Nr.228 - Stillingtagen til servicereduktioner på ældreområdet

Sagsnr.: 13/27969

 

Beslutningstema

Ældreområdets økonomi er yderligere udfordret og dette forstærkes fra i overslagsårene. Der skal derfor tages stilling til servicereduktioner.

Sagsfremstilling og økonomi

På augustmødet i SSU blev der besluttet en række reduktioner på ældreområdet i 2015, dette blev suppleret med administrative og ledelsesmæssige reduktioner med virkning fra 2016.

Her blev ligeledes redegjort for behovet for yderligere servicereduktioner fra 2016.

Den økonomiske situation for plejecentrene og visitationen er dog blevet yderligere forværret allerede i 2015, hvilket aktualiserer behovet for besparelser, hvis budgettet skal holde.


Det bemærkes, at i sammenligning med landets øvrige kommuner, samt udvalgte nabokommuner, ligger Fredensborg kommunes udgiftsniveau i den lave ende.


 • Budget 2014Nedestående diagram viser budgetudviklingen pr. 80+ årig i de kommende år.


 • Efter budgetforlig 2015

Den seneste udvikling i plejecentrenes og visitationens økonomi udviser et forventet merforbrug i 2015 på ca. 8 mio. Med det nuværende kendte budget (budgetforliget fra 22. september) for 2016 og frem, kombineret med den forventede demografiske udvikling indikerer et besparelsesbehov på 10-12 mio. i 2016.


Administrationen har tidligere foreslået en række besparelser, der er afvist af udvalget. Med den nye økonomiske situation er der behov for yderligere tiltag, hvis budgettet skal holde og administrationen har fundet det nødvendigt at pege på både tidligere afviste og nye forslag. Hvis det nuværende budget for 2015 (og 2016) skal holde, så er det ikke tilstrækkeligt med initiativer vedr. den praktiske hjælp. Det vil være nødvendigt med reduktioner i den personlige pleje eller større strukturelle ændringer.


Administrationen peger på følgende tiltag:


 1. Reduktion i rengøring i eget hjem til fra normalt hver 14. dag til 1 gang månedligt.  Økonomisk effekt :  4 – 5 mio årligt

Der ydes aktuelt rengøring hver 2. uge til borgere i eget hjem. Det foreslås, at rengøringen reduceres til hver 4. uge hos borgerne. Forslaget omhandler ca. 1000 borgere. Hos de svageste borgere, som har et særlige udfordringer i forhold til rengøring fastholdes niveauet med rengøring hver 2. uge. 1. Reduktion i personlig pleje i gennemsnit med 10 pct., svarende til en økonomisk effekt på 4-6 mio årligt.

Forslaget medfører reduktion i tilbud om bad til hver 14. dag, samt udvidelse at tidsrummet for hjælp til morgenpleje samt til aftenpleje. 1. Ophør med ydelse af omsorgstimer, svarende til 0,7 mio årligt

Der ydes én ekstra omsorgstime pr. 2. uge til de svageste ældre, som modtager mere end 8 timers hjemmehjælp om ugen. Med forslaget ophører kommunen med den ekstra omsorgstime. Forslaget vil nedbringe kommunens serviceniveau på dette område til niveauet i sammenlignelige kommuner. Med den nye klippekortordning, der delvist kan kompensere for konsekvenserne af forslaget, vil borgeren opleve forslaget som en mindre serviceforringelse. Forslaget omhandler ca. 100 borgere.


 1. Ophør med pensionistudflugt, svarende til 0,4 mio årligt

 1. Udbud af madproduktion til plejecentre og hjemmeboende, med forventet økonomisk effekt på 1,5 mio fra 2017

Mad til hjemmeboende borgere samt til borgere på nogle af pleje- og aktivitetscentrene og Lindegården produceres aktuelt på Lystholm. Herudover er der et produktionskøkken på Øresundshjemmet, der leverer mad til Øresundshjemmets beboere og øvrige cafeer. Det foreslås at sende madproduktionen i udbud og/eller centralisere madproduktionen på Lystholm. Den økonomiske gevinst omfatter fuldt udbud og er usikker.


 1. Udbud af det samlede ældreområde, dvs. plejecentre og hjemmepleje. Forventet effekt 4-5 mio årligt med halv virkning fra 2017.

Besparelsen har tidligere været anslået højere, men erfaringerne fra udbud af del af hjemmeplejen i foråret 2015 viste at besparelsen var anslået for optimistisk. Skønnet er fortsat behæftet med stor usikkerhed. Det foreslås, at plejecentrene og hjemmehjælpen udbydes svarende til Gribskovs udbud på plejecenter og hjemmehjælpsområdet. 1. Pause med akutpladser

Akutpladserne på Pilebo har ikke i tilstrækkeligt omfang kunne forebygge indlæggelser. De praktiserende læger har været tilbageholdende med at indlægge patienter på akutpladserne primært på baggrund af manglende fast lægedækning på pladserne. Det har ikke været muligt for kommunen at indgå en aftale om fast lægedækning grundet manglende centrale aftaler om en sådan ordning.

Det foreslås derfor at holde en pause med akutpladserne indtil det nye pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk stå færdigt. Til den tid forventes det ligeledes at rammerne for lægedækning er på plads.

Anslået effekt 1,5 mio årligt


·         Fortsat stop for vikaranvendelse i dagtimer på hverdage. Anslået effekt 4-5 mio årligt.Det skal bemærkes at forslagene vedrørende udbud tidligst vil have økonomisk effekt fra 2017 idet udbudsprocessen tager ½-3/4 år.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At de foreslåede servicereduktioner vedtages, hvis budgettet for 2016 skal holdes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 30-09-2015

Brev af 28. september 2015 fra DH-medlemmerne i Fredensborg Handicapråd og Seniorrådets bemærkninger ved foretræde indgik i sagens behandling.


Social- og Seniorudvalget besluttede:


 1. At vedtage administrationens forslag nr. 7
 2. At oversende den øvrige budgetudfordring for 2015 til Økonomiudvalg og Byråd.
 3. At indstille til Byrådet, at budgetudfordringen for 2016 drøftes i budgetforligskredsen.

Liste Ø stemte imod udvalgets beslutning om at gennemføre administrationens forslag nr. 7. 


Liste V foreslår, at Økonomiudvalget fremskynder afdækningen af potentialet ved udbud.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

To høringssvar fra DH-medlemmerne i Fredensborg Handicapråd indgik i sagen.


Anbefaler Social – og Seniorudvalgets indstilling således, at merudgifterne i 2015 på 8 mio. kr. finansieres af kassen.


Liste F og Liste Ø stemte imod beslutningen om at gennemføre administrationens forslag nr. 7. 


Liste V foreslår, at Økonomiudvalget fremskynder afdækningen af potentialet ved udbud.