Nr.222 - Orientering om aftale mellem KL og regeringen

Sagsnr.: 15/29337

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om resultaterne fra KL og regeringens opfølgning på forhandlingsresultatet fra juli 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Folketingsvalget har i år ændret en smule på forhandlingsforløbet mellem KL og regeringen. Forhandlingerne har været delt i to. Dette er en orientering om resultatet af anden forhandling, som ikke har ændret på de økonomiske rammer for aftalen mellem kommunerne og regeringen, men som udstikker hensigtserklæringer med fokus på følgende områder:


1. Friere lokalpolitiske rammer og regelforenkling, herunder nyt frikommuneforsøg

2. Udbygning af det nære sundhedsvæsen

3. Flygtningeområdet

4. Størrelsen af grundkapitalindskuddet

5. Samarbejde om effektiviseringer.


Temaerne er i hovedtræk beskrevet nedenfor og aftalen samt hertil hørende bilag er vedhæftet.


Friere rammer og regelforenkling

KL har cementeret kommunernes behov for friere lokalpolitiske rammer og markant regelforenkling. I det lys er der skabt enighed om syv principper for det statslige-kommunale samarbejde. De aftalte principper understreger, at det bærende princip for samarbejdet mellem stat og kommuner skal være mål- og rammestyring. Aftalen indeholder konkrete afbureaukratiseringstiltag på beskæftigelsesområdet, planområdet og serviceloven samt igangsættelse af et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016 til 2019. Ligesom det er aftalt, at der skal igangsættes et egentligt regelforenklingsprogram, hvor lovgivningen på alle de store sektorområder skal gennemgås hen over de næste fire år med henblik på at forbedre kommunernes styringsmuligheder.


Det nære sundhedsvæsen

Det har været afgørende for kommunerne, at der sættes en ambitiøs retning for den videre udvikling af det nære sundhedsvæsen. Således fremgår det af aftalen, at der igangsættes et udvalgsarbejde med det formål at lave en samlet plan for udbygningen af det nære sundhedsvæsen. Et arbejde som KL er i gang med at forberede - konkret med et oplæg om ”det nære sundhedsvæsen”, der bygger på input fra drøftelserne i de fem KKR i september måned. Oplægget danner grundlaget for KL’s udvalgsarbejde.  


Der er enighed om at fastsætte få nationale forpligtende mål for sundhedsvæsenet, og at der skal skabes bedre data/dokumentation af den kommunale sundhedsindsats.


Aftalen sætter desuden fokus på den kommunale medfinansiering, og det er aftalt at undersøge mulighederne for, at en ændret medfinansiering fjerner uheldige incitamentsvirkninger i regionerne, ligesom den kommunale efterreguleringsmekanisme justeres med fokus på større sammenhæng mellem afregning og eventuel tilbagebetaling. Samtidig er der enighed om, at der bør arbejdes med modeller for at differentiere medfinansieringen målrettet de grupper af borgere, hvor kommunerne kan gøre en forskel. Endelig skal gennemsigtigheden i afregningerne øges.


Flygtningeområdet

Regeringen og KL er enige om at igangsætte et eftersyn af den samlede økonomi på integrationsområdet, så kommunernes muligheder for at sikre en god integration af de nytilkomne flygtninge styrkes.

Det stigende antal flygtninge medfører også behov for flere almennyttige boliger. 


Grundkapitalindskuddet

Med aftalen er der opnået enighed om at grundkapitallindskuddet er på 10 pct. til og med 2018.


Øvrige temaer

Udover de fire ovennævnte temaer indeholder aftalen følgende elementer:

·           Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020. Der er enighed om at forsætte den ambitiøse digitaliseringsdagsorden i den kommende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Øget digitalisering skal være med til at sikre en effektiv serviceudvikling, skabe værdi for borgere og virksomheder og øge brugertilgængeligheden.

 

·           Inddragelse af private aktører. Der igangsættes et arbejde, hvor KL deltager, som har til formål at opdatere indikatorerne for konkurrenceudsættelse på det kommunale område, og der skal indledes drøftelser om at styrke det strategiske fokus på konkurrenceudsættelse, herunder hvordan måltal og sektorspecifikke strategier kan støtte udviklingen i samarbejdet mellem private aktører og den offentlige sektor.

 

·           Statslige opgaver til Udbetaling Danmark. Regeringen vil overveje, hvilke statslige opgaver, der kan overgå til UDK.

 

·           Erhvervsfremme. Regeringen vil lave et eftersyn med henblik på at forenkle og fokusere midlerne samt styrke koordineringen af indsatsen. Regeringen vil her drøfte de funktionelle regioners rolle i indsatsen med KL.

 

·           Kodeks for kommunal selskabsledelse. Regeringen og KL er enige om at udarbejdet et kodeks for god kommunal selskabsledelse.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-10-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.