Nr.88 - Orientering om frikommuneforsøg og godkendelse af frikommunevedtægt

Sagsnr.: 14/36136

 

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om frikommuneforsøget og godkende opdateret frikommunevedtægt.

Sagsfremstilling og økonomi

Status

Fredensborg Kommune har nu været frikommune siden 2012, og forsøgene har været i drift 1-2 år.

 

Løbende interne og eksterne forandringer betyder, at nogle forsøg i vidt omfang bliver gjort mulige gennem almen lovgivning eller at forsøgene ikke længere giver mening. Derfor ønsker administrationen at afbryde følgende to forsøg under følgende udvalg:

 

Økonomiudvalget:

Udstedelse af registreringsbeviser

Frikommuneforsøget nedlægges, da den opgave, forsøget omhandler, netop er overgået til International Citizen Service ved Københavns Kommune, jf. beslutning i Økonomiudvalget d. 22. september 2014.

 

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget:

Et fleksibelt og individuelt kontaktforløb

Kontanthjælpsreformen har bidraget til, at der er givet øget fleksibilitet i planlægningen af samtaler. Det vil sige, at indholdet i frikommuneforsøget er gjort lovgivningsbestemt for kontanthjælpsmodtagere. Det gælder både ledige over og under 30 år. Det betyder, at forsøget i praksis siden 1. januar 2014 anvendes i alle kontaktforløb.

 

Igangværende og afbrudte/afsluttede forsøg kan ses i vedlagte opdaterede frikommunevedtægt. 

 

Forlængelse af frikommuneperiode

Lovforslag vedr. forlængelse af frikommuneperioden blev vedtaget af folketinget d. 11. december 2014. Med lovændringen vil det være muligt at fortsætte forsøgene frem til 1. juli 2017. Formålet er, at frikommunerne ikke behøver at afslutte forsøg, som folketinget senere gør mulige gennem almene lovændringer. Lovændringen betyder ikke, at det bliver muligt at søge om nye forsøg.

 

Det medfører, at byrådet i 2016 kan vælge at lade eksisterende frikommuneforsøg fortsætte frem til 2017. Det anbefales, at lovændringen håndteres ved, at administrationen, på baggrund af evalueringen af forsøgene, som foreligger i 1. kvartal 2016, indstiller til byrådet, hvilke forsøg der bør fortsætte frem til juli 2017, og hvilke der afbrydes. Se tidsplan nedenfor.

 

Midtvejsevaluering af frikommuneordningen

KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet har bedt Rambøll Management Consulting og BDO Consulting om at gennemføre en evaluering af frikommuneordningen. En midtvejsevaluering er blevet gennemført i efteråret 2014 gennem etablering af database over forsøg, interviews i ministerier og kommuner, og surveys. Midtvejsevalueringen blev offentliggjort i december. En kort version af rapporten er vedlagt. 

 

Udvikling

Rapporten konkluderer, at de ni frikommuner er gået meget aktivt ind i frikommuneordningen. Der er således udviklet og ansøgt på i alt 594 forsøg. Fredensborg Kommune har leveret 89 af disse forsøg, kun overgået af Odense og Viborg. Der er dog store forskelle mellem de kommunale sektorområder. Kommunerne har især benyttet ordningen til at søge om forsøg på beskæftigelsesområdet – 29 % af de samlede antal forsøg er således fra beskæftigelsesområdet. Derudover har især teknik, miljø og trafik samt skolesektoren benyttet sig af ordningen. Forsøgene har dels fokus på procesforenkling, men der også mange forsøg, der vedrører undtagelser eller muligheder ift. lovgivningens materielle indhold, fx hjemmel til at tilbyde nye services til borgerne.

 

Midtvejsevalueringen påpeger, at der særligt for de vidtrækkende forsøg var behov for en tydeligere forventningsafstemning og eksplicitering af statens ambitioner både indadtil ift. de forskellige ministerier, såvel som udadtil ift. de deltagende kommuner.

 

Ansøgning og godkendelse

Rapporten viser, at 70 % af forsøgene er helt eller delvist imødekommet. Fredensborg Kommune har fået 65 forsøg imødekommet. Dog påpeges det af både kommuner og ministerier, at mange forsøg er blevet godkendt med mange betingelser, der vanskeliggør indfrielsen af målsætningerne bag forsøget. 155 forsøg har fået afslag. Fredensborg har fået 19 afslag, svarende til 21 %. Det er relativt lavt ift. fx Odsherred der med 52 % har den største procentdel afslåede forsøg. Det er især de meget vidtgående forsøg, der er blevet givet afslag på, selvom der også peges på, at en for snæver og formalistisk tilgang til sagsbehandling i nogle ministerier har ført til afslag. Rapporten peger desuden på, at der i nogle tilfælde har været en meget lang sagsbehandling, og at nogle afgørelser ikke har været klare nok.

