Nr.81 - Godkendelse af miljømål i forbindelse med Usserød Å samarbejdet

Sagsnr.: 15/4942

 

Beslutningstema

Godkendelse af miljømål for Fredensborg Spildevand A/S – ”Klimatilpasning af Usserød Å systemet”.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgår af pkt. om status for Usserød Å deltager forsyningerne i Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal tidsmæssigt og økonomisk i Usserød Å samarbejdet.


For at forsyningerne kan indregne deres omkostninger forbundet med samarbejdet i selskabernes prislofter, har kommunerne og forsyningerne udarbejdet vedlagte forslag til aftale om miljømål: ”Klimatilpasning af Usserød Å-systemet”.


Prisloftet angiver de enkelte forsyningers maksimale pris for afledning af spildevand og fastsættes hvert år af Konkurrencestyrelsen bl.a. på baggrund af det enkelte selskabs historiske driftsomkostninger samt eventuelle tillæg forbundet med driftsomkostninger til opfyldelse af miljømål.


Hvad er et miljømål?

Kommuner kan pålægge spildevandsselskaber at gennemføre aktiviteter, der har gavnlige effekter på det omgivende miljø. Det kan fx være aktiviteter, der bidrager til klimatilpasningen. Aktiviteterne er således noget særligt, der går ud over selskabernes normale driftsopgaver, men som stadig ligger inden for rammerne af, hvilke opgaver selskaberne lovligt kan varetage.


Selskaberne kan finansiere udgifterne til aktiviteterne via taksterne. Det forudsætter, at miljømålet og de aktiviteter, som forsyningerne skal gennemføre for at opfylde miljømålet, er vedtaget af kommunalbestyrelserne og godkendt af Konkurrencestyrelsen i forbindelse med fastsættelse af selskabets prisloft.


Miljømålet ”Klimatilpasning af Usserød Å-systemet”

Miljømålet for Klimatilpasning af Usserød Å-systemet er formuleret som:


-Usserød Å-systemet skal fungere som vandvej i tilfælde af kraftig regn og skybrud. Det er målsætningen, at Usserød Å-systemet skal kunne modtage tag- og overfladevand samt renset spildevand svarende til en 100-års regnhændelse. Det forudsætter optimal udnyttelse af åens kapacitet gennem fælles planlægning, styring, udvikling og drift mellem Parterne.

-Tilledningen, som følge af foranstaltningerne for at tilpasse Usserød Å-systemet til skybrud mv., må ikke indebære en miljømæssig belastning af Usserød Å-systemet.

Miljømålet er nærmere beskrevet i det vedlagte forslag til aftale om miljømål.


For at opfylde miljømålet skal forsyningerne samarbejde med kommunerne om at gennemføre følgende aktiviteter:

-         Kortlægning af kapaciteten i det samlede regn- og spildevandssystem

-         Kortlægning af eksisterende udledninger til Usserød Å-systemet

-         Tilrettelæggelse og etablering af permanent fælles styring, regulering og overvågning af Usserød Å-systemet (SRO)

-         Tilrettelæggelse og drift af fælles hydraulisk model, database og online målersystem

-         Udarbejdelse af fælles beredskabsplan og etablering af informations- og varslingssystem (vagtordning/sms-service) i tilfælde af risiko for oversvømmelser

-         Drift af anlæg mv., der måtte etableres eller inddrages i opfyldelsen af ovenstående miljømål

-         Etablering af et fælles sekretariat, der skal sikre optimal koordinering og styring af kapaciteten i Usserød Å-systemet, effektiv bortledning af regnvand samt drift og vedligeholdelse af de foranstaltninger, der måtte etableres eller inddrages som led i opfyldelsen af miljømålet

-         Teknisk understøttelse af fælles plan- og udviklingsarbejde.


De enkelte aktiviteter samt fordelingen af omkostningerne forbundet hermed er nærmere beskrevet i miljømålsaftalen og aftalens bilag 1.


Aftalen skal efter kommunalbestyrelsernes godkendelse af servicemålet underskrives af de 3 kommuner og 3 forsyninger i Usserød Å samarbejdet og fremsendes til Konkurrencestyrelsen i april.


Forud for dette behandles sagen på næstkommende møde i Fredensborg Forsyning.


Såfremt Konkurrencestyrelsen godkender miljømålet vil taksten for spildevand i Fredensborg Forsyning kunne forventes at stige med 0,3 kr. pr. m3 fra 1. januar 2016.


Administrations vurdering

Administrationen vurderer, at miljømålet i høj grad understøtter Usserød Å samarbejdets intentioner og ligger i fin tråd med kommunens øvrige planlægning på området. Det fremgår således af Fredensborg Kommunes spildevandsplan, at der skal gennemføres en indsats til begrænsning af de regnbetingede udløb til Usserød Å. Endvidere indgår udviklingen af Usserød Å-samarbejdet det bærende element i indsatsen i forhold til oversvømmelser fra Usserød Å i Fredensborg Kommunes klimatilpasningsplan. Opfyldelsen af miljømålet understøtter således direkte klimatilpasningsplanen.

Administrationen skal på den baggrund anbefale, at miljømålet godkendes.

Bevilling

Omkostningerne til aktiviteterne i det Usserød Å samarbejdet til opfyldelse af miljømålet fordeles mellem kommunerne efter følgende fordelingsnøgle, som er fastsat ud fra et skøn over parternes belastning af Usserød Å systemet:


Fredensborg: 40 %, Hørsholm: 40 %, Rudersdal: 20 %.


Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da omkostningerne i Fredensborg Kommune afholdes inden for den eksisterende drift.

Retsgrundlag

§ 4 i bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At miljømålet ”Klimatilpasning af Usserød Å-systemet” godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-03-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2015

Anbefaler Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling.