Nr.257 - Dagrenovationtakst "volumen uden materiel"

Sagsnr.: 15/9038

 

Beslutningstema

Stillingtagen til principper for opkrævning af dagrenovationstakst for ”volumen uden materiel”. 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet godkendte på møde d. 16. december 2013 takster for husholdningsaffald for 2014, herunder takster for dagrenovationsordningen. Byrådet besluttede på samme møde, at nedsætte prisen for ”volumen uden materiel” fra kr. 6,53 pr. liter til kr. 1,25 pr. liter.


Prisnedsættelsen, svarer til forskellen mellem en ugetømning og en ekstra ugetømning for en 110 liter sæk. Denne takst anvendes primært i etage- og samlede bebyggelser, der ikke kan opfylde de gældende volumenkrav.  


Retningslinjer og lovgivning

Kommunens dagrenovationsordning gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, jf. § 9.2 i kommunens regulativ for husholdningsaffald, af september 2011. Ordningen omfatter afhentning af dagrenovation 1 gang om ugen. Der betales en differentieret takst afhængig af den volumen boligen er tilmeldt med.


Krav til volumen

Det fremgår af regulativets § 9.5, at der på enhver boligenhed skal være mindst ét volumen til opsamling af dagrenovation svarende til 110 liter. Ejendomme, der alene anvendes til bolig med mere end én lejlighed, skal have beholderkapacitet svarende til mindst 110 liter pr. lejlighed.


Med andre ord skal alle husstande i kommunen – uanset størrelse og type (parcelhus-, rækkehus- eller etagebolig) – have 110 liter volumen til dagrenovation til rådighed pr. uge.


Det er forskel på hvilke volumenkrav kommunerne i Danmark stiller til hhv. enfamilie- og etageboliger. Nogle kommuner har valgt at tilbyde muligheden for et reduceret volumen i etageboliger (f.eks. 75 eller 85 l/husstand/uge).  Andre kommuner, herunder Fredensborg Kommune, har valgt et ensartet volumenkrav for alle boliger (110 l/husstand/uge).


De seneste litteraturstudier af forskellige miljøprojekter, udarbejdet for Miljøstyrelsen i perioden 2012-14, omhandlende sammensætning og mængde af dagrenovation, der genereres og indsamles i hhv. enfamilie- og etageboliger i Danmark, viser, at beboere i etageboliger generelt set genererer mere dagrenovation end beboere i enfamilieboliger.


I de 4 Norfors kommuner (Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal) produceres der årligt gennemsnitlig ca. 235 kg dagrenovation/person i enfamilieboliger og 312 kg dagrenovation /person i etageboliger.


I Fredensborg Kommune bor der gennemsnitligt 2,44 personer/enfamiliebolig og 1,82 personer/etagebolig. Det betyder, at der gennemsnitligt produceres 11 kg/husstand/uge dagrenovation i såvel enfamileboliger (235 kg x 2,44 personer/52 uger) som i etageboliger (312 kg x 1,82 personer/52 uger).


Der er altså ikke forskel på hvor meget dagrenovation, der produceres pr. husstand i enfamiliebolig contra etagebolig. Regulativets krav om ensartet affaldsvolumen, svarende til 110 l/husstand/uge er altså berettiget.


Administrationspraksis

Fredensborg Affald A/S, der administrerer ordningen, har siden kommunesammenlægningen anvendt en administrationspraksis, hvor man har tilstræbt en ensartet behandling af alle brugere.


Denne praksis indebærer, at de bebyggelser, der ikke har opstillet affaldsbeholdere med volumen nok til at opfylde kravet om 110 l/husstand/ uge skulle betale en takst for ”volumen uden materiel”, svarende til difference mellem den volumen bebyggelsen skal være tilmeldt med (110 l. x antal husstande) og den volumen bebyggelsen faktisk er tilmeldt med.


Taksten for ”volumen uden materiel” er således baseret på regulativets krav om opkrævning af minimum 110 l pr. boligenhed og giver incitament til at etage- og samlede bebyggelser stiller tilstrækkelig volumen til rådighed for deres beboere. 


I årene frem til 2014 blev prisen for ”volumen uden materiel” af Fredensborg Affald A/S beregnet som en gennemsnitspris ud fra en enhedspris pr. liter på grundlag af det samlede tilmeldte volumen i kommune fra samtlige tilmeldte dagrenovationsindsamlingsenheder.