 

Implementering

Midtvejsevalueringen viser, at det langt fra er alle godkendte forsøg, der er blevet igangsat. På nuværende tidspunkt er der i alt 248 aktive forsøg ud af de oprindelige 594. De primære årsager her til er, at forsøget kan godkendes inden for gældende lovning, eller at forsøget efterfølgende er lovliggjort af ny lovgivning fx som følge af beskæftigelses- og skolereformer. I nogle tilfælde skyldes det dog også, at forsøget kun er blevet delvist godkendt og derfor ikke blev vurderet interessant at iværksætte eller som følge af en manglende parathed/prioritering fra kommunens side. Fredensborg har 27 ikke-aktive godkendte forsøg svarende til 21 %. Det er relativt højt ift. de øvrige kommuner, men skyldes især, at der er vedtaget ny lovgivning, som har lovliggjort forsøgene. Midtvejsrapporten konkluderer, at der generelt er et stort frafald, og dermed et relativt stort potentiale hvad angår frikommuneordningens samlede effektivitet.

 

Foreløbige resultater

Hovedparten af de igangsatte forsøg i de ni frikommuner vurderes positivt. 50 % af de forsøgsansvarlige vurderer, at forsøgene i meget høj eller høj grad har realiseret de opstillede målsætninger for forsøget. 64 % vurderer, at det enkelte forsøgsprojekt i meget høj grad eller i høj grad er relevant for landets øvrige kommuner. Der er dog en væsentlig variation i målopnåelse på tværs af kommuner. Seks ud af ni frikommuner (Fredensborg, Vejle, Odense, Viborg, Gentofte, Gladsaxe) vurderer således at der på konkrete områder i høj grad er skabt målopnåelse ift. frikommuneevalueringens målsætninger, mens tre ud af ni (Odsherred, Vesthimmerland og Fredericia) kun i begrænset omfang eller slet ikke oplever, at ordningen har realiseret sine målsætninger.

 

Vurderingerne er kun foreløbige og bygger primært på kommunernes vurdering. Det fremhæves dog fra statsligt hold, at frikommuneordningen i en række tilfælde har haft positiv indflydelse på ny ressortlovgivning som følge af inspiration fra forsøgsansøgningerne.

 

Slutevaluering

Rambøll og BDOs slutevaluering gennemføres fra maj til oktober 2016 og består dels af en analyse af frikommuneordningens resultater ift. ordningens formål baseret på oplevede ændringer og gevinster blandt medarbejdere, ledere og politikere, dels en analyse af forsøgenes resultater ift. egne formål, blandt andet baseret på kommunernes egne forsøgsevalueringer.

 

Intern evaluering

Frikommunernes egne evalueringer af frikommuneforsøgene skal færdiggøres ved udgangen af 1. kvartal 2016. Krav til evaluering fremgår i ’Lov om offentliggørelse og evaluering af forsøg i frikommuner’.  

Frikommunernes egne evalueringer skal også anvendes i Rambøll og BDO’s slutevaluering.

 

Afslutningskonference

Fredensborg Kommune er gået i dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL og de øvrige frikommuner om at afholde en afsluttende frikommunekonference i Fredensborg Kommune.

Konferencen kan bruges til at fremvise resultater fra frikommuneforsøgene, og lave anbefalinger til folketinget ift. lovændringer. Målgruppen kan være borgmestre, byråd, direktører og ledere fra de øvrige frikommuner, samt andre interesserede kommuner, relevante fagministerier og folketingsmedlemmer, herunder især kommunaludvalget.

 

Tidsplan

 

November 2015 – marts 2016

Intern evaluering af forsøg

 

1. april 2016

Evalueringsrapport samt anbefalinger vedr. videreførelse af forsøg forelægges direktionen

Medio- ultimo april 2016

Udvalg og byråd forelægges evaluering og tager stilling til, hvilke forsøg der videreføres.

Maj-oktober 2016

Rambøll og BDO gennemfører tværgående slutevaluering

Medio oktober 2016

Evt. afslutningskonference i Fredensborg Kommune 

November-juli 2017

Folketinget vedtager evt. lovændringer til at imødekomme forsøg.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Frikommunevedtægten er at finde på fredensborg.dk. Derudover orienteres om frikommuneforsøgene på medarbejderportalen.

Indstilling

1. At byrådet tager orienteringen til efterretning.

2. At byrådet godkender frikommunevedtægten.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 05-02-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2015

Anbefaler Arbejdsmarkeds– og Erhvervsudvalgets indstilling.