Nr.229 - Sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats

Sagsnr.: 15/25848

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en plan for arbejdet med at udforme en sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats for Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har igennem længere tid har været i dialog og afholdt møder med Socialstyrelsen, hvor administrationen blandt andet har søgt vejledning om, hvordan kommunen bør håndtere situationen efter terroranslaget i februar måned i København. I forbindelse med denne dialog har styrelsen anbefalet Fredensborg Kommune at revidere den nuværende plan for det kriminalitetsforebyggende arbejde, som er obligatorisk at udarbejde for alle kommuner, således at den også afspejler kommunens generelle indsats for at forebygge radikalisering. Styrelsen har ligeledes anbefalet kommunen at samarbejde med Socialstyrelsens rådgivningscenter VISO (den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område) om dette forløb.

 

KL udarbejdede i foråret 2015 en rapport om udsatte børn, hvor KL kommer med en række konkrete anbefalinger til en styrket indsats, der tager udgangspunktet i de unge og deres muligheder for et godt liv. Anbefalingerne bygger på forskning og er udviklet i samarbejde med en række kommuner. En overordnet og generel anbefaling fra KL er, at kommunerne skal styrke det tværfaglige samarbejde. I rapporten peger KL på Ishøj som en kommune, der har haft gode resultater med at fokusere på at styrke kriminalitetsforebyggelsen og styrkelse af det tværfaglige samarbejde. 

 

Centralt i strategien fra Ishøj er den såkaldte PRIK-model, der sigter på forebyggelse af kriminalitet blandt alle kommunens borgere mellem

6-25 år. Modellen sikrer, at Ishøj Kommune arbejder med både proaktive og reaktive indsatser i kriminalitetsforebyggelsen. Ishøj Byråd besluttede at drage det tryghedsskabende element med ind i arbejdet, således at der blev udarbejdet en samlet plan for den sammenhængende kriminalitets-forebyggende og tryghedsskabende indsats. I Ishøj endte arbejdet med, at Byrådet udgav en pjece, hvori disse mål og principper beskrives. 

 

Byrådet i Fredensborg Kommune har haft fokus på temaet Tryghed, blandt andet gennem nedsættelse af § 17,4 udvalget, Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats, hvor tryghed har været et gennemgående tema og løbende gennem såvel denne som foregående byrådsperiode med blandt andet afholdelse af temadage om emnet. Der er undervejs igangsat mange planer og initiativer, men Byrådet har endnu ikke besluttet en overordnet sammenhængende plan for disse initiativer og fælles mål for indsatsen.

 

Der har i en længere periode været relativ roligt i Fredensborg Kommune. Et faktum er, at kriminaliteten i de udsatte boligområder i kommunen har udviklet sig positivt i nedadgående retning. Således er kriminaliteten i det udsatte boligområde (SUB-området) i Kokkedal ved seneste opgørelse faldet til et niveau under niveauet for resten af Nordsjælland (jf. anden sag på møde i Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats den 16. september). Det er en udvikling, som alle ønsker skal fortsætte, og administrationen foreslår, at tiden er inde til – i denne forholdsvis rolige periode – at kigge overordnet og langsigtet på, hvilke indsatser, der skal til, således at den gode udvikling kan fastholdes, og således at et fald i kriminaliteten også følges af en nedgang i antallet af borgere, der føler sig utrygge.


Den positive udvikling gælder ikke alene de udsatte boligområder, kriminaliteten er faldet i hele Fredensborg Kommune. Således viser den seneste opgørelse fra Nordsjællands Politi blandt andet, at


  • Indbrud er faldet med 29 % (tilsvarende tal for hele landet er et fald på 16 % og for hele politikredsen 21 %)

  • Vold er faldet med 30 % (tilsvarende tal for hele politikredsen er 20 %)


Der kan peges på mange årsager til faldet i kriminaliteten. Det er administrationens vurdering, at kommunens tætte samarbejde med de boligsociale helhedsplaner og med Nordsjællands Politi, som for tre år siden etablerede den lokale ETB-gruppe, har en væsentlig andel i den positive udvikling sammen med etableringen af lokale fædre- og mødregrupper og Kokkedal Ungdomsklub.


Som ovenfor beskrevet anbefaler KL, at der generelt fokuseres på en styrkelse af det tværfaglige samarbejde. Særligt i det lys er det administrationens vurdering, at det er vigtigt, at der er politisk konsensus om de overordnede principper og mål for arbejdet.


Administrationen foreslår således, at der igangsættes en proces, som ender ud i, at Byrådet på sidste møde inden sommerferien i 2016 godkender og beslutter fælles mål og overordnede principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats.


Der vil blive nedsat en tværgående arbejdsgruppe, som vil udarbejde oplægget til Byrådets beslutning i juni 2016. Undervejs vil relevante politiske udvalg blive orienteret og inddraget i arbejdet.


På møde i Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats den 16. september, hvor nærværende sag uddybes, vil Ishøj Kommune orientere om arbejdet med deres plan. Ligeledes vil repræsentanter fra VISO deltage og præsentere, hvorledes proces og planlægning kan gribes an.


Administrationen vil efter behandling og eventuelt beslutning i Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats og efterfølgende i Social- og Seniorudvalget påbegynde processen med blandt andet nedsættelse af en arbejdsgruppe, idet der tages forbehold for Byrådets godkendelse på møde den 26. oktober 2015.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet beslutter, at der igangsættes en proces for udarbejdelse af en plan for en sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats, der skal være færdig inden sommerferien 2016.

Beslutning i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats den 16-09-2015

Administrationens indstilling anbefales.


Udvalget opfordrer til, at repræsentanter fra erhvervslivet og foreningslivet inddrages i arbejdet.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 30-09-2015

Anbefaler indstillingen fra Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats.


Udvalget bemærker at udredningen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Anbefaler Social – og Seniorudvalgets indstilling.