Nr.259 - Udpegning af bevaringsværdige bygninger i forslag til Kommuneplan 2017

Sagsnr.: 10/43158

 

Beslutningstema

Sagen behandles i byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I april 2014 igangsatte Fredensborg Kommune et projekt omkring SAVE-registrering af enkelt bygninger og kortlægning af kulturmiljøer.


Formålet med SAVE-projektet er:

  • At skabe større forståelse for og kendskab til bevaringsværdier og kulturarv i Fredensborg Kommune.
  • At styrke administrationsgrundlaget for den fysiske planlægning og bevaringsindsatsen.
  • At inddrage bevaringsværdier og kulturmiljøer i branding af kommunen.

Den nuværende liste med bevaringsværdige bygninger i Kommuneplan 2013 tager afsæt i den gamle SAVE-registrering fra Fredensborg-Humlebæk Kommune foretaget i 1999. På baggrund af den nye SAVE-registrering skal der tages stilling til en ny udpegning af bevaringsværdige bygninger som vil være en del af Kommuneplan 2017.


Udvalget har ønsket en drøftelse af niveauet for udpegning af bevaringsværdige bygninger i Kommuneplan 2017.


Resultater af SAVE-registrering

Registreringen af bygningerne blev foretaget fra april til september 2014 med i alt 2600 bygninger efter den såkaldte SAVE-metode, hvor hver bygning tildeles en SAVE-værdi fra 1 til 9, hvor 1 er højest. Ordet ”SAVE” står for Survey of Architectual Values in the Environment.


Udvalget blev den 3. marts 2015 orienteret om resultater af SAVE-registreringen.


I notat af 21. januar 2015 (se bilag) findes en kort gennemgang af resultaterne af SAVE-registreringen. Af notatet fremgår det også hvordan de registrerede bygninger fordeler sig i forhold til SAVE-værdierne.


Krav om varetagelse af bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i

kommuneplanen

I henhold til planlovens § 11 a, pkt. 15, skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for bl.a. sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier. Kommuneplanen skal ifølge planlovens § 11 b, pkt. 3, fastsætte rammer for lokalplanlægningen bl.a. Bebyggelsesforhold, herunder rammer for bevaring af bebyggelser eller bymiljøer.


I henhold til Kulturministeriets ”Bekendtgørelse nr. 838 af 03 10 2002 om udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen”, skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen. Udpegningen skal ske med udgangspunkt i SAVE- registreringerne.


Konsekvensen for den enkelte ejer når bygningen udpeges som bevaringsværdig

Ifølge bygningsfredningslovens § 17 er en bygning først bevaringsværdig, når den er optaget i en Kommuneplan eller i en bevarende lokalplan.


Når en bygning er udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdig betyder det, at bygningen ikke må rives ned uden foregående offentlig bekendtgørelse, jf. bygningsfredningslovens § 18. Nedrivningsanmeldelsen skal bekendtgøres i 4-6 uger, så offentligheden har mulighed for at fremsætte indsigelser. Herefter er det Plan, Miljø og Klimaudvalget som skal tage stilling til ansøgning om nedrivning, og evt. nedlægge et forbud mod nedrivningen efter Planlovens § 14.


En ejendom er ofte omfattet af en lokalplan og i så tilfælde er det lokalplanens bestemmelser, en ejer skal forholde sig til f.eks. ved nedrivning, istandsættelse og ombygning.


Bygningsarven er penge værd

Sådan lyder en af konklusionerne i en ny undersøgelse som er bestilt af Realdania. Undersøgelsen giver for første gang en samlet oversigt over den eksisterende viden om bygningsarvens værdi opgjort i kroner.


Bevaringsværdige énfamiliehuse bliver i gennemsnit solgt til priser, der ligger 18 % højere pr. kvadratmeter end andre familiehuse i de forskellige kommuner. Bygninger med høj bevaringsværdi bliver solgt for 30 % højere kvadratmeter priser end gennemsnittet i samme Kommune.


Endvidere er prisen på ikke-bevaringsværdige boliger – både enfamiliehuse og lejligheder – højere jo flere bevaringsværdige bygninger, der er inden for et område på 1x1 km. Ligeledes har byer med flere bevaringsværdige bygninger hvert år flere overnattende turister/gæster.

 

Praksis omkring udpegning af Bevaringsværdige bygninger

Den hidtidige praksis for udpegning af bevaringsværdige bygninger tilbage i 1999 ved den første SAVE-registrering i Fredensborg-Humlebæk Kommune og ved udarbejdelse af Kommuneplan 2013 er, at bygninger med SAVE-værdier fra 1 til og med 4 udpeges som bevaringsværdige bygninger.


Herunder en oversigt over bygninger i 1999-registreringen i Fredensborg-Humlebæk Kommune, fordelt efter SAVE-værdi 1-4.

