Nr.250 - Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen

Sagsnr.: 15/14549

 

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal efter indstilling fra Beredskabskommissionen godkende de indstillede servicemål samt planen for risikobaseret redningsberedskab 2015 i Nordsjællands Brandvæsen. En tilsvarende koordineret sag behandles i de øvrige fem kommuner.

Sagsfremstilling og økonomi

Beslutning Beredskabskommissionen den 18-08-2015

Beredskabskommissionen besluttede på et ekstraordinært møde den 18. august 2015 at indstille model A, der blandt andet indebærer lukning af station Tikøb.

 

Protokollat af mødet:

”Efter drøftelse om modellerne blev disse sat til afstemning med følgende resultat:

     For model A stemte: 12

     For model D stemte: 2 (Benedikte Kiær og Gitte Kondrup (begge Helsingør kommune))

Undlod at stemme: 1 (Mogens Hendriksen (repræsentant for politiet))

 

Et flertal i beredskabskommissionen indstiller således model A.

 

Oplæg til serviceniveau baseret på model A med tilhørende bilag og beslutningsprotokol sendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. Oplægget sendes endvidere til høring i MED.

 

Når udtalelse fra Beredskabsstyrelsen forelægger sendes oplæg til serviceniveau og udtalelse fra Beredskabsstyrelsen til beslutning i kommunalbestyrelserne.”

 

Plan for risikobaseret redningsberedskab 2015 i Nordsjællands Brandvæsen.

I forlængelse af beslutningen om hvilket servicemål samt serviceniveau, der ønskes indstillet til kommunalbestyrelserne betegnes oplægget herefter som ”plan for risikobaseret redningsberedskab”.

 

Baggrund

I henhold til bekendtgørelse 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt beredskab skal kommunalbestyrelsen godkende servicemålene samt serviceniveauet for redningsberedskabet med udgangspunkt i lokale risikovurderinger.

 

I praksis betyder det, at brandvæsenet har identificeret og analyseret lokale risici, som ligger til grund for en dimensionering af redningsberedskabet. På baggrund af risikoprofilen skal kommunalbestyrelserne fastlægge serviceniveauet for redningsberedskabets opgavevaretagelse. Planen for det risikobaseret redningsberedskab skal vedtages af kommunalbestyrelserne, og revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Rapporten skal efter behandling i Beredskabskommissionen indsendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen med henblik på en vurdering af, om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats.

 

Det aktuelle beredskab er baseret på planerne for risikobaseret dimensionering for de 3 tidligere enheder Allerød Brandvæsen, Nordsjællands Brandvæsen og Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Men i forbindelse med etablering af det nye fælles Nordsjællands Brandvæsen er der behov for en risikobaseret dimensionering, som favner det samlede beredskab.

 

Grundlæggende præmisser

 

Ved etableringen af det nye fælles Nordsjællands Brandvæsen er der, som en del af den politiske beslutning, opstillet 2 grundlæggende præmisser,

 

1. Det er forventningen, at der med etableringen af Nordsjællands Brandvæsen kan indfries det i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL anviste effektiviseringspotentiale, på samlet 5,7 mio. kr. i 2015 og 6,3 mio. kr. i 2016 og frem, for de fem kommuner.

 

2. Det er forventningen, at det nuværende serviceniveau kan fastholdes.

 

I relation til den økonomiske forventning, så er der i forbindelse med den økonomiske analyse og udarbejdelsen af oplæg til beslutning vedr. etablering af samarbejde mellem de 3 brandvæsener, opstillet en målsætning om at hente ca. 2,8 mio. kr. af effektiviseringspotentialet ved sammenlægning af vagtcentraler, samt ved ensretning og stordriftsfordele på det operative område.

 

Nordsjællands Brandvæsen har gennem en længere periode arbejdet med grundlaget for et oplæg til en plan for et nyt fælles redningsberedskab. En proces som indledningsvis har indbefattet en grundlæggende risikoidentifikation, hvor risici i Nordsjællands Brandvæsens område er kortlagt, dokumenteret og kategoriseret. Herefter er gennemført en risikoanalyse, hvor de afdækkede risici er vurderet med hensyn til hyppighed og konsekvens for herefter at danne grundlag for fastlæggelse af indsatskapacitet og relevante forebyggelsestiltag. Samlet danner disse 2 rapporter grundlaget for den indstillede plan for risikobaseret redningsberedskab 2015 i Nordsjællands Brandvæsen, jf. bilag ”Plan for risikobaseret redningsberedskab 2015 i Nordsjællands Brandvæsen”.

 

Grundlæggende servicemål

 

Med henblik på at samskrive og harmonisere serviceniveauet indstiller beredskabskommissionen følgende grundlæggende servicemål:

·    Alle dele af slukningsområdet skal, når alle køretøjer er klar til udrykning, kunne nås af det primære pumpekøretøj indenfor 15 minutter fra modtagelse af alarmen.

