Nr.246 - Orientering om kontrol med socialt bedrageri i 2014 og 2015

Sagsnr.: 15/33999

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om resultaterne af kontrol med socialt bedrageri i 2014 og 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

 

Kontrolgruppen har siden sin oprettelse den 1. februar 2010 bestået af 3 medarbejdere. Målet ved oprettelsen af gruppen var at undgå forkerte udbetalinger af sociale ydelser svarende til minimum 2,3 mio. kr. årligt. Dette er blevet indfriet i alle år.

 

Der bliver især snydt med uoplyste udlandsophold og misbrug af sygedagpenge, samt kontanthjælp, og nedenfor er resultatet for 2014 og det foreløbige resultat for 2015 beskrevet.

 

Overførslen af opgaver til Udbetaling Danmark (herefter benævnt UDK) i 2013 betød, at afgørelseskompetencen på kontrolområdet for disse opgaver flyttede til UDK, som ikke helt har levet op til Fredensborg Kommunes kontrolgruppes tidligere resultater.

 

Besparelse 2014

 

 

Antal sager

Samlet

besparelse

Kommunal

andel

Statslig

andel

Folkepension

5

1.441.864

0

1.441.864

Førtidspension

3

296.460

185.040

111.420

Kontanthjælp

30

3.175.358

2.223.191

952.167

Boligydelse

3

198.675

64.697

133.978

Boligsikring

3

196.040

83.655

112.386

Børnetilskud

7

333.511

0

333.511

Sygedagpenge

1

84.430

84.430

0

Børnefamilieydelse

2

110.930

0

110.930

Friplads

4

49.354

49.354

0

I alt

58

5.886.622

2.690.366

3.196.256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Besparelsesoversigt 2015 (indtil 31. oktober)

 

 

Antal sager

Samlet

besparelse

Kommunal andel

Statslig andel

Folkepension

15

754.364

0

754.364

Førtidspension

7

391.944

225.368

166.576

Kontanthjælp

37

2.163.682

1.494.470

669.212

Boligydelse

2

27.459

13.730

13.730

Boligsikring

2

54.152

27.076

27.076

Børnetilskud

4

49.635

0

49.635

Sygedagpenge

2

260.123

184.475

75.648

Børnefamilieydelse

9

79.666

0

79.666

Friplads

2

18.377

18.377

0

I alt

80

3.799.402

1.963.495

1.835.907

 

 

Samarbejdspartnere

Kontrolgruppen har en naturlig forpligtelse til at indgå i samarbejder på  tværs mellem Udbetaling Danmark, kommuner, SKAT, politiet og øvrige samarbejdspartnere. Det er essentielt, at alle myndigheder hjælper hinanden for at understøtte den bedst mulige kontrol på området.

 

 

Nedenfor er en beskrivelse af samarbejdet med de vigtigste samarbejdspartnere:

 

SKAT

SKAT’s finanslovsbevilling til projektet mod socialt bedrageri udløb pr. 1. april 2014, og er blevet afløst af Fælles Myndighedsindsats, hvor samarbejdet fortsætter med andre offentlige myndigheder.

 

Både SKAT og Kontrolgruppen foretager virksomhedskontroller.

 

Øvrige kommuner

Kontrolgruppen har et godt samarbejde med de tilsvarende kontrolgrupper i andre kommuner. Specielt samarbejdet med de øvrige nordsjællandske grupper er frugtbart. I daglig dagen sker der udveksling af oplysninger i overensstemmelse med retssikkerhedsloven, forvaltningsloven mm.

 

Udbetaling Danmark (UDK)

Kontrolsager på de fagområder, der er overgået til UDK, skal fortsat undersøges af kommunerne, men afgøres af UDK. Derfor kan det være en udfordring for kommunerne altid at kende til omfanget af aktuelle sager hos UDK.

 

UDK har etableret Den Fælles Dataenhed pr. 1. maj 2015, hvor der fra d. 9. november 2015 er mulighed for at trække registersammenkørte lister inden for områderne kontanthjælp og sygedagpenge. Dette vil forbedre mulighederne for at afsløre socialt bedrageri.

 

Ankestyrelsen

Der har i 2014 været påklaget 3 af Administrationens afgørelser til Ankestyrelsen. De er alle afgjort i 2015. Fredensborg kommune har fået medhold i alle 3 sager. I den ene sag blev tilbagebetalingskravet ændret fra ca. 75.000 til ca. 125.000 kr.

 

Politiet

Kontrolgruppen har i 2014 og 2015 anmeldt henholdsvis 5 og 3 sager til politiet. I samme periode er der modtaget afgørelser i 10 tidligere anmeldte sager.

 

8 sager har ført til dom, hvor straffen udover erstatningspligten for det unddragne beløb også har omfattet betingede fængselsdomme på mellem 1 – 6 måneder. Én af borgerne har fået en dom på 50 dages ubetinget fængsel. Hér var det sociale bedrageri dog en mindre del af den samlede sag.

 

Sagernes karakter

Det er svært at tegne et fælles billede af de sager, der undersøges og afgøres. For at give Økonomiudvalget indblik i, hvilke sager der fx kan være grundlag for opmærksomhed vedlægges to korte anonymiserede beskrivelser af sager.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.


Økonomiudvalget anmoder administrationen om at rette henvendelse til KL med opfordring til, at kommunerne kompenseres for udgifter til inddrivelser af statens fordringer på området.