Nr.73 - Orientering om Strategi for Fremtidens Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 14/17375

 

Beslutningstema

Byrådet orienteres om arbejdet med udvikling af Strategi for Fremtidens Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Status på arbejdet med Fremtidens Fredensborg Kommune

Administrationen forsætter arbejdet med udviklingen af strategi for Fremtidens Fredensborg Kommune. Som tidligere orienteret er strategiens overordnede sigte at danne grundlag for øget bosætning i kommunen ved at skabe attraktive byer med afsæt i eksisterende kvaliteter. Dette på baggrund af input fra et bredt udsnit af kommunens interessenter. Udkastet til strategien behandles på budgetseminar ultimo august 2015.

 

Den fremtidige Strategi for Fremtidens Fredensborg Kommune skrives med afsæt i en bred inddragelse af interessenter; herunder borgere, foreninger, institutioner, erhvervsliv og politikere. Inddragelsen sker ved afholdelse af 5 bymøder – ét i hvert af de fem bysamfund - samt en række forudgående indsatser fordelt på specifikke målgrupper.

 

De fem bymøder afholdes i løbet af foråret 2015 på følgende datoer:

• Fredensborg den 25. april fra 10.00-13.00

• Landområdet den 30. april kl. 17.30-20.30

• Humlebæk den 9. maj kl. 10.00-13.00

• Nivå den 9. maj 13.00-16.00

• Kokkedal den 30. maj kl. 12.00-17.00

 

Dansk Bygningsarv

Forud for bymøderne gennemfører det eksterne konsulenthus Dansk Bygningsarv en analyse af hvert bysamfund, hvilken præsenteres og kvalificeres yderligere i dialog med deltagerne på bymøderne. Dansk Bygningsarv laver deres indledende analyse på baggrund af tidligere gennemførte analyser, nye fysiske kortlægninger i hvert bysamfund, demografiske nøgletal om borgersætningen i hver by samt input fra de forudgående indsatser. De forudgående indsatser gennemgås kort nedenfor.

 

Indsatser rettet mod specifikke målgrupper

Der er igangsat og gennemført målrettede indsatser med specifikke målgrupper, for at skabe opmærksomhed om bymøder og generere konkrete input om udviklingen af kommunen. Indsatserne er desuden med til at skabe ejerskab til strategien blandt målgrupperne. Følgende indsatser er gennemført eller igangsat med nedenstående målgrupper:

 

Detailhandel: Som opfølgning på detailhandelsanalysen og for at afdække, hvad der skal til for at styrke detailhandlen i Kommunen er der iværksat en spørgeskemaundersøgelse blandt 76 detailvirksomheder lokaliseret i Kommunen. Spørgeskemaundersøgelsen suppleres med en række kvalitative interviews med udvalgte virksomheder.

 

Unge: UngFredensborg gennemfører i samarbejde med Det Fælles Elevråd en digital fotokonkurrence på det sociale medie Instagram. Her inviteres de unge til at dele billeder af deres yndlingssteder i byen. Der gennemføres desuden en række kvalitative interviews med udvalgte unge om, hvordan de bruger byen.

 

Ældre: Der er gennemført fire samtalecaféer på kommunens forskellige aktivitetscentre. Her har de ældre debatteret hvad der er godt og dårligt ved den by, de bor i, samt hvordan man kan udvikle byen.

 

Børnefamilier: Via indsatsen Byg din By arbejder kommunens institutioner med emnet byudvikling. Via blandt andet tegninger og postkort med prædefinerede spørgsmål samt uddybende interviews, samles der information fra børn, forældre og ansatte i dagtilbud om, hvad der er særlig godt ved ens by samt hvad man vil have mere og mindre af i byen. Med udgangspunkt i samme spørgsmål samarbejdes der også med Skolen i Virkeligheden om at optage film med udvalgte elever.

 

Kultur- og fritidsbrugere: Der gennemføres en række videointerview med kultur- og fritidsbrugere på udvalgte lokaliteter i kommunen. Der er allerede gennemført en række interview med både deltagere og mentorer på årets VinterCamp. Der foretages yderligere videointerviews med forældre, der benytter forskellige fritids- og kulturtilbud rundt omkring i kommunen.

 

Grønne aktører: På Grønt Råds møde primo marts blev repræsentanter for 14 grønne foreninger præsenteret for emner relateret til byudvikling af kommunens fem bysamfund. På baggrund af dette produceres information og dialogmateriale til bymøderne.

 

Byrådets deltagelse i Bymøder

Alle byrådspolitikere opfordres til at deltage i alle de bymøder de finder relevante. På hvert møde vil der være en gruppe byrådspolitikere der har en særlig rolle at udfylde. På baggrund af ønsker og drøftelser i gruppeformandskredsen er fordelingen således:

 

Fredensborg

Landet

Humlebæk

Nivå

Kokkedal

Thomas Lykke Pedersen (A)

Thomas Lykke Pedersen (A)

Thomas Lykke Pedersen (A)

Thomas Lykke Pedersen (A)

Thomas Lykke Pedersen (A)

Hans Nissen (A)

Carsten Nielsen (A)

Rasmus Østrup Møller (A)

Per Frost Henriksen (A)

Thomas Bak (V)

Carsten Nielsen (A)

Per Frost Henriksen (A)

Bo Hilsted (A)

Hanne Berg (F)

Lars Egedal (V)

Charlotte Sander (A)

Lars Simonsen (B)

