Nr.255 - Begrænsning af antal beboere pr. beboelsesrum i udlejningsejendomme

Sagsnr.: 15/32587

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en forlængelse af ordningen med beboermaksimum for en periode fra 1. december 2015 – 30. november 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Det er Byrådet der beslutter, om reglerne for beboermaksimum skal gælde i den enkelte kommune. Reglerne får dog først virkning i den enkelte udlejningsejendom, når udlejer/den almene boligorganisation har tilmeldt sig ordningen. Ordningen er således frivillig.


Beboermaksimum indebærer, at et lejemål ikke må udlejes til eller bebos af flere end 2 personer pr. beboelsesrum. Husstanden må dog i lejeperioden gerne forøges med lejerens børn, ægtefælle eller samlever eller disses børn.


Reglerne om beboermaksimum gælder både for det almene og det private udlejningsbyggeri, og har til formål at modvirke overbefolkningstendenser i udlejningsbyggeri med de deraf følgende gener for de omkringboende og en uønsket nedslidning af boligmassen.


En kommunal beslutning om beboermaksimum kan træffes for højst 4 år ad gangen. Den 20. december 2010 besluttede Byrådet at lade reglerne gælde i kommunen for en ny periode fra 1. januar 2011 – 31.december 2014.


Mange almene boligafdelinger i Fredensborg Kommune har indført ordningen i deres afdelinger. Det drejer sig om Fredensborg Boligselskab, Egedalsvænge, Jellerød Boligselskab, AB Hørsholm Kokkedal, Hejrevangens Boligselskab og Humlebæk Boligselskab, som alle har fået tinglyst deklarationer på deres ejendomme om beboermaksimum. Det er administrationens opfattelse, at boligselskaberne er glade for ordningen.


Administrationen har ikke været opmærksom på at få forelagt en sag for Byrådet om forlængelse inden den 31.december 2014. Dette får dog ikke konsekvenser for den fremtidige håndhævelse af reglerne.


Det indstilles, at Byrådet beslutter, at reglerne om beboermaksimum skal gælde i Fredensborg Kommune for en ny 4-årig periode fra 1. december 2015 til 30. november 2019.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Boligreguleringslovens §§ 52a-c, jf. § 2.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Hvis Byrådet træffer beslutning om, at §§ 52a-c fortsat skal være gældende, skal beslutningen bekendtgøres i Statstidende og i øvrigt på en måde, der er sædvanlig i kommunen.

Indstilling

  1. At reglerne om beboermaksimum skal gælde i Fredensborg Kommune for en ny 4-årig periode fra 1. december 2015 til 30. november 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2015

Anbefaler administrationens indstilling.