Nr.65 - Årlig orientering om regnskabstekniske afskrivninger

Sagsnr.: 14/35142

 

Beslutningstema

Orientering om regnskabstekniske afskrivninger af beløb foretaget i 2014.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget udsatte sagen fra udvalgets møde i februar med henblik på en uddybende forklaring på de foretagne afskrivninger.


I henhold til Håndbog om Økonomistyring er den budgetansvarlige bemyndiget til at godkende afskrivning af beløb i sager, hvor beløbet enten er:

  • under 20.000 kr.
  • hvor der i boet ikke findes midler til dækning, eller
  • hvor der lovgivningsmæssigt er hjemmel til afgangsførelse, eller
  • hvor andre offentlige myndigheder har resolveret afskrivning

 

Økonomiudvalget skal orienteres én gang årligt om afskrivningerne foretaget i det netop afsluttede kalenderår. Afskrivningerne i denne sag er afskrevet af Center for Borgerservice og er sket løbende over balancen i løbet af 2014.

 

Restancerne fremgår af tabel 1.

 

Tabel 1. Oversigt over de foretagne afskrivninger

Anden afskrivning

8 stk.

14.885,12

Dødsfald

298 stk.

242.589,83

Dødsfald - v/SKAT

4 stk.

5.339,00

Eftergivelse

12 stk.

1.473,85

Forældelse

359 stk.

1.608.148,02

Forældelse - v/SKAT

2 stk.

34.330,03

Gebyr

5 stk.

1.108,00

Konkurs - v/SKAT

2 stk.

414.554,75

Smårestancer

45 stk.

149,96

Uerholdelig

7 stk.

12.869,76

 

 

 Udbetaling Danmark

65 stk.

275.014,84

Boligindskudslån, forskellige afskrivningsårsager

52 stk.

32.027,61

Døde uden værdier i boet

27 stk.

143.131,80

KMD-aktiv Oprydning i forbindelse med afstemning

67 stk.

    69.055,70

Øvrige, blandede afskrivningsårsager

73 stk.

121.274,00

I alt

2.975.952,27

 

Størstedelen af afskrivningerne skyldes forældede krav. Der forelægger 2 regelsæt vedr. afskrivninger af forældede krav:

  • De almindelige forældelsesregler på 3 år – som kan afbrydes ved lønindeholdelse / udlæg (kan kun foretages af SKAT) eller gældsanerkendelse fra skyldneres side.
  • Bortfaldsreglen vedr. kontanthjælpskrav. Hovedregel: kravene bortfalder efter 3 år, hvis det ikke har været muligt at fastsætte en betalingsordning (Det er indkomst bestemt, hvornår der kan ske fastsættelse.)

 

Den største sammenlagte afskrivning (jf. tabellen) er på 1,6 mio. kr. og vedrører 359 sager. Udgiften vedrører primært afskrivninger på istandsættelsesregninger ved fraflytning af almennyttige boliger. Når kommunen anviser boliger, påhviler eventuel ubetalt istandsættelse også kommunen. Administrationen formidler alle sager til SKAT. Indfrielsen af kravene fordrer naturligvis, at borgerne kan betale det skyldige beløb inden forældelsesfristen. Det er erfaringen at kommunens tilgodehavende i størstedelen af sagerne aldrig bliver indfriet, fordi de pågældende borgere aldrig bliver i stand til at betale.


Administrationen har iværksat en række procedureændringer for at undgå, at sagerne må afskrives pga. forældelse. 


Der er endvidere igangsat en procedure, i dialog med boligselskaberne, der skal nedbringe niveauet for de regninger, som kommunen hæfter for på området. Dels ved en teknisk gennemgang af omfanget af istandsættelserne og dels ved at boligselskaberne gennemfører udbud af selve istandsættelsesarbejderne.

 

Generelt bemærkes, at der foretages en afskrivning, hvis et tilgodehavende ikke kan inddrives eller en restance (et skyldigt beløb) bortfalder af den ene eller den grund. Det kan dog også være tale om rent tekniske afskrivninger som følge af f.eks. bogføringsfejl eller andre tekniske fejl i systemerne.

 

Afskrivningerne i denne sag vedrører allerede bogførte tilgodehavender og restancer, som er indtægts- eller udgiftsført, og har dermed ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Alle afskrivningssagerne er tekniske korrektioner i økonomisystemet. Det vil sige, at når afskrivningerne er indberettet, står tilgodehavender og restancer korrekt i økonomi og fagsystemerne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-02-2015

Sagen udsættes med henblik på at få en nærmere redegørelse for afskrivninger, der begrundes i forældelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.