Nr.225 - Bortforpagtning af kommunens landsbrugsarealer

Sagsnr.: 15/29235

 

Beslutningstema

Stillingtagen til udbud og vilkår for bortforpagtning af kommunens landbrugsarealer for perioden 2016 - 2020.

Sagsfremstilling og økonomi

De nuværende forpagtningskontrakter udløber næsten alle den 31. december 2015. Der er enkelte aftaler, der fornyes for 1 år ad gangen. Disse aftaler vil fortsætte uændrede.

 

Forpagtningskontrakterne for følgende arealer udløber den 31. december 2015

 

 

 

Ha

 • Matr. nr. 5 b og 14 Endrup By Asminderød      

11,0

 • Matr. nr. 1 a og 5 ag Øverste Torp By,
  Humlebæk                                                   

12,7

 • Del af matr. nr. 8 y Dageløkke, matr. nr. 8 ax
  Dageløkke og matr. nr. 4 a Øverste Torp By, Humlebæk                                                     

44,2

 • Arealer ved Sømosen, Græstedgård,
  Karse
  mosegård og Nordvej, Nivå                     

32,5

 • Bortforpagtede arealer i alt                                       

100,4

 

Kommunens indtægt for bortforpagtning af ovennævnte arealer er i 2015 på ca. 260.000 kr.

 

Administrationen beder om bemyndigelse til at udbyde arealerne til forpagtning for en ny 5 årig periode.

 

Administrationen gør opmærksom på, at der i forhold til ovenstående kan være behov for at foretage mindre størrelsesmæssige reguleringer af nogle af de arealer, der skal udbydes. Det skyldes at nogle delarealer enten er blevet registrerede efter § 3 i naturbeskyttelsesloven eller afregistrerede efter samme bestemmelse. Efter den nævnte § 3 må der ikke foretages ændringer i søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev m.v. 

 

Vilkårene for forpagtningsperioden fra 1. januar 2016 - 31. december 2020 vil være som i den forpagtningsperiode, der nu udløber, nemlig følgende:

 • Kommunen kan udtage arealerne eller dele heraf af forpagtningskontrakten, hvis Byrådet beslutter en ændret benyttelse af arealerne 
 • Arealerne skal dyrkes uden brug af pesticider.
 • Forpagteren forpligter sig til at dyrke og pleje arealerne på landbrugsmæssigt forsvarlig måde, således, at arealerne ikke gror til med buske og træer.
 • At der friholdes et 3-6 m bredt udyrket bælte langs skel, stier, vandløb og småbiotoper. Der betales ikke forpagtningsafgift af de friholdte bælter.
 • Der må ikke udspredes spildevandsslam eller deponeres nogen form for affald, herunder jord, på de forpagtede arealer.
 • Forpagteren har pligt til at bekæmpe bjørneklo.
 • Eksisterende stier, levende hegn og beplantninger skal respekteres af forpagteren. Små vandhuller og moser bevares og Naturbeskyttelseslovens bestemmelser skal overholdes.
 • Åbne grøfter og til- og afløb fra søer og moser på de forpagtede arealer skal vedligeholdes af forpagteren
 • Eventuelle dræn overtages af forpagteren til fuld vedligeholdelse og ny etablering, hvis der opstår behov herfor.
 • Ejeren har til enhver tid fri og uhindret adgang til arealerne.
 • Der indgår ikke jagtret i forpagtningsforholdet. 
 • Forpagter skal stiller sikkerhed for sine forpligtelser i henhold til forpagtningskontrakten.
 • Forpagtningsafgiften reguleres 1 gang årligt med stigningen i nettoprisindekset. 

De indkomne tilbud på forpagtning vil blive forelagt Byrådet til nærmere stillingtagen.

Bevilling

Bevillingstabel

Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)

Profit-center

Omkost-ningssted/
PSP-element

2016

2017

2018

2019

I alt, drift

-260

-260

-260

-260

I alt, anlæg

0

0

0

0

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.)

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme m.fl.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At de i sagsfremstillingen omtalte arealer udbydes med henblik på bortforpagtning fra 1. januar 2016 til 31. december 2020 på de anførte vilkår.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Godkender administrationens indstilling.