Nr.67 - Forslag til varig løsning af badesikkerhed og klubhusfacilitet til Nivå Pingvinerne

Sagsnr.: 15/8957

 

Beslutningstema

Byrådets gruppeformænd har i efteråret 2014 opfordret borgmesteren til at fremkomme med forslag til en varig løsning på Nivå Havn i problemstillingen omkring Nivå Vandskiklub og Nivå Pingvinerne.


Der skal tages stilling til det skitserede løsningforslag, som tager udgangspunkt i en løsning med vægt på størst mulig sikkerhed til søs for badende frem for umiddelbar fysisk nærhed mellem klubhusaktivitet og badebro.

Sagsfremstilling og økonomi

Gruppeformændene har i efteråret 2014 bedt borgmesteren komme med forslag til en varig løsning på Nivå Havn i problemstillingen omkring Nivå Vandskiklub og Nivå Pingvinerne. En problemstilling som tidligere har været forsøgt løst ad flere omgange, men indtil videre uden held.


Fritids – og Erhvervsudvalget nedsatte blandt andet i efteråret 2013 en arbejdsgruppe med de implicerede parter, der fik til opgave at fremkomme med forslag til varig løsning på problemstillingen. Spørgsmålet om klubhusfaciliteter til Nivå Pingvinerne blev ikke behandlet af arbejdsgruppen, da der på dette punkt var uforenelige interessemodsætninger blandt de deltagende repræsentanter i arbejdsgruppen.


Problemstillingen er kompleks og indeholder en række modsatrettede interesser.


Problemstillingen omhandler både spørgsmålet om badesikkerhed til søs i området ved havneindløbet og spørgsmålet om en permanent løsning i forhold til omklædningsfaciliteter til Nivå Pingvinerne.


Badesikkerhed

Problemstillingen i forhold til badesikkerhed tager bl.a. udgangspunkt i følgende forhold:


·         Der er ikke badeforbud i Øresund.

·         De to nuværende broer (Pingvinbroen og Vandskibroen) ligger tæt på havneindløbet.

·         Der er stigende aktivitet i vandet omkring havneindløbet i form af sejlførende fartøjer, motorfartøjer og hav – og kajakroere samt fra triatleter, langdistancesvømmere og badende generelt.


Repræsentanter for de sejlende fx Nivå Vandskiklub og Nivå Surfklub giver udtryk for, at tilstedeværelsen af Pingvinbroen til trods for henstilling om fornuftig adfærd via opsatte skilte og udlægning af svømmeliner i vandet i sommerperioden ikke forhindrer borgere i at bade i området.


Sejlklubberne og havnens øvrige bådejere er bange for, at der en dag sker en ulykke med påsejling af en badegæst.


Lokaleforhold for Nivå Pingvinerne

Plan og Klimaudvalget gav i november 2013 Nivå Pingvinerne en midlertidig tilladelse i et år til at opsætte en større mobil omklædningsvogn på p-plads arealet foran Trekosten i stedet for foreningens nuværende omklædningsvogn.


Administrationen kan oplyse, at byggetilladelsen er givet pr. 10. september 2014 og byggeriet skal være påbegyndt senest 10. september 2015. Den midlertidige tilladelse til opsætning af omklædningsvognen gælder således et år fra, byggeriet/ombygningen af mobil omklædningsvogn står færdigt.


Den midlertidige tilladelse betyder, at tre p-pladser foran Trekosten bliver inddraget. Den nuværende skurvogn står langs bygningen, der huser Nivå Vandskiklub.


Nivå Pingvinerne har gennem flere år tilkendegivet, at de ønsker en varig løsning med tilbygning på Nivå Vandskiklubs klubhus for at være tættest muligt på Pingvinbroen. Foreningen er en helårsbaderforening, der benytter broen året rundt.


Nivå Pingvinerne er tidligere blevet tilbudt Dykkerhuset, som står ledigt efter nedlæggelse af dykkerklubben for nogle år siden. Nivå Pingvinerne har tilkendegivet, at de ikke ønsker at tage imod dette tilbud, da klubben finder, at denne facilitet ligger for langt væk fra vandet.

