Nr.256 - Ledetråd 2016

Sagsnr.: 15/15037

 

Beslutningstema

Direktionens ledetråd for 2016 forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Direktionen udarbejder årligt en ledetråd, hvor der sættes retning for det kommende års arbejde i organisationen. Ledetråden er direktionens værktøj til at sætte en retning for, hvordan organisationen skal arbejde med henblik på at understøtte de politiske målsætninger, som Byrådet udstikker.

Ledetråd 2016 er blevet til på baggrund af drøftelser i direktionen og chefforum. Ledetråden er desuden blevet drøftet i Hovedudvalget.


Årets temaer

Sidste års ledetråd tog afsæt i en ny velfærdsforståelse. I den forståelse er velfærd ikke længere klart definerede serviceydelser, som kommunen leverer til borgerne, men noget der skabes i samarbejde med borgerne og lokalsamfund. Den nye velfærd handler både om at have øje for den enkelte borger og dennes behov og ressourcer, men også om at skabe et stærkt medborgerskab, hvor man tager ansvar for hinanden.

Årets ledetråd tager også afsæt heri, hvorfor samspillet med borgeren ligesom sidste år er et centralt tema. Som følge af de mange effektiviseringskrav som kommunen står overfor, har direktionen valgt at introducere et tema, der handler om at sikre, at de indsatser, som vi sætter ind med har den ønskede effekt for borgeren.

Endelig videreføres tanker fra sidste års ledetråd om udvikling og læring i et sidste tema, som dog stiller skarpt på konkrete udfordringer med nedbringelse af sygefravær, og tilegnelse af nye kompetencer.

Ledetrådens tre tværgående strategiske temaer er således i år:

1.    I samspil med borgeren – sammen om velfærden

2.    Effekt for borgeren – indsatser der virker

3.    Trivsel og faglighed – den gode arbejdsplads


Fra ord til handling

Ledetrådens temaer bliver oversat og konkretiseret i centrenes og institutionernes årsplaner. Som inspiration til det arbejde er der opstillet nogle refleksionsspørgsmål, som kan give input til drøftelserne. Desuden vil der blive udbudt kurser i udarbejdelsen af årsplaner, hvor der også vil blive sat fokus på koblingen til ledetråden.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Ledetråden er sendt digitalt til ledercirklen 1. november, ligesom den vil blive præsenteret på rådhusinformationsmødet i december. Ledetråden er desuden tilgængelig på medarbejderportalen.

Ledercirklen præsenteres for ledetråden den 19. november på væksthusseminaret. I år formidles ledetråden også igennem en lille film.

Endelig afholdes der kursus i ledetråd og udarbejdelse af årsplaner i december.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.