Beregningsgrundlaget for taksten for ekstra sække – som blev anvendt i indstillingen til byråds beslutning i december 2013 - kan ikke sidestilles med taksten for ”volumen uden materiel”. Denne takst er baseret på at der er en mindre pris for renovatørens afhentning af nr. 2 sæk på en adresse, hvor der i forvejen afhentes 110 l pr. boligenhed.


Den nedsatte pris for ”volumen uden materiel” har ikke givet udfordringer hos enfamilieboliger, idet alle husstande som minimum har et 110 l. affaldsstativ til rådighed og ikke har mulighed for at tilmelde sig med mindre volumen, selv om nogle producerer mindre end 110 l. /uge.


I enkelte etage- og samlede bebyggelser er det dog et problem, da der nogle steder er opstillet mindre volumen, fx grundet pladsmangel til affaldsbeholdere på fælles arealer eller mindre affaldsproduktion pga. tomme boliger, der er sat til salg. 


Økonomien og administrationens bemærkninger

Siden byrådets beslutning om at nedsætte taksten for ”volumen uden materiel” fra 6,53 kr./l til 1,25 kr./l, har flere bebyggelser benyttet sig af muligheden for at afmelde affaldsbeholdere og har på den måde sparet penge.


Fredensborg Affald A/S oplyser, at der på nuværende tidspunkt er 31 etage- og samlede bebyggelser, som ikke er tilmeldt materiel i overensstemmelse med regulativets krav. Det drejer sig på nuværende tidspunkt om et volumen på ca. 72.991 liter/uge (svarende til 663 enfamilieboliger), der ikke er tilmeldt, og som opkræves ”som volumen uden materiel” til en lav takst.


Denne adfærd har medført en skævvridning af ordningens økonomi, der ifølge Fredensborg Affald A/S har medført en manglende indtægt, svarende til 833.875 kr. ved udgangen af 2015.


Administrationen finder således, at der er behov for ændringer af taksten for ”volumen uden materiel” for at undgå at etagebebyggelser kan opnå en økonomisk gevinst på bekostning af andre brugergrupper.


Administrationens vurdering og anbefaling

I forhold til lighedsprincipper, skal alle borgere behandles lige i forhold til anvendelse af og betaling for brugen af affaldsordningerne. Eksempelvis kan en pensionist, der bor alene i parcelhus, ikke få reduceret sin volumen eller få stillet en mindre beholder til rådighed, uanset at dennes affaldsproduktion er mindre end 110 l/uge.


Gebyrerne er fastsat ud fra hvile-i-sig-selv-princippet, og såfremt taksten ”volumen uden materiel” ikke reguleres op vil det betyde, at andre brugergrupper (fx enfamilieboliger) skal betale for underdækningen.


Efter Fredensborg Affald A/S vurdering, vil dette betyde, at alle andre dagrenovationstakster skal reguleres op med ca. 5 % for at indhente den manglende indtægt for årene 2014 og 2015. Eksempelvis vil taksten for afhentning af en 110 l. i 2017 stige med ca. 50 kr/ år til ca. 980 kr/år. Beløbet er inkl. moms.  


Det er administrationens vurdering, at den administrationspraksis som Fredensborg Affald A/S har anvendt i perioden 2007 – 2013 har fungeret tilfredsstillende.


Administrationen foreslår derfor, at taksten for ”volumen uden materiel” beregnes ud fra den gennemsnitsbetragtning anvendt frem til 2013.

Fastsættelse af det endelig beløb vil finde sted i forbindelse med den politiske behandling af gebyrer/ takster for husholdningsaffald for 2016, i december 2015.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen samt Regulativ for Husholdningsaffald i Fredensborg Kommune, af september 2011.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At taksten for ”volumen uden materiel” for dagrenovation beregnes fremover ud fra den gennemsnitsbetragtning der blev anvendt frem til 2013. Endelig godkendelse af gebyrstørrelsen for 2016 vil finde sted i forbindelse med behandling af affaldsgebyrer i december 2015.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-11-2015

Udvalget anbefaler, at ordningen vedtaget i 2013 fastholdes og at et underskud finansieres via takstfastsættelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2015

Sagen blev taget af.