Administrationen bemærker, at Dykkerklubhuset ligger ca. 100 m. fra strandkanten på stranden syd for høfden (stenmolen) (strandarealet på den offentlige strand).


Møder med de involverede foreninger

Borgmesteren har på baggrund af gruppeformændenes opdrag afholdt møder med repræsentanter fra henholdsvis Nivå Pingvinerne, Nivå Vandskiklub og Nivå Surfklub.


Formålet med møderne var at afsøge mulighederne for at finde en varig løsning.


På møderne opfordrede borgmesteren de to foreninger til at mødes og finde en løsning i fællesskab.


Konklusionen fra borgmesterens dialog med de to klubber er, at afvikling af et fælles møde herunder forslag til en fælles løsning ikke er mulig. De to foreningers interesser synes uforenelige.


Vandskiklubben argumenterer for sikkerheden til søs og mener ikke, der bør være mulighed for at bade i nærheden af havneindløbet ved tilstedeværelsen af en badebro og ser kun én løsning på problemstillingen; al badning skal foregå på strandarealet syd for høfden.


Nivå Pingvinerne ønsker omklædningsfaciliteter i umiddelbar nærhed af vandet og tilkendegiver, at sagens kerne er, at Nivå Vandskiklub ikke overholder 300 m. reglen og derved skaber farefulde situationer for badende.


I forhold til sidstnævnte argument tilkendegiver Nivå Vandskiklub, at 300 m. reglen kun gælder motoriserede fartøjer, og der derfor fortsat kan opstå farlige situationer på vandet mellem badende og fartøjer med sejl eller roere.


Surferafdelingen i Nivå Bådelaug benytter arealet syd for vandskibroen til deres aktiviteter, hvorfor eventuel etablering af en broløsning nord for høfden også vil udgøre en sikkerhedsmæssig risiko for de badende. Arealet benyttes også af de ikke-organiserede kite-surfere


Sikkerhed kontra klubhusfacilitet i umiddelbar nærhed til vandkant.

Ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv om at badesikkerhed vejer tungere end afstanden fra et klubhus til vandet, er borgmesterens holdning til løsning af problemstillingen følgende:


·         Nivå Pingvinerne tilbydes Dykkerhuset som foreningshus.

·         Pingvinbroen nedtages.

·         Der etableres en permanent broløsning til de badende syd for høfden (stenmolen).

·         Der etableres hegn foran Nivå Vandskiklubbens bro, som kan forhindre badende i bade fra denne bro om sommeren. (Brodækket nedtages om vinteren som hidtil).


Bemærkninger til løsningsforslaget

Administrationen kan oplyse følgende i forhold til det skitserede løsningsforslag.


Dykkerhuset

Det nuværende klubhus står tomt og kan umiddelbart indgå i en løsning.

Huset er på 35 m2. Såfremt byggearealet holder sig svarende til det nuværende klubhus, kan det renoveres eller genopbygges uden forudgående dispensation fra Naturstyrelsen.


Huset kræver inden ibrugtagning en væsentlig istandsættelse. Huset har stået tomt i flere år og er i mindre god stand. Det må bero på en konkret vurdering, om det vil mere fordelagtigt at nedrive og genopbygge bygningen frem for at renovere den nuværende. Administrationen vurderer umiddelbart, at nedrivning og genopbygning er bedste løsning.


Hvis arealkravet er større end de 35 m2, skal der søges dispensation for strandbeskyttelseslinjen i Naturstyrelsen.


Klubhuset ligger ikke i umiddelbar nærhed af kystlinjen og er derfor alt andet lige mindre udsat for vandskader i forbindelse med kraftige storme som Bodil i 2013.


En løsning med nedrivning og genopbygning af de nuværende 35 m2 estimeres at koste ca. 15.000 kr. pr. m2 svarende til 0,525 mio. kr. Prisen skal endeligt beregnes med udgangspunkt i omfanget af fx bade – og omklædningsmuligheder.


