Nr.64 - Økonomisk Orientering - Februar 2015

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering pr. 28. februar 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering foreligger online og kan tilgås via tablets.
Hovedtallene ultimo februar fremgår nedenfor.

Tabel 1. Økonomisk Orientering ultimo februar 2015

Økonomi

Februar 2014

Februar 2015

Drift

14,3

15,3

Anlæg

5,4

6,4

Likviditet (12 måneders gennemsnit)

35,7

16,5

Personale

 

 

Sygefravær

6,2

5,9

Lønforbrug

16,1

16,7


Forbrugsprocenten på driftsbudgettet er ved udgangen af februar 15,3 pct. af budgettet. Dette er 1,4 pct. point lavere end man måtte forvente med en ligelig fordeling (der vil give en forbrugsprocent på 16,7 pct.)

Ved udgangen af februar 2014 var forbrugsprocenten 14,3 pct.
Forbrugsprocenten i indeværende år er således 1 pct. point højere end på samme tidspunkt sidste år. I lyset af kommunens lave likviditet skal der løbende holdes øje med forbrugsprocenten, så et evt. merforbrug kan ”tages i opløbet”.

Forbrugsprocenten på anlægsområdet er ved udgangen af februar 6,4 pct. hvilket umiddelbart synes lavt. Det er dog på niveau med forbrugsprocenten på samme tidspunkt i 2014 som var 5,4.  Anlægsområdet er endvidere kendetegnet ved at en stor del af arbejdet ligger i sommermånederne og faktureres herefter. Man må derfor forvente at forbrugsprocenten er lav i starten af året. 


Likviditeten er ved udgangen af februar 16,5 mio. kr. Den lave likviditet er i overensstemmelse med de forventninger der ligger i likviditetsprognosen efter indregning af budgetrevision 30-11-14 og de likviditetsgenoprettende initiativer besluttet af økonomiudvalget 16. februar. Ifølge denne prognose vil likviditeten nå et minimum på 5,2 mio. kr. i november.

Af betydning for likviditetsudviklingen kan nævnes, at der her primo året er hjemtaget de budgetterede lån på henholdsvis 10 mio. kr. til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og 25 mio. kr. til besluttede energi- og klimainveisteringer.


Hjemtagningen af lån tidligt på året vil midlertidigt styrke likviditeten i forhold til den udvikling, der umiddelbart ville følge af det vedtagne budget.


På trods af den midlertidige styrkelse af likviditeten er det dog fortsat forventningen at likviditeten i overensstemmelse med prognosen vil falde i de kommende måneder.

Den lave likviditet i 2015 og deraf manglende robusthed i budgettet betyder, at en stram økonomistyring er nødvendig. Der kan ikke sættes nye initiativer i gang eller forekomme uventede merudgifter uden at byrådet anviser kompenserende finansiering.


For at styrke soliditeten af budgettet, vil det derfor være tilrådeligt at styrke likviditeten yderligere, som foreslået andetsteds i dagens dagsorden.    


Figur 1. Udvikling i kommunens likviditet


I tabel 2 vises kommunens bevillingsreserver for årene 2015-19. Det fremgår af tabel 2 at anlægsreserven er på kun 3,55 mio. kr. i 2015. Der er således ikke plads til at afholde store uforudsete anlægsudgifter. Jf. særskilt sag på dagsordenen foreslås driftsreserven annulleret i 2015.

Tabel 2. Status for kommunens bevillingsreserver

Bevillingsreserver

2015

2016

2017

2018

2019

Driftsreserven

12.000

14.500

14.500

14.500

14.500

Anlægsreserven

3.550

10.000

10.000

10.000

10.000


En vigtig parameter for kommunens økonomi er kommunens folketal, som et nyt initiativ vises kommunens folketal derfor i tabel 3.

Tabel 3. Folketal for Fredensborg Kommune

 

Primo 2015 ( 2. januar)

10. Marts 2015

Folketal

39.739

39.845

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.