Nr.227 - Planstrategien Fremtidens Fredensborg Kommune i høring

Sagsnr.: 14/17375

 

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets drøftelser på budgetseminaret i august 2015 er planstrategien Fremtidens Fredensborg Kommune nu rettet til med de faldne bemærkninger. Økonomiudvalget skal godkende den videre proces. 

Sagsfremstilling og økonomi

Kort status for arbejdet med ’Fremtidens Fredensborg Kommune’

’Fremtidens Fredensborg Kommune’ er kommunens plan- og agenda-21 strategi og som tidligere orienteret, er strategiens overordnede sigte at danne grundlag for øget bosætning i kommunen ved at skabe attraktive byer med afsæt i eksisterende kvaliteter.


Planstrategien ’Fremtidens Fredensborg Kommune’ er fremkommet med afsæt i en bred inddragelse af interessenter; herunder borgere, foreninger, institutioner og erhvervsliv. Inddragelsen er sket ved afholdelse af 5 bymøder – ét i hvert af de fem bysamfund - samt en række forudgående indsatser fordelt på specifikke målgrupper. Bymøderne med fokus på hver enkelt bys fremtidige udvikling blev afviklet med engageret deltagelse af mange af kommunens borgere. Op mod 2000 borgere har således deltaget med deres viden både op til og på bymøderne.


Herudover har rådgivningsvirksomheden Dansk Bygningsarv udarbejdet en analyserapport om Fredensborg Kommunes fire bysamfund og landområder. Dansk Bygningsarvs analyserapport er udarbejdet, så den fremstår med både borgernes oplevelser af deres byer, demografiske nøgletal for kommunen og for de enkelte områder, samt en fysisk kortlægning af udfordringer og potentialer for byernes fremtidige udvikling. Denne vedlægges som bilag til planstrategien ’Fremtidens Fredensborg Kommune’.

 

Videre proces for politisk behandling og offentlig høring

Første udkast til strategien ’Fremtidens Fredensborg Kommune’ blev drøftet som del af byrådets budgetseminar i august 2015 og på baggrund af de faldne bemærkninger, er strategien ’Fremtidens Fredensborg Kommune’ nu rettet til, så de væsentligste pointer er indeholdt. Kommunens budget blev vedtaget den 5. oktober 2015 og på baggrund heraf fremgår det, at der er afsat 87. mio. kr. i en pulje til udmøntning af planstrategien.   


Byrådet besluttede på budgetseminaret i september 2015, at den tilrettede planstrategi behandles i Økonomiudvalget og herefter sendes til kommentering og i de stående fagudvalg. Dette vil ske i oktober. Herefter får Økonomiudvalget igen sagen at se med fagudvalgenes eventuelle bemærkninger hvorefter Byrådet kan sende planstrategien ’Fremtidens Fredensborg Kommune’ i offentlig høring. Da det er kommunens planstrategi, er det et lovkrav, at den er i offentlig høring i 8 uger. Byrådet forventes at godkende den endelige planstrategi ’Fremtidens Fredensborg Kommune’ primo 2016.     


Herefter pågår arbejdet med revision af kommuneplanen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget godkender, at planstrategien ’Fremtidens Fredensborg Kommune’ sendes til kommentering i de stående fagudvalg med henblik på kommentering, inden planstrategien sendes i offentlig høring.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Godkender administrationens indstilling.