Nr.63 - Opfølgning på sag om likviditetsgenopretning

Sagsnr.: 15/2662

 

Beslutningstema

Borgmesteren anbefaler, at driftsbevillingsreserven i 2015 lægges i kassen for en styrkelse af kommunens likviditet.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet behandlede på sit møde i februar forslag til finansiering af de merudgifter, der blev lagt frem ved budgetrevisionen den 30.11.2014, der blev politisk behandlet i januar 2014.


Byrådet vedtog en række tiltag til forbedring af budgettet med et særligt fokus på at genskabe en mere robust kassebeholdning. Tiltagene var en kombination af færre anlægsinvesteringer, andre engangstiltag, varige driftsbesparelser og annullering af ekstraordinære afdrag i 2015 på 8 mio. kr.


Sammenlagt blev vedtaget budgetforbedringer i 2015 på 26,59 mio. kr. og for budgetperioden 2015-2018 på i alt 65,01 mio. kr.


Budgetforbedringsforslagene slår imidlertid først gradvist igennem på kommunens kassebeholdning - opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets kassekreditregel (gennemsnittet af den daglige kassebeholdning over de seneste 365 dage). Kassebeholdningen vil derfor fortsat være på et relativt lavt niveau indtil godt inde i år 2016.


Med henvisning til den lave