Charlotte Bie (V)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Thomas Elgaard Larsen (V)

Carsten Wulff (V)

Charlotte Bie (V)

Knud Løkke Rasmussen (U.P)

Kristian Hegaard (B)

Kim E. Jensen (O)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Lars Egedal (V)

Helle Abild Hansen (I)

Lars Søndergaard (V)

Pia Bødtker (A)

Christian de Jonquiéres (C)

Christian de Jonquiéres (C)

Flemming Rømer (O)

 

Ergin Øzer (A)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Ulla Hardy-Hansen (C)

 

 

Hossein Armandi (D)

 

 

 

 

Lars Simonsen (B)

 

 

Den politiske deltagelse består i følgende aktiviteter på hvert møde:

  • Velkomst ved borgmesteren og et andet Byrådsmedlem
  • Speeddating med borgere om prædefinerede spørgsmål der udarbejdes i samarbejde mellem administrationen og politikere
  • Aktiv deltagelse i øvrige aktiviteter, der fastlægges nærmere i løbet af april
  • Afslutning ved et Byrådsmedlem

 

Forud for hvert bymøde vil de respektive politikere der er tilknyttet byerne, blive inviteret til et møde med de konsulenter i administrationen der planlægger mødet. Her gennemgås udkast til program, spørgsmål til dating-øvelsen etc. Forud for mødet vil alle politikere både modtage skriftlig og mundtlig information om deres rolle på dagen og evt. talepapir.   

 

 

Bymøder med afsæt i bysamfundenes særegne kvaliteter

Fredensborg: Temaet for bymødet i Fredensborg by tager udgangspunkt i vinderprojektet Haveby Fredensborg fra bymidtearkitektkonkurrencen. Hovedidéerne og -elementerne bag vinderprojektet vil blive præsenteret og virkeliggjort på dagen, så borgerne kan få en fornemmelse af by- og hverdagslivet i Fremtidens Fredensborg by. Bymødet planlægges i samarbejde med byambassadørerne.

 

Karlebo og landområder: For landområdet afholdes bymødet på Karlebo Skole, hvor der vil være debat og aktiviteter der samler landområdet. Debatten vil fokusere på hele landområdets muligheder for udvikling og der vil blive afholdt en workshop for hvert af temaerne: Trafik, Kulturhistorie, Karlebo Landsby, Natur og Rekreation/turisme. Det er temaer, der erfaringsmæssigt er særligt relevante at diskutere i landområdet. De enkelte workshops vil blive afholdt i forlængelse af hinanden med en varighed af ca. 20 min. med deltagelse af både borgere og politikere. For både børn og voksne vil der være friluftsaktiviteter som blandt andet madlavning over bål.    

Humlebæk: Bymødet i Humlebæk tager sit afsæt i potentialeplanen hvor der lægges vægt på både kulturelle oplevelser og smagsoplevelser i særklasse som Humlebæks dna. Med den baggrund er temaet for bymødet ”Smag på din by og find opskriften på fremtidens Humlebæk -  en del af Fremtidens Fredensborg Kommune”. Mødet bygges op, som et folkemøde med omkring 20 standpladser bundet sammen af et smagsoplevelsestema, hvor byens udvikling kan debatteres af både borgere, foreninger og politikere.

 

Nivå: Bymødet i Nivå tager ligeledes afsæt i potentialeplanen der er udarbejdet for Nivå Havn og Strandpark med visionen om den aktive familieby ved vandet. Bymødet afholdes ved centeret og biblioteket. En række foreninger inddrages og der vil være både debat og aktiviteter for hele familien. Fokus for dagen er tale om Nivås udvikling i et bredt perspektiv hvor omdrejningspunkterne eksempelvis er centrum, havn- og strandparken, lergravssøerne mv. 

 

Kokkedal: I Kokkedal afholdes bymødet i forbindelse med Kokkedal Byfest ved Egedal Medborgerhus. Bymødet tager sit afsæt i visionen om en bæredygtig by med kreativitet og mangfoldighed, hvilket er et tema der passer godt med Kokkedal Byfests kulturprofil. Ca. 35 foreninger og offentlige institutioner forventes at have en stand og forskellige aktiviteter samme dag.

 

Kommunikationsindsats om Fremtidens Fredensborg Kommune

Der kommunikeres løbende om både igangværende indsatser og kommende bymøder. Kommunikationen foregår på en række forskellige platforme så flest mulige borgere nås og engageres.

 

Vi kommunikerer med borgerne og orienterer om aktiviteter: digitalt via de sociale medier facebook og Instagram samt vores egen hjemmeside www.fredensborg.dk. I print via Uge-nyt og Fredensborg Amts Avis med artikler og annoncer. Herudover anvendes også en række opmærksomhedsskabende kommunikative elementer som plakater, postkort, balloner mv.

 

Som optakt til bymøderne er der oprettet 5 facebook-sider; en for hvert bysamfund, hvor der inviteres til debat og hvor der løbende stilles konkrete spørgsmål om ønsker til byudviklingen. Samtidig er det en væsentlig kanal i forhold til at rekruttere deltagere til bymøderne. Input fra facebook vil ligesom alle andre input der genereres fra de forudgående indsatser såvel som bymøderne, blive tænkt ind som en del af grundlaget for Strategi for Fremtidens Fredensborg Kommune. 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.


Christian de Jonquieres deltager ikke på mødet vedr. landet. Pladsen tilgår Venstre. Venstre får en ekstra plads i Nivå.