Nr.85 - Genberegning af forældrebetaling for 2015

Sagsnr.: 14/21454

 

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om de ændrede takster for forældrebetaling pr. 1. juni 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Som følge af de nyligt indgåede overenskomster for det kommunale område, hvor lønstigningerne blev noget lavere end de lønstigninger der er indarbejdet i budget 2015, har administrationen beregnet nye takster for budget 2015.


De nye takster er beregnet på baggrund af lønstigningerne i de nye overenskomster og udvidelsen af budgettet, som følge af pulje på finansloven til mere personale på dagtilbudsområdet jvf. forrige sag på denne dagsorden.

Taksterne kan tidligst træde i kraft den 1. juni 2015, idet forældrene skal varsles med 3 måneder, inden en takstændring kan træde i kraft. Forældrene er, under forudsætning af Byrådets godkendelse, varslet ændring i taksterne pr. 1. juni 2015. Varslingen er lagt på Kommunens hjemmeside den 27. februar 2015 samt via Mitbørnehus.Takster kroner pr. måned

Oprindelig vedtaget takst kr. for 2015.

Nyt takst pr. 1.6.15 incl. Reduceret lønstigning og opnormering

Ændring i takst pr. måned

Ændring i alt for 2015

Dagpleje

    2.800

     2.809

    +9

   +63

0-2 årige

    3.117

     3.233

   +116

  +812

3-5 årige

    1.539

     1.523

    -16

   -112

6-9 årige

       717

        708

      -9

     -63

10-12 årige

       327

        325

      -2

      -7Såfremt de nye takster vedtages vil det samlede provenu udgøre 250.000 kr. i 2015.

Fordeling af provenu i 2015

Provenu i 2015 kr.

Dagpleje

   -6.174

0-2 årige

-479.892

3-5 årige

 118.832

6-9 årige

 101.745

10-12 årige

   15.106

Provenu i alt

-250.383

- = merindtægt

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

-

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget, at indstille til Byrådet,

at de nye takster vedtages og er gældende fra 1. juni 2015

at budgettet til forældrebetaling forhøjes med 250.000 kr. for 2015

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2015

Anbefaler Børne– og Skoleudvalgets indstilling.