SAVE-Værdi

1

2

3

4

 

Antal bygninger

39

68

329

453

889 ialt


Praksis for udpegning og behandling af sager vedr bevaringsværdige bygninger

Administrationen har undersøgt nabokommunerne i forhold til udpegning af bevaringsværdige bygninger. Helsingør og Gentofte Kommuner udpeger bygninger med SAVE-værdier fra 1-4 som bevaringsværdige. Hørsholm, Hillerød, Rudersdal og Lyngby- Tårbæk Kommuner har valgt kun at udpege bygninger med SAVE-værdier 1-3 som bevaringsværdige.


Plan- og klimaudvalget behandlede på mødet den 6. oktober 2010 en sag om SAVE-registrering af bygninger. Udvalget besluttede at bygninger med SAVE-værdier fra 1 til 3 bevares. Ansøgning om nedrivning af bygninger med SAVE-værdi på 4 forelægges udvalget til en konkret vurdering. Siden oktober 2012 er udvalget blevet præsenteret for 6 ansøgninger om nedrivning af bygninger med SAVE-værdi på 4. I de tilfælde hvor nedrivningen blev imødekommet, har administrationen været i god dialog med borgeren om et nyt projekt tilpasset stedet og områdets byggestil.


Administrationens anbefaling

Fredensborg Kommune er beriget med nogle særlige og enestående bygninger og kulturmiljøer – nogle i tilknytning til de fire største bysamfund, andre i tilknytning til landsbyerne eller beliggende i det åbne land. Disse bygninger og kulturmiljøer er en værdifuld arv, der er med til at skabe rammerne om det gode liv for borgerne fastholde kommunen som en attraktiv bosætnings- og turistkommune.


Den nye SAVE-registrering viser, at der i tiden fra 1999 er sket en markant forbedring af bygningsarven i Fredensborg Kommune. Der er kommet flere bygninger med SAVE-værdier fra 1-4. Årsagen kan være flere, men en af forklaringerne kan være at borgerne sætter pris på at bo i en bevaringsværdig bygning, og de er bevidste om at istandsættelse og renovere efter bygningens særegne kvaliteter og byggestil.


Herunder en oversigt over bygninger i 2014-registreringen i Fredensborg- Kommune, fordelt efter SAVE-værdi 1-4.

SAVE-værdi

1

2

3

4

 

Antal bygninger

41

127

370

815

1.353 ialt


Den samlede bygningsmasse i Fredensborg Kommune udgør knap 12.000 bygninger og de 1.353 bygninger med SAVE-værdi 1-4 udgør således ca. 11 % af den samlede bygningsmasse.


Ud fra en bevaringsmæssig synsvinkel bør bygninger med SAVE-værdi på 4 tages med i kommuneplanens udpegning af bevaringsværdige bygninger. Bygninger med SAVE-værdierne fra 1-4 er alle bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.


Udpegning som bevaringsværdig bygning i Kommuneplanen er en form for sikkerhedsnet under vores fælles bygningsarv. Kommunen har mulighed for at tage aktivt stilling til f.eks. efter bygningsredningsloven. Bliver bygninger med SAVE-værdi på 4 ikke medtaget, vil nedrivning af disse bygninger ikke kunne forhindres. Derfor anbefaler administrationen, at bygninger med SAVE-værdier fra 1-4 udpeges som bevaringsværdige i forslag til Kommuneplan 2017.


Administrationen anbefaler ligeledes at administrationspraksis fra oktober 2010 vedrørende eventuelle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger fastholdes.


Borgerinddragelse

Den nye udpegning af bevaringsværdige bygninger i forslag til Kommuneplan 2017 vil indgå i debatten i forbindelse med den offentlige høring af kommuneplanforslaget. Udpegning af kulturmiljøer vil ligeledes indgå i debatten om Kommuneplan 2017.


Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet beslutninger om, hvilke konkrete initiativer og arrangementer der skal iværksættes i forbindelse med høringen af kommuneplanforslaget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Planlovens § 11 a, pkt. 15, bekendtgørelse nr. 838 af 03.10 2002 om udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Forslag til Kommuneplan 2017 sendes i offentlig høring

Indstilling

  1. At SAVE-registrerede bygninger med SAVE-værdier 1-4 udpeges i forslag til Kommuneplan 2017 som bevaringsværdige bygninger.
  2. At administrationspraksis fra oktober 2010 vedrørende eventuelle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger fastholdes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-11-2015

Venstre stillede forslag om, at bygninger med SAVE-værdi 1 og 2 bevares, at bygninger med Save-værdi 3 forelægges udvalget ved ønske om nedrivning og at bygninger med SAVE-værdi 4 ikke registreres som bevaringsværdige.


For stemte 2: V


I mod stemte 7: A, B, C, F og O.


Forslaget faldt dermed.


Administrationens indstilling derefter vedtaget enstemmigt, idet udvalget delegerer stillingtagen til nedrivning af bygninger med SAVE-værdi 4 til administrationen.


V begærer sagen i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2015

Sagen drøftet.