Nr.252 - Renovering af Byengen/Nordengen - budgetoverskridelse på grund af asbest

Sagsnr.: 12/44110

 

Beslutningstema

Orientering om, at der i forbindelse med gennemførelsen af den fysiske helhedsplan for Byengen/Nordengen er fundet asbeststøv i tagrummet, og at håndteringen heraf forventes at medføre en merudgift på ca. 60 mio. kr. med et deraf følgende behov for at øge den bevilgede kommunale garantistillelse med samme beløb.


Boligselskabet anmoder om Byrådet forhåndsgodkendelse af, at der udarbejdes nyt skema B, der tager højde for de ændrede forhold.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har på sit møde den 22. december 2014 godkendt skema B vedrørende en boligsocial, fysisk og økonomisk opretning af AB Hørsholm Kokkedals afdeling 9, Byengen/Nordengen i Kokkedal. Den samlede økonomiske ramme for helhedsplanen udgjorde 226 mio. kr. Der henvises til vedlagte protokoludskrift, hvoraf det fremgår, at kommunen i forbindelse med godkendelsen påtog sig garantistillelse for i alt ca. 141 mio. kr. og at deltage i en kapitaltilførsel på 0,4 mio. kr. Skema B blev efterfølgende godkendt af Landsbyggefonden.

 

På styringsdialogmødet den 27. oktober 2015 med AB Hørsholm Kokkedal orienterede boligselskabet om, at man i forbindelse med udskiftningen af taget, som udgør en del af den fysiske genopretning af Byengen/Nordengen har fundet asbestholdigt støv i tagrummet, og at håndteringen af dette vil medføre betydelige merudgifter i størrelsesordenen 60 mio. kr.

 

Administrationen bad på mødet boligselskabet om omgående at fremsende en supplerende skriftlig redegørelse, som nu er modtaget. Redegørelsen har følgende indhold:

 

”Med henvisning til boligorganisationens mundtlige orientering på styringsdialogmødet i tirsdags den 27/10-2015 fremsendes som aftalt redegørelse for den opståede situation, hvor der er konstateret omfattende asbestforekomst i bebyggelsens tagrum samt utilstrækkelige arbejdsforhold i både tagrum og krybekældre.

 

Konstateringen er sket efter projektering i forbindelse med totalentreprenør Enemærke & Petersens vurdering af arbejdspladsforhold (APV) i henhold til gældende arbejdsmiljøbestemmelser forinden byggestart. Forholdene er uforudsete, da de ikke var klarlagt på tidspunktet for udarbejdelsen af renoveringssagens udbudsprojekt, og håndtering dermed ikke var indeholdt i entreprisetilbud, der blev afgivet ved licitation. Således var forholdene ikke kendte og prissat på tidspunktet for indgivelse af Skema B-ansøgning, og ligger dermed ud over de ydelser, der er indeholdt i kontrakt med totalentreprenøren.

 

Til redegørelsen hører uddybende tekniske notater og bilag, der redegør nærmere for de opståede problemstillinger, årsagerne hertil, og forslag til implementering af de nødvendige løsninger i renoveringssagen for sikring af dennes fremdrift.

 

De nødvendige løsninger medfører væsentlige merudgifter i forhold til godkendt Skema B-ansøgning, i en foreløbigt opgjort størrelsesorden på ca. 59,3 mio. kr. inklusive moms og omkostninger. Der er tale om så væsentlige merudgifter, at der ved nærværende ansøges om forhåndsgodkendelse af, at der udarbejdes ajourført Skema B-ansøgningsmateriale til myndighedsbehandling, hvor de nu konstaterede forhold indarbejdes således, at der tilvejebringes mulighed for finansiering af merudgifterne, og at byggeriet dermed kan holdes i gang uden en afbrydelse, der vil være yderligt fordyrende.

 

Det er i samråd med bygherre besluttet indtil videre ikke at stoppe arbejdet på pladsen. Beslutningen sigter på at begrænse skadevirkninger i form af forsinkelse og yderligere meromkostninger, idet de nævnte ekstraarbejder under alle rimelige hensyn, ikke mindst beboerhensyn og hensyn til logistik og økonomi, bør udføres i sammenhæng med fremdriften for de kontraktligt planlagte arbejder. Beslutningen er dog betinget af Fredensborg Kommunes og Landsbyggefondens stillingtagen til problemstillingerne, og de afledte økonomiske konsekvenser, herunder navnlig udfaldet af en forestående dialog om godkendelse af en ajourført Skema B-ansøgning.

 

Det vurderes, at der i den forbindelse vil være behov for en tilsvarende forhøjelse af lånegarantier (brutto) i størrelsesordenen 59,3 mio. kr. fra Fredensborg Kommune.”

 

Administrationen er orienteret om, at beboerne har modtaget information om situationen, og at boligselskabet desuden har taget kontakt til Landsbyggefonden, der har udbedt sig supplerende oplysninger, inden man fremkommer med et finansieringstilbud.

 

Administrationen bemærker, at boligselskabet, når merudgifternes størrelse tages i betragtning burde have orienteret kommunen på et tidligere tidspunkt. Administrationen bemærker endvidere, at asbeststøvet i tagrummene under alle omstændigheder skulle have været håndteret – særligt også hvis forekomsten havde været konstateret i forbindelse med entreprenørens tilbudsgivning på arbejdet.

 

På det foreliggende grundlag må der tages udgangspunkt i, at finansieringen af merudgifterne på 60 mio. kr. vil forudsætte 100 % kommunal garanti.

 

Administrationen har bedt boligselskabet om løbende orientering, således at udviklingen kan følges tæt.

 

Såfremt Byrådet måtte vælge ikke at give det ansøgte forhåndstilsagn, vil det betyde, at der ikke vil være tilstrækkelige midler i den oprindelige godkendte finansiering til at gennemføre den fysiske helhedsplan, hvilket er uheldig dels fordi arbejderne er påkrævede og dels fordi arbejderne allerede pågår.

Bevilling

Garanti for almene boligselskabets realkreditlån påvirker ikke kommunens låneramme.


Ellers intet at bemærke på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.
  2. At Byrådet godkender, at boligselskabet udarbejder nyt skema B ansøgning indeholdende de ændrede forhold, og at ansøgningen - sammen med Landsbyggefondens finansieringstilkendegivelse – senere fremsendes til Byrådets stillingtagen.
  3. At Byrådet over for boligselskabet udtaler sin kritik af, at kommunen ikke har været orienteret om forholdet på et tidligere tidspunkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2015

Sagen udsættes med henblik på at afvente Landsbyggefondens stillingtagen.