·    De dele af slukningsområdet, der rummer særlige risikoobjekter, større industriområder og/eller tættere, sammenhængende bebyggelse skal, når alle køretøjer er klar til udrykning, kunne nås af et pumpekøretøj indenfor 10 minutter fra modtagelse af alarmen.

·    Alle dele af slukningsområdet skal i alle tilfælde kunne nås af et pumpekøretøj, eller et andet for opgaven relevant specialkøretøj, indenfor 15 minutter fra modtagelse af alarmen i mindst 98 % af alle tilfælde.

·    Alle dele af slukningsområdet skal kunne nås af en indsatsleder indenfor 17 minutter i mindst 98 % af alle tilfælde.

 

Fremtidig plan for risikobaseret redningsberedskab af Nordsjællands Brandvæsen (serviceniveau)

 

Med udgangspunkt i den gennemførte risikoanalyse og de grundlæggende servicemål er der således truffet beslutning i beredskabskommissionen den 18. august 2015 om, at indstille vedlagte plan for risikobaseret redningsberedskab af Nordsjællands Brandvæsen, jf. bilag ”Plan for risikobaseret redningsberedskab 2015 i Nordsjællands Brandvæsen”.

 

For planen gælder justerede forhold vedr. stationsplaceringer, bemanding, køretøjer og materiel beskrevet med udgangspunkt i de helt overordnede principper. For indstillingen gælder således, at station Tikøb lukkes. Der sammensættes udrykninger fra flere stationer. 99 % af alle udrykninger kan håndteres med første udrykningen.

 

Derudover justeres indsatsledervagt, vandforsyning og vandtankvogne, drejestiger og specialberedskaber m.v.

 

Den forventede samlede besparelse udgør ca. 2,8 mio. kr.

 

En nærmere uddybning af den indstillede plan for risikobaseret redningsberedskab af Nordsjællands Brandvæsen fremgår af vedlagte bilag.

 

Beredskabsstyrelsens kommentarer

 

Planen har været til kommentering i Beredskabsstyrelsen, som med brev af 20. oktober 2015 har tilkendegivet, at der ingen anmærkninger er til planen. Beredskabsstyrelsens svar vedlægges som bilag.

 

Høring af medarbejdere

 

Derudover har den indstillede plan været sendt ud til medarbejderne til høring, og er behandlet i Midlertidig MED-udvalget den 10. september 2015, hvor følgende spørgsmål blev rejst:

 

Behov for indsatsledelse, bemanding og rekruttering på stationerne og ved større hændelser, placering og bemanding af pionervogn, udrykningssammensætninger, samt processen i forbindelse med tilpasning af udrykningsstyrken.

 

Udover nogle præciseringer har det på baggrund af dialogen med medarbejderne vist sig hensigtsmæssigt at placere pionervognen på station Fredensborg.

Processen for tilpasning af bemandingerne på stationerne i forlængelse af den nye plan er ikke endnu fastlagt og vil ske i samarbejde med tillidsrepræsentanterne på stationerne.

 

Alle spørgsmål samt høringssvar vedlægges som bilag.

  

Sammenfatning

 

Til trods for at planen om risikobaseret redningsberedskab for Nordsjællands Brandvæsen omfatter nedlæggelse af en brandstation, er det vurderingen at det samlede serviceniveau bevares, og omplaceringen af ressourcer ovenikøbet skaber rum til målrettet at styrke det samlede beredskab på de svage punkter, som er afdækket i forbindelse med risikoanalysen.

Det vil med den indstillede plan for risikobaseret redningsberedskab endvidere være muligt at forbedre kvaliteten på flere punkter:

 

·    Udskiftning af ældre køretøjer med nye køretøjer målrettet det aktuelle behov og med en gevinst for effektivitet, arbejdsmiljø, driftsøkonomien og miljøet.

·    Færre, men mere rutinerede brandfolk, da de kommer til at deltage i flere udrykninger.

 

Endelig vil det med den indstillede plan være muligt at indfri forventningerne om at indhente ca. 2,8 mio. kr. på det operative område.

 

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af risikobaseret redningsberedskab for Nordsjællands Brandvæsen været kontakt med de nye naboberedskaber, Beredskab Øst og samarbejdet i den vestlige del af Nordsjælland. Begge har påbegyndt arbejdet, men har endnu ikke en beslutningsdygtig organisering, så der udestår fortsat en nærmere afdækning af mulighederne i fremtidige samarbejder. Endelig udestår en afklaring af i hvilket omfang kommunerne får mulighed for at overtage eventuelle statslige opgaver.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. Administrationen foreslår, at godkende beredskabskommissionens indstilling om godkendelse af servicemålene og planen for risikobaseret redningsberedskab 2015 i Nordsjællands Brandvæsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2015

Anbefaler administrationens indstilling.