Nr.226 - Indkøb af flyrejser

Sagsnr.: 15/23825

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til hvorvidt Fredensborg Kommune skal stille krav til løn- og arbejdsvilkår hos leverandørerne ved indkøb af flyrejser.

Sagsfremstilling og økonomi

På byrådsmødet den 31. august 2015 stillede Flemming Rømer (O) forslag om at Fredensborg Kommune fremover, når der skal købes flyrejser tilslutter sig SKI-indkøbsaftalen på området. Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget.


Baggrund:


Danmark har tilsluttet sig ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Konventionen er implementeret i dansk ret ved cirkulære af 30. juni 2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, hvorefter ordregiverne i kontrakten skal stille krav om, at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører er sikret løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det henstilles i cirkulæret, at alle kommuner og regioner anvender arbejdsklausuler.


Fredensborg Kommune inddrager altid – med mindre købet er uegnet til det – sociale klausuler, herunder arbejdsklausuler, som udvælgelseskriterier, mindstekrav og/eller konkurrenceparameter i de kontrakter, kommunen indgår, jf. Fredensborg Kommunes Indkøbs- og Udbudsstrategi afsnit 4.3.1.


Særligt for så vidt angår flyrejser, har nogle kommuner besluttet at tilslutte sig indkøbsaftale nr. 16.08, Flyrejser, Statens og Kommunernes Indkøb, den frivillige SKI-aftale på området, som trådte i kraft 1. januar 2015. Andre kommuner har besluttet at stille krav til løn og arbejdsvilkår i overensstemmelse med cirkulæret om arbejdsklausuler.

 

Flyrejser:

 

I Fredensborg Kommune indkøbes flyrejser for gennemsnitligt 125.000 kr. årligt.

 

SKI aftalen indeholder en række faste rabatsatser på 178 destinationer og 268 ruter, som ikke kan opnås ved direkte bestilling hos flyselskaberne. SKI aftalen omfatter 15 flyselskaber, herunder et enkelt lavprisselskab.

 

Fordelen ved at bruge SKI aftalen er, at SKI i forbindelse med indgåelse af indkøbsaftaler påser at leverandørerne opfylder kravet om overholdelse af løn- og arbejdsvilkår.

 

Ulempen ved at bruge SKI aftalen er, at nogle selskaber, som ikke er med på aftalen, kan være billigere og have bedre flyforbindelser, og samtidigt også overholde kravet om løn- og arbejdsvilkår. Det er dog muligt at bestille rejsen direkte hos et andet selskab, idet der er tale om en frivillig aftale.

 

Fordelen ved alene at stille krav om overholdelse af cirkulæret om arbejdsklausuler er at kommunen frit kan vælge, om man vil købe flybilletter direkte hos flyselskabet eller på SKI-aftalen.

 

Ulempen er, at kommunen selv skal sikre sig, at flyselskabet overholder kravet til løn og arbejdsvilkår. Derudover opnås ikke de rabatter, som SKI aftalen indeholder.

 

Administrationen anbefaler, at økonomiudvalget træffer beslutning om at kommunen ved indkøb af flyrejser skal anvende arbejdsklausuler. Dette kan ske via SKI-aftalen eller ved køb direkte hos flyselskaberne. Administrationen anbefaler, at økonomiudvalget træffer beslutning om at tilslutte sig SKI-aftalen for flyrejser.

Retsgrundlag

Cirkulære af 30. juni 2014 om anvendelse af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.


Beskæftigelsesministeriets vejledning nr. 9472 af 30. juni 2014 til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget tilslutter sig, at kommunen tilslutter sig SKI aftale 16.08, Flyrejser, og at kommunen ved indkøb af flyrejser uden for denne aftale stiller krav om, at flyselskabet tilbyder sine ansatte løn- og arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Godkender administrationens indstilling.


Helle Abild Hansen (I) stemmer for så vidt angår SKI-aftalen.