen anbefaler i sagsfremstillingen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 11-08-2015

V stillede forslag om, at der maksimalt må bebygges i 2 etager.


For stemte 2: V


I mod stemte 6: A, B, F og O.


Udvalget anbefalede derefter administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2015

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling efter afstemning:


V stillede forslag om, at der maksimalt må bebygges i 2 etager.


For stemte 3: V, C og Per Frost Henriksen (A)


I mod stemte 7: A, B, F, I,  O og Ø.


Udvalget anbefalede derefter administrationens indstilling.


Fraværende: Thomas Bak (V)

Beslutning i Byrådet den 31-08-2015

Sagen blev sendt tilbage til behandling til Plan-, Miljø,- og Klimaudvalget, da der var nye oplysninger i sagen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 08-09-2015


Udvalget besluttede, at bygherre anmodes om, at foretage en visualisering af byggeriet, særligt med henblik på at vise konsekvensen af 3 etager særligt i forhold til naboerne mod nord.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-10-2015

Udvalget anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Anbefaler Plan,- Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.


Per Frost Henriksen (A) stemte imod.