Nr.254 - Borgerrettede takster 2016

Sagsnr.: 15/32385

 

Beslutningstema

Godkendelse af borgerrettede takster for 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

De borgerrettede takster for 2016 forelægges i deres endelige form til godkendelse. Taksterne på den vedlagte oversigt indeholder både beregnede takster og udmeldte takster.

 

Taksterne for Nivå Havn for 2016 godkendes af byrådet ved godkendelse af ny model for styring af Nivå Havn og Strandpark. Den nye model forventes godkendt i marts 2016 og med ikrafttrædelse pr. 1. april. Takster for 2015 er gældende indtil nye takster for 2016 vedtages og træder i kraft pr. 1. april 2016.

 

På forældrebetalingen på daginstitutionerne er der sket en ændring af takstgrundlaget som følge af budgetvedtagelsen 2016. Med budgetvedtagelsen for 2016 er der sket en tilbageførsel af en del af de tidligere udmeldte prioriteringsbidrag samtidig med at der er sket en reduktion af tidligere tildelte budgetforbedring – dvs. to modsatrettede korrektioner.

 

Med aftalen om finansloven for 2015 blev der afsat 250 mio. kr. til at løfte kvaliteten i dagtilbuddene gennem flere pædagoger og andet pædagogisk personale på området. Finansloven for 2016 er endnu ikke færdig, men arbejder ligeledes med at styrke det pædagogiske arbejde. Såfremt der afsættes midler hertil i 2016 vil dette påvirke forældrebetalingen som følge af et ændret grundlag. Forældrebetalingen inklusive midler til styrket pædagogisk arbejde fremgår af bilag 2.

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige ændringer.

Retsgrundlag

Styrelsesloven, Budget- og regnskabssystem for kommuner samt Dagtilbudsloven. 

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Taksterne på daginstitutionsområdet vil blive omdelt i institutionerne. Ligesom nogle af taksterne vil blive offentliggjort i budgetavisen, der er et indstik til Ugenyt i december.

Indstilling

1.        At taksterne for forældrebetaling 2016 for dagpleje og daginstitutioner samt mad vedtages. Hvis finansloven for 2016 er inklusive midler til styrket pædagogisk arbejde vedtages taksterne der fremgår af bilag 2. Hvis ikke der tildeles midler til styrket pædagogisk arbejde på finansloven 2016 vedtages taksterne der fremgår af den samlede takstoversigt.

2.        At de resterende borgerrettede takster 2016, jf. takstoversigt vedtages.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2015

Anbefaler administrationens indstillinger.