Herudover skal der årligt afsættes et årligt beløb kr. til løbende forbrug og vedligeholdelse.


Der blev i 2013 afholdt ca. 41.000 kr. i forbrugsudgifter til Dykkerhuset. Der er ikke afsat midler til rengøring. Det anslås, at der hertil skal lægges et tilsvarende beløb til årlig rengøring. De samlede årlige driftsudgifter skønnes således at være i størrelsesordenen 80.000 – 90.000 kr. med forbehold for endelig beregning.


Administrationen anbefaler, at Nivå Pingvinerne bliver inddraget i processen med indretning af Dykkerhuset for at tilgodese deres ønsker til indretning bedst muligt.


Permanent broløsning syd for høfden (stenmolen).

Løsningen understøtter ideerne i potentialeplanen for Nivå Havn og Strandareal og vil komme alle borgere til gavn.


Såfremt løsningen skal medvirke til at samle al badning på strandarealet syd for høfden, skal etablering af en permanent broløsning kombineres med nedtagning af den nuværende Pingvinbro.


Løsningen kræver godkendelse hos relevante myndigheder.


Løsningen kan med tiden udvikles med nye faciliteter fx badehus og / eller kombineres med en pontonløsning.


I afrapporteringen fra den tidligere nedsatte arbejdsgruppe blev der peget på en løsning med etablering af trædække på høfden med trappenedgange syd for høfden.


Løsningen er ikke ideel, da der må påses betydelige årlige driftsudgifter til løbende vedligeholdelse af trædækket og genopretning af høfden, særligt hvis trædækket ikke nedtages om vinteren.


Derfor anbefalede arbejdsgruppen, at en økonomisk mere hensigtsmæssig løsning vil være etablering af en permanent bro syd for høfden, der kan anvendes hele året og som over tid kan udbygges med fx omklædnings-forhold.


På baggrund af indhentet tilbud blev det på daværende tidspunkt beregnet, at anlægsudgiften til et trædække på høfden alternativt en ny bro begge vil koste i størrelsesordenen 0,3 – 0,340 mio. kr.


De årlige vedligeholdelsesudgifter blev af arbejdsgruppen vurderet at udgøre ca. 10.000 – 26.000 kr. med forbehold for vurderingen. Det er et estimat, der først endeligt kan kvalificeres, når der evt. ligger et konkret forslag til konstruktion.


Nedtagning af pingvinbro

Administrationen kan ikke umiddelbart vurdere de forventede udgifter til nedtagning af broen. Det må bero på konkret indhentet tilbud. Broen kostede oprindeligt ca. 70.000 kr. at opføre. Dette tal lægges til grund for en foreløbig vurdering, men skal beregnes endeligt.


Opsætning af hegn foran vandskibroen

Administrationen kan ikke umiddelbart vurdere de forventede udgifter til opsætning af hegn rundt om vandskibroen. Det vil afhænge af den konkrete konstruktion af broen, hvor der bl.a. skal tages højde for nedtagning af brodækket om vinteren af hensyn til vejrlig.


Lægges udgifter til opsætning af pingvinbroen til grund, anslås udgiften max. at udgøre 50 – 70.000 kr. Udgiften skal beregnes endeligt på baggrund af konkret bud.


Økonomi

Der vil være behov for at afsætte midler til finansiering af renovering af Dykkerhuset, etablering af permanent broløsning, nedtagning af pingvinbro og opsætning af hegn.


Anlægsudgifter

(1.000 kr.)

Renovering Dykkerhuset

0,525

Permanent broløsning

0,300 - 0,340

Nedtagning af pingvinbro

0,050 - 0,070

Opsætning af hegn

0,050 - 0,070

Groft skønnet udgift i alt

0,925 – 1,005

Tabel 1: Overblik over groft skønnede anlægsudgifter


Herudover vil der være behov for at afsætte midler til løbende drift og vedligeholdelse af den permanente broløsning og af Dykkerhuset.


