Nr.74 - Høringssvar vedr. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020

Sagsnr.: 15/7941

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om udkast til fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020. Som en del af orienteringen indgår kommunens høringssvar til KL. 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

KL har primo marts 2015 fremsendt borgermesterbrev vedrørende udkast til fælleskommunal digitaliseringsstrategi for perioden 2016 til 2020. Udkastet er vedlagt som bilag 1. Vedlagt udkastet foreligger endvidere det spørgeskema som KL har udsendt i forbindelse med høringsvaret ligesom kommunens indhold til høringssvar fremgår. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag 2, mens indhold til høringssvar er vedlagt som bilag 3.


Foreliggende notat indeholder følgende: 1) En overordnet beskrivelse af indholdet i udkastet til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020, 2) En beskrivelse af metode for høringsproces. Af bilag 3 fremgår som tidligere nævnt indhold til, og baggrund for, høringssvar.


Strategiens indhold

Udkast til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi omfatter perioden 2016-2020 og indeholder ti temaer. De ti temaer der lægges op til i den kommende fælleskommunale digitaliseringsstrategi er på mange måder en gentagelse af de initiativer der tidligere er forankret i de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier. Det handler overordnet set om: Implementeringen af den digitale borgerbetjening, implementering af grunddata til forbedring af interne arbejdsgange i den offentlige sektor, implementering af velfærdsteknologi på ældre- og sundhedsområdet samt på børne- og ungeområdet, herunder skoler og dagtilbud.


Som noget nyt er der i udkastet til den kommende fælleskommunale digitaliseringsstrategi sat fokus på IT-sikkerhed, og der er formuleret konkrete mål vedrørende det fælleskommunale monopolbrud på en række KMD-løsninger. Temaerne gennemgås kort nedenfor.


Fokuseret fællesoffentligt samarbejde om digitalisering

Temaet lægger op til fælleskommunale indsatser som omhandler forbedring af mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark, en effektiv drift og videreudvikling af NemID, digital post samt fokus på implementeringen af grunddataregistre. Indholdet i temaet er primært politisk, og er ikke tænkt som en opgave den enkelte kommune skal varetage alene. 


Borgerbetjening 3.0

Temaet tager udgangspunkt i det arbejde som kommunerne allerede har igangsat med den nuværende fælleskommunale digitaliseringsstrategi, nemlig fortsat implementering af de borgerrettede digitale selvbetjeningsløsninger - bølgeplanen, samt øget fokus på kommunens organisering i et front- og backoffice.


Offentlige data skal skabe effektivitet og merværdi

Temaet omhandler hvordan fællesoffentlige data skal bidrage til en større

gennemsigtighed i offentlige sektor. Formålet er at standardisere interne arbejdsgange i kommuner, regioner og i staten med sigtet på at gøre det hurtigere og nemmere for borgere og virksomheder i kontakten med det offentlige. 


Sikkerhed og tilgængelighed skal gå hånd i hånd

Med temaet om sikkerhed og tilgængelighed lægges der op til at kommunerne, med den øgede grad af digitalisering, skal øge sikkerhedsniveauet, og i højere grad uddanne medarbejderne i anvendelsen af risikobaseret styring af sikkerhedsudfordringer.


Kommunernes rammearkitektur – fælles strategiske spilleregler

Temaet skal sikre at der er en sammenhængende it-understøttelse på tværs af fagområder, og at data genbruges til fordel for en hurtigere og nemmere sagsbehandling.


Smart digital beskæftigelse

Med temaet lægges der op til at den ledige borger i højere grad skal have indflydelse på eget ledighedsforløb i samarbejde med Jobcentrene. Det skal eksempelvis ske ved at udbygge digitale selvbetjeningsløsninger i samarbejde med staten og A-kasserne.  Smart digital beskæftigelse har desuden fokus på at højne gennemsigtigheden på tværs af relevante aktører – kommune, stat og virksomheder.


Borgerne skal videst muligt mestre eget liv

Med ”Borgerne skal videst muligt mestre eget liv” lægger strategien op til at kommunerne i perioden 2016 til 2020 skal gennemføre sundhedsforløb vha. mobile løsninger og udbrede standardiserede telesundhedsløsninger. Borgerne skal kunne mestre eget liv – hvor det er muligt. Med temaet er der lagt op til at det offentlige i højere grad anvender fælles data på ældre- og sundhedsområdet.


Digital sammenhæng for børn og unge

Temaet dækker primært et sammenhængende overblik over barnet fra daginstitutionsalderen til barnet forlader folkeskolen. Konkret peges der i udkastet på implementeringen af Brugerportalsinitiativet og fortsat udvikling af digitale læringsforløb.


Teknologi giver bedre fysiske rammer og bæredygtig vækst

Med ”Teknologi giver bedre fysiske rammer og bæredygtig vækst” lægges der eksempelvis op til en lettere ansøgningsproces for borgere og virksomheder på byg og miljøområdet. Samtidig sættes der fokus på effektiv udnyttelse af data, herunder konkurrenceudsættelse af ESR.


Effektiv styring og administration

Temaet skal ses i sammenhæng med det fælleskommunale monopolbrud om bedre udnyttelse af data, herunder hurtigere og nemmere sagsbehandlingsprocesser på bl.a. kontanthjælps- og sygedagpengeområdet.


Metode for høringsproces – Fredensborg Kommune

KL har i en mail til landets borgmestre anmodet kommunerne om at afgive høringssvar på det fremsendte materiale inden ultimo april 2015. Af bilag 2 fremgår det spørgeskema som KL har fremsendt, og som udgør kommunernes høringssvar sammen med indholdet af bilag 3. Spørgeskemaet er udfyldt på forhånd, og er udarbejdet på tværs af administrationen. Spørgeskemaet er opbygget således, at kommunerne skal tage stilling til i hvilken grad kommunen er enig i relevansen af det enkelte tema, tilkendegive hvis der er temaer/indsatsområder som ikke er nævnt, samt en stillingtagen til de udsagn/indsatsområder (under hvert tema) der er beskrevet i udkastet til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.


I besvarelsen har administrationen udelukkende benyttet kategorierne ”I meget høj grad” og ”I høj grad” i tilkendelsen af relevansen af de enkelte temaer i strategien. Kategorien ”I meget høj grad” er valgt i forhold til de temaer, hvor det fagligt vurderes at indsatserne har en betydning for realiseringen af de øvrige temaer.

I den samlede stillingtagen til udsagnene i spørgeskemaet er der endvidere sondret mellem egnede mål i en fælleskommunal kontekst og initiativer som bør være lokalt forankret. En ”manglende” afkrydsning i spørgeskemaet skal derfor ikke forstås som at kommunen ikke vægter indsatsen, men at indsatsen allerede er igangsat i Fredensborg Kommune eller anskues som en del af den enkelte kommunens indsats.


Af bilag 3 fremgår indhold til, og baggrund for, kommunens høringssvar.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.