Nr.69 - Domea Fredensborg afd. 6804 søger om låneoptagelse og garanti

Sagsnr.: 15/5833

 

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra Boligselskabet Domea, afd. 6804, de skæve boliger om godkendelse af låneoptagelse og kommunal garanti.

Sagsfremstilling og økonomi

I Domea Fredensborg, afd. 6804 ”de skæve boliger” på Højsagervej/Langerødvej har man konstateret rotteplage, som skal udbedres nu.


Boligselskabet oplyser i sin ansøgning om låneoptagelse og garantistillelse, at der er tale om overfladerotter, der fra terræn kan komme ind i vægkonstruktioner og videre op i loftskonstruktionen. Der er endvidere mulighed for, at rotterne kan grave sig under fundamentsskørtet og derved komme under gulvkonstruktionen.


Boligselskabet vurderer, at en konstruktiv og permanet rottesikring er nødvendig. Der skal derfor rottesikres ved fundament i 70 cm dybde og adgang til husenes konstruktioner og isolering skal forhindres. Efter rottesikring udføres retableringsarbejder i boligerne og termofotografering sikrer, at isoleringen fortsat er intakt. Foranstaltningerne gennemføres i alle 10 dobbelthuse.


Boligselskabet oplyser, at byggesagens anlægsbudget ser således ud:


 

Kr.

Håndværkerudgifter

680.000

Totalrådgivning

0

Låneudgifter og omkostninger

101.562

I alt

781.562


Udgifterne ønskes finansieret således:


 

Kr.

Realkreditlån, 30-årigt fastforrentet kontantlån

782.000

Egne henlagte midler

0

I alt

782.000


At der ikke kan anvises egen finansiering til anlægsudgiften skyldes, at afdelingens konti for henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt opsamlet resultat samlet set er negativ (med 155.000 kr.). Afdelingen har siden sin etablering haft problemer med konstruktions- og byggefejl og har derfor ikke kunnet opspare egne midler til imødegåelse af en situation som den foreliggende.


På administrationens forespørgsel, har boligselskabet oplyst, at Landsbyggefonden ikke yder støtte til renovering af den foreliggende karakter, og at selskabet heller ikke selv har mulighed for at deltage i finansieringen.


For at kunne betale terminsydelserne på realkreditlånet er der behov for at gennemføre en lejeforhøjelse på 4,5 %, således at lejen efter renoveringen vil udgøre 1.021 kr. pr. m2 pr. år. Det er oplyst, at afdelingsmødet har godkendt dette.


Administrationen har undersøgt, hvad lejen bliver, såfremt der, som alternativ til et 30-årigt lån, optages et lån over 20 år. I denne situation vil lejeforhøjelsen være på 5,99 % svarende til en kvadratmeterleje pr. år på 1.036 kr. Lejeforhøjelserne vil have følgende konsekvenser for lejlighedernes månedlige leje:


Lejligheds-

størrelse

Nuværende

månedsleje

Fremtidig leje

Lån 30 år

Fremtidig leje

Lån 20 år

40 m2

3.257 kr.

3.403 kr.

3.453

45 m2

3.664 kr.

3.829 kr.

3.885



Såfremt Byrådet vælger at give afslag på låne- og garantiansøgningen og den frivillige iværksættelse af de bygningsmæssige foranstaltninger, vil der opstå en situation, hvor kommunen som myndighed vil være nødsaget til at udstede et påbud til afdelingen om at bringe forholdene i orden, men hvor afdelingen ikke vil være i stand til at skaffe den nødvendige finansiering.


Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet godkender de foreslåede bygningsmæssige foranstaltninger, og at kommunen stiller 100 % garanti herfor. Da lejeforhøjelsen ved et 20-årigt lån kun er marginalt højere end ved et 30-årigt lån, anbefaler administrationen et 20-årigt lån.

Bevilling

Den ansøgte garantistillelse vil ikke påvirke kommunens låneramme, jf. lånebekendtgørelsens § 3, skt. 2 nr. 1.


Sagen har derfor ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Almenboliglovens §§ 28 og 29 samt driftsbekendtgørelsens § 76, stk. 4.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At boligafdelingens ansøgning om optagelse af et realkreditlån på 782.000 kr. godkendes.
  2. At lånet optages som et 20-årigt lån.
  3. At der gives tilsagn om 100 % kommunal garantistillelse for lånet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2015

Anbefaler administrationens indstillinger.