Nr.247 - Økonomisk Orientering - Oktober 2015

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk orientering pr. 31. oktober 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Hovedtallene ultimo oktober fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1. Økonomisk Orientering ultimo oktober 2015

Økonomi (forbrug i procent)

Oktober 2014

Oktober 2015

Drift

79,9

81,4

Anlæg

73,8

55,6

Likviditet (12 måneders gennemsnit i mio. kr.) 

 

 

Likviditet

28,8

23,8

Personale (procent)

 

 

Sygefravær

4,9

4,6

Lønforbrug

81,6

81,2


Forbrugsprocenten på driftsbudgettet er ved udgangen af oktober 81,4 pct. af budgettet. Det er lidt lavere end ved en ligelig fordeling af budgettet, der vil give en forbrugsprocent på 83,3 pct. Det er dog 2,5 procentpoint højere end på samme tidspunkt sidste år.

På anlægsområdet er forbrugsprocenten 55,6 pct. Forbrugsprocenten på anlægsområdet er således væsentligt lavere en på samme tidspunkt sidste år hvor den var 73,8. En medvirkende årsag til det lave forbrug er, at man i starten af året har holdt igen på anlægsudgifterne af hensyn til kommunens kassebeholdning.

Forbrugsprocenten på driftsbudgettet har i størstedelen af 2015 været højere end på samme tidspunkt i 2014. Forskellen, målt i procent af årets budget, har endvidere været voksende over året, fra 1,8 procentpoint i marts til 2,5 procentpoint i oktober. De 2,5 procentpoint svarer til godt 58,4 mio. kr.

Likviditeten er ved udgangen af oktober 23,8 mio. kr. mod 19,4 mio. kr. ved udgangen af september, likviditeten er dermed vokset med 4,4 mio. kr. over den seneste måned.
Fredensborg Kommune har i forbindelse med indberetningen af kommunens likviditet for 3. kvartal til Indenrigsministeriet per 29. oktober, informeret ministeriet om kommunens forbedrede likviditet. Ministeriet har per kvitteret med det følgende svar:

”Tak for orienteringen. Ministeriet tager fremgangen til efterretning og mener umiddelbart ikke, at der er behov for yderligere dokumentation ved næste kvartalsindberetning. Det er dog under forudsætning af, at kommunens likviditet fortsætter med at vokse mærkbart.”


Figur 1. Udvikling i Kommunens likviditet frem til 2. november

I tabel 2 vises kommunens bevillingsreserver for perioden 2015 til 2019. Det fremgår af tabel 2 at driftsreserven er øget til 30 mio. kr. i 2016 i forbindelse med budgetforliget for 2016-19.

Tabel 2. Status for kommunens bevillingsreserver

Bevillingsreserver

2015

2016

2017

2018

2019

Driftsreserven

0

30.000

14.500

14.500

14.500

Anlægsreserven

0

10.000

10.000

10.000

10.000


En vigtig parameter for kommunens økonomi er folketallet, som fremgår af tabel 3. Folketallet var pr. 1. november 40.077. Folketallet i Fredensborg Kommunes er således øget med 338 siden årsskiftet.

Tabel 3. Folketal i Fredensborg Kommune

 

Primo 2015

4. juni 2015

8. September 2015

2. Oktober 2015

1. November 2015

Folketal

39.739

39.880

39.914

40.011

40.077

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.