Driftsudgifter

 kr. pr. år

Dykkerhuset

80.000 – 90.000

Broløsning

10.000 - 26.000

Groft skønnede årlige udgifter i alt

90.000 – 116.000

Tabel 2: Overblik over groft skønnede årlige driftsudgifter


Eventuelt vil der være behov for løbende at sikre hensigtsmæssig vanddybe omkring broløsningen på grund af tilbagevendende tilsanding af området. 


Både anlægsudgifter og udgifter til drift- og vedligeholdelse er groft skønnede estimater og bør beregnes endeligt.


Der er ikke inden for den nuværende ramme afsat midler til finansiering af den skitserede løsning.


Løsningen kan faseopdeles således, at manglende klubhusfaciliteter til Nivå Pingvinerne fx kan prioriteres i år 1 evt. med opsætning af hegn foran vandskibroen og etablering af broløsning herunder nedtagning af pingvinbroen kan etableres i år 2.


Medfinansiering fra klubberne

På nær enkelte bygninger på Nivå Havn er de alle bygninger kommunale.


Historisk set har visse af faciliteterne på Nivå Havn været helt eller delvist finansieret af brugerne selv mod at tildele brugerne en eksklusiv brugsret til de enkelte faciliteter.


Det kan konstateres, at denne praksis på forskellig vis er forhindrende for at finde konstruktive løsninger på havnen til gavn for alle parter og for brugere af havnen.


Såfremt medfinansiering fra klubberne indgår i de politiske drøftelser omkring finansieringsgrundlag, anbefaler administrationen, at det i givet fald skal ske i form af et gavebrev for, at det kommunale ejerskab til faciliteterne (Dykkerhuset, badebroen og hegnet omkring vandskibroen) er entydigt.


Fakta om de nævnte foreninger.

Nivå Pingviner, Nivå Vandskiklub og Nivå Surfere (som er en del af Nivå Bådelaug) er alle folkeoplysende foreninger.


De seneste medlemsopgørelser, som administrationen har, er medlemstallet pr. 31. december 2013. Disse tal har dannet grundlag for udbetaling af grundtilskud og medlemstilskud 2015 jf Fredensborg Reglerne.


Forening

Antal medlemmer

Heraf antal medlemmer under 25 år.

Nivå Pingvinerne

137

0

Nivå Vandskiklub

162

51

Nivå Bådelaug - Nivå Surferne er en del af det Nivå Bådelaug

604

159

Tabel 3: medlemstal pr. 31.12 2013.


Medlemsfremgangen i surf-afdelingen af Nivå Bådelaug er i vækst særligt på ungdomssiden.


Surf-afdelingen oplyser, at der udover de foreningsdrevne surf-aktiviteter på Nivå havn også er en stigning i antallet af kite-surfere på havnen. De er ikke organiseret i foreninger og repræsenterer dermed den del af det folkeoplysende område, som vedrører selvorganiserede brugere.


Både Nivå Vandskiklub og surf-afdelingen i Nivå Bådelaug samarbejder med kommunen omkring ferieaktiviteter for kommunens børn og unge.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Borgmesteren anbefaler,


1.    At øget badesikkerhed sikres ved at flytte badeaktiviteter syd for høfden ved at anlægge en permanent bro på strandarealet.

2.    At helårsbaderforeningen Nivå Pingvinerne tilbydes Dykkerhuset som foreningshus pr. 1. januar 2016.

3.    At Pingvinbroen nedtages, når den permanente broløsning tages i brug i 2016.

4.    At der opsættes hegn omkring vandskibroen primo 2016.

5.    At der fremlægges en sag i maj 2015 med en mere præcis vurdering af økonomi og finansieringsbehov med baggrund i en detaljeret og fornyet vurdering af renoverings- og etableringsudgifter samt forventede årlige driftsudgifter til de skitserede løsninger. Vurderingen skal ske i samarbejde med Nivå Pingvinerne og Nivå Vandskiklub.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2015

Godkender borgmesterens indstillinger 1, 3, 4 og 5, idet spørgsmålet vedr. punkt 2 genoptages på økonomiudvalgets møde i maj 2015.


Lars Simonsen (B) og Ulla Hardy-Hansen (c) stemte imod forslaget.