Nr.82 - Masterplan 2015 Udsatte børn og unge

Sagsnr.: 15/350

 

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til den økonomiske masterplan for Politikområdet Udsatte Børn og Unge.

Sagsfremstilling og økonomi

Masterplan for politikområdet Udsatte børn og unge

Der er udarbejdet en ny økonomisk masterplan for politikområdet Udsatte børn og unge. Den økonomiske masterplan skal medvirke til at politikområdet Udsatte børn og unge overholder de økonomiske rammer på den indsatsstyrede del af politikområdet. Det indsatsstyrede område består pr. 1.1.2015 af udsatte børn og unge og specialundervisning, der primært omhandler støtte til børn med et handicap. Denne masterplan omhandler kun udsatte børn og unge, som i 2015 har et nettobudget på 63,8 mio. kr. Masterplanen for specialundervisning skal behandles på udvalgets aprilmøde.

 

Politikområdet Udsatte børn og unge arbejder efter Servicelovens bestemmelser i forhold til udsatte børn, unge og deres familier. Opgaverne omfatter administration og drift af kommunens tilbud og institutioner for familier med udsatte børn og unge. Aktiviteterne omfatter råd og vejledning, forebyggende foranstaltninger og anbringelser af børn og unge.

  

Tidligere masterplaner og tillægsbevillinger

Der er senest i 2014 udarbejdet en masterplan på området, der blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 7. april 2014. Denne masterplan viste, at området ville være udfordret med i alt 9,3 mio. kr. over budgetperioden 2014-17. Det var samtidig administrationens vurdering at det ikke var muligt at vedtage yderligere indsatser for at nedbringe udgifterne, men at det forsat skulle arbejdes med de allerede vedtagne indsatser i 2013-masterplanen. De vedtagne indsatser i 2013-masterplanen vedrørende socialt udsatte børn og unge handler om omlægninger og effektiviseringer inden for anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Effekten af disse allerede vedtagne indsatser er i alt 11 mio. kr. i perioden 2014-2017, jf. tabel 1.

 

Tabel 1. Effekt af allerede vedtagne indsatser, 1.000 kr.

 

2014

2015

2016

2017

Total

Plejefamilier og opholdssteder mv.

-665

-665

-665

-665

-2.660

Forebyggende foranstaltninger, ydelser

-1.300

-1.675

-2.275

-2.575

-7.825

Døgninstitutioner

-127

-127

-127

-127

-508

Total

-2.092

-2.467

-3.067

-3.367

-10.993

 

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2015 fik området varigt opskrevet budgettet med samlet 11,7 mio. kr. over budgetperioden 2015-2018 til dækning af de økonomiske udfordringer, der blev påpeget i masterplan 2014-18.

 

Samlet ny økonomisk redegørelse

Den økonomiske vurdering tager udgangspunkt i en analyse af udgifterne inden for hver enkelt aktivitet på politikområdet og en vurdering af det endelige regnskabsresultat for 2014. Budgettet for 2014 var på 62,3 mio. kr. og det forventede regnskab for 2014 på 61,3 mio. kr.

 

Samlet for budgetperioden 2015-2018 ventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. I 2019 er der et forventet merforbrug på 1,8 mio. kr.

 

Som følge af indsatserne fra masterplanen fra 2013 og det opskrevet budget, er det administrationens forventning, at der vil være en forholdsmæssig balance mellem budget og forventet forbrug i 2015-18. I 2019 bliver området udfordret af et stigende prioriteringsbidrag. Administrationen følger udviklingen og vil behandle det i en senere masterplan.

 

Det forventede forbrug i masterplanen er baseret på de konkrete forventninger til udviklingerne i hvert delområde, som fremgår af tabel 2 nedenfor.

 

Tabel 2. Forventet forbrug 2015-2019, 1.000 kr.

 

Skønnet forbrug, 1000 kr.

2015

2016

2017

2018

2019

Plejefamilier og opholdssteder mv.

29.373

29.373

29.373

29.373

29.373

Forebyggende foranstaltninger, ydelser

19.110

19.110

19.110

19.110

19.110

Forebyggende indsatser, øvrigt

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

Døgninstitutioner

9.813

8.841

8.841

8.841

8.841

Sikrede døgninstitutioner, takstudgifter

1.352

1.292

1.233

1.174

1.117

Sikrede døgninstitutioner, objektiv finansiering

1.246

1.246

1.246

1.246

1.246

Øvrige udgifter og indtægter

-900

-900

-900

-900

-900

Forventet forbrug total

63.594

62.563

62.504

62.445

62.388

Budget

63.775

63.131

62.786

62.688

60.593

Forventet mer-/mindreforbrug

-181

-568

-282

-243

1.795

 

 

Indsatser og omlægninger

Det er fortsat hensigten, at de allerede vedtagne indsatser fra masterplanen 2013 skal medvirke til, at der vil være en forholdsmæssig balance mellem budget og forventet forbrug i 2015-18. Indsatserne er dog udfordret og som et eksempel kan det nævnes, at Ankestyrelsen i februar 2014 af egen drift traf afgørelse om anbringelse af to udsatte børn. Ankestyrelsens afgørelse lægger et niveau som varsler, at det fremadrettet kan blive vanskeligere end tidligere at undgå anbringelser af børn og unge via forebyggende indsatser i familien.

 

Administrationen lader sig løbende inspirere af nye faglige metoder. I de seneste år har der været fokus på at have barnet i centrum i forhold til de indsatser, der anvendes i det forebyggende arbejde med udsatte børn og unge samt deres familier.

 

I marts 2015 skal administrationen på studietur til Herning og Odense for at hører om deres erfaringer med at arbejde efter den svenske model, der blandt andet sætter fokus på:

 

  • Brug af familiepleje og netværksplejefamilier, herunder at rumme ”tungere” sager, som normalt ville betyde institutions- eller opholdsstedsanbringelse
  • Færre/kortere institutionsanbringelser

  

Serviceniveauet sammenlignet med andre kommuner

Fredensborg Kommune anvendte 12.768 kr. pr. 0-17-årige i regnskab 2013 på udsatte børn og unge. Det placerer kommunen lige ved landsgennemsnittet.


Figur 2b. Nettodriftsudgifter i 2013, pr. 0-17 årig:

 

Jf. KL har kommunerne haft store udgiftsstigninger før og efter kommunalreformen. Siden 2009 har kommunerne formået at nedbringe udgifterne til området – bl.a. pga. omlægning af indsatser til forebyggelse frem for anbringelser og øget brug af plejefamilier. Begge tendenser medfører en reduktion i udgifterne samtidig med at den faglige forskning også peger på at dette er den rigtige vej at gå. Her ligger Fredensborg Kommune som den kommune i landet, som har den største forebyggelsesandel ud af de samlede udgifter til forebyggelse og anbringelser. Fredensborg Kommune anvender 53 pct. af vores udgifter på området til forebyggende foranstaltninger. Lige under ligger Gribskov Kommune og Roskilde Kommune med hhv. 50 pct. og 46 pct.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget.

Indstilling

At Børne- og Skoleudvalget godkender den økonomiske masterplan for Politikområdet Udsatte børn og unge.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 09-03-2015

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2015

Godkender Børne– og Skoleudvalgets indstilling.