Nr.245 - Orientering om Fredensborg Kommunes tilgodehavender der inddrives af SKAT

Sagsnr.: 15/29290

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om Fredensborg Kommunes tilgodehavender, som inddrives af SKAT.

Sagsfremstilling og økonomi

På baggrund af den seneste tids medieopmærksomhed omkring SKAT’s udfordringer med inddrivelse af de offentlige restancer orienteres Økonomiudvalget om status i Fredensborg Kommune.

 

Opkrævning af kommunale krav (udsendelse af regninger og rykkere) sker i de enkelte kommuner. Først når borgerne ikke betaler, kan kravene sendes til tvangsinddrivelse hos SKAT (fx lønindeholdelse eller udlæg i aktiver).

 

Bemyndigelsen til tvangsinddrivelsen ligger udelukkende i SKAT. Andre kommuner udfører således ikke pantefogedarbejde. I nogle kommuner bruger man ekstra ressourcer på at beholde de kommunale restancer i kommunen og følger sagerne tættere end andre kommuner generelt gør. De skriver og ringer til de borgere der ikke får betalt en opkrævning. Kun når alt er forsøgt, og borgeren ikke vil samarbejde, oversendes kravet til SKAT. Disse kommuner bruger således flere ressourcer end gennemsnittet på opgaven inden restancerne sendes til inddrivelse i SKAT. Det er ikke påvist, at det under normale omstændigheder hos SKAT, er en løsning der gavner provenuet i de kommuner, der har denne model.

 

Restanceudvikling:

Set over de seneste mange år har borgernes restancer til Fredensborg Kommune udviklet sig, så der i dag skyldes mere end tidligere. Dette er kendetegnende for hele landet, at siden SKAT’s overtagelse af inddrivelsesopgaven i 2005, så er restancerne gået op.

 

Ved kommunesammenlægningen i 2007 var restancerne til Fredensborg Kommune brutto ca. 30 mio. kr. og netto ca. 24 mio. kr. (efter statsrefusioner). Restancernes størrelse havde ligget stabilt i mange år.

 

Restancerne er nu vokset til ca. 41,6 mio. kr. (ca. 33 mio. kr. efter statsrefusion).

 

Der kan være flere årsager hertil, men en af de væsentligste er, at der ikke længere inddrives restancer hos borgere der er på pension eller kontanthjælp, da SKAT ikke har lovhjemmel til dette. I modsætning til tidligere bliver der således ikke først forsøgt frivillig aftale for derefter at foretage indeholdelse i pensionen eller kontanthjælpen.

 

En anden faktor er, at SKAT ikke altid ser en borgers restancer som én samlet enhed, men hvert krav for sig, hvilket er mindre effektivt end tidligere.

 

Sidst med ikke mindst har SKAT umiddelbart større fokus på store sager end man havde i kommunerne, ligesom man i stedet for tvangsinddrivelse på ejendomsskat indgår betalingsordninger med borgerne.

 

Oversigt over borgernes restancer til Fredensborg Kommune:

Restanceart:

Mio. kr.

Kontanthjælp

13,9

Billån, handicappede borgere

2,2

Boligstøtte

9,4

Daginstitution og musikskole

1,7

Diverse, primært istandsættelsesregninger, almene boliger

5,7

Ejendomsskat

3,4

Gebyrer

<0,1

Nivå Havn

0,1

Diverse sociale ydelser, fx madservice

1,9

Tilbagebetalingskrav, social lovgivning og for meget udbetalt løn

4,3

I alt ca.

42,6

 

Af de ca. 42,6 mio. kr. i samlet restance er som nævnt ca. 33 mio. kr. kommunale penge. Af de 33 mio. kr. er ca. 21,6 mio. kr. til inddrivelse hos SKAT. Resten har enten eller en løbende betalingsaftale eller henstand på grund af manglende betalingsevne.

 

Eksempler på krav der opkræves

For at vurdere restancernes størrelse kan det være en fordel at kende opkrævningernes omfang. Fx sendes der årligt opkrævninger ud for 60 mio. kr. vedr. daginstitutionsbetaling. Siden 1.1.2012 og frem til september 2015 er der udsendt opkrævninger for ca. 237 mio. kr. Restancerne på daginstitution er for alle år 1,7 mio. kr.

 

Daginstitution, opkrævet

2012-2013

2014

2015 til dato

I alt

137 mio.

   58,6 mio. 

41,3 mio.

236,9 mio.

 

Daginstitution, Restancer

Før 2012 -2013

2014

2015

 

       0,3 mio. 

      0,3 mio. 

 1,1 mio. 

1,7 mio.

 

En stor del af årsagen til den lave restance er den modregning SKAT kan foretage i børnefamilieydelsen (kan kun ske til restance for betaling af daginstitutionsplads).

 

For ejendomsskat opkræves ca. 250 mio. kr. årligt. For perioden 2013 - 2015 (1. halvår) er der opkrævet 622,8 mio. kr. Restancen for disse krav er på 3,4 mio. kr.

Ejendomsskat, opkrævet

2013

2014

2015 (1. halvår)

I alt

  239 mio.

252 mio.

132 mio. 

623 mio.

 

Ejendomsskat, Restancer

2012-2013

2014

2015

       0,2 mio. 

      0,9 mio. 

2,3 mio.

3,4 mio.

 

 

Beløb der modtages fra SKAT

SKAT har siden 2014 inddrevet deres restancer via EFI (Ét Fælles Inddrivelsessystem). 

 

På grund af udfordringer med EFI har SKAT omkring 1. september 2015 sat den automatiske inddrivelse i bero. Det har den betydning, at Fredensborg Kommunes restancer ikke inddrives i en periode. Det må derfor forudsiges, at kommunens likviditet bliver berørt.

 

Fredensborg Kommune modtager hvert kvartal afregning på de beløb, som er inddrevet hos borgerne fra Fredensborg Kommune. I ”normale” kvartaler er beløbet på ca. 1,5 – 2,5 mio. kr. I et kvartal med den store udsendelse af årsopgørelser, hvor mange danskere får overskydende skat, kan der modtages over 6 mio. kr. fra SKAT, da der modregnes til restancer i de overskydende skatter.

 

Beløb der modtages fra SKAT

1. kvt. 14

2. kvt. 14

3. kvt. 14

4. kvt. 14

1. kvt. 15

2. kvt. 15

1,9 mio.

4,4 mio.

2,5 mio.

1,6 mio.

2,6 mio.

6,6 mio.

 

 

Status vedrørende SKAT’s inddrivelse:

  • Inddrivelse:
    Al inddrivelse i SKAT er stoppet. Det vides ikke hvornår det genoptages.
  • Daginstitutionsrestancer og modregning i børnefamilieydelsen:
    SKAT kan ikke foretage modregning uden EFI systemet. Administrationen har som mange andre kommuner rettet henvendelse til Udbetaling Danmark og bedt om modregning. KL har imidlertid grundet juridiske udfordringer anbefalet, at der ikke foretages modregning. Denne anbefaling har UDK taget til sig, og betalingen af restancerne bliver på denne måde udskudt. Der arbejdes i KL med støtte fra fx UDK på at finde en løsning, så modregning kan lade sig gøre fra januar 2016.
  • Afdragsordninger:
    Skat har stoppet alle afdragsordninger, frivillige som tvungne herunder lønindeholdelser, og har i den forbindelse skrevet brev ud til borgerne. I brevet fortæller SKAT, at de nu stopper afdragsordningen, grundet udfordringerne med EFI-systemet. Hvis SKAT senere beslutter at iværksætte en ny afdragsordning, vil borgeren modtage et nyt brev om dette. Borgeren kan dog fortsat indbetale til restancen direkte til SKAT, men det vil være en frivillig indbetaling.

 

Administrationen har overvejet at tilbagekalde krav fra SKAT til egen behandling på lige fod med enkelte andre kommuner, jf. indledningen af denne orienteringssag, men da der ifølge SKAT er borgere, der har foretaget indbetalinger, som ikke er blevet placeret på restancerne endnu, så kan vi ikke vide, hvor store kravene er, og om de reelt stadig eksisterer.

 

Desuden er nedenstående lovforslag kun gældende for krav, der er sendt til inddrivelse i SKAT, hvorved en tilbagekaldelse af restancerne vil stille Fredensborg kommune dårligt i forhold til forældelse af kravene.

 

Administrationen har appelleret til KL om at lægge politisk pres på for at kommunerne i det mindste kan få rettet til at tvangsinddrive egne ejendomsskatterestancer via udlæg i ejendommen. Dette inddrivelsesmiddel gjorde, at borgere i Fredensborg Kommune tilbage i 2007 havde en restance på ejendomsskat på under 200.000 kr. – en restance der nu er 3,4 mio. og som vil stige betragteligt, hvis der ikke er en afklaring på området indenfor et par måneder.

 

Da det forudsættes, at SKAT indenfor kort tid udmelder ny status og strategi, vil administrationen indenfor få måneder fremlægge ny status til Økonomiudvalget. En status, som også vil indeholde en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at Fredensborg Kommune ansætter flere medarbejdere til opkrævningsopgaven for at forsøge at sikre, at flere af kommunens tilgodehavender bliver betalt.

 

I mellemtiden foreslår administrationen, at borgmesteren på vegne af Økonomiudvalget retter henvendelse til skatteministeren. I henvendelse bør borgmesteren appellere til en hurtig afklaring samt foreslå en mulighed for kommunerne til selv at kunne tvangsinddrive restancerne, hvis ikke SKAT i løbet af få måneder får rettet op på situationen.

  

Lovforslag vedr. udskydelse af forældelse:

Den 7/10 har skatteministeren fremsat lovforslag LF 18 2015/206 Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Ét Fælles Inddrivelsessystem)

 

Hvis loven bliver vedtaget som det foreligger, vil krav inkl. renter og gebyr der er sendt til skat den 19/11 eller senere være omfattet af en ny forældelsesfrist, der påbegynder den 20. november 2018 (tidligst). I praksis betyder det, at vores krav ikke forælder som normalt, og borgerne reelt vil opleve deres gæld som retskraftige i 3 år længere end normalt.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2015

Orienteringen blev taget til efterretning, idet der gives Økonomiudvalget en fornyet status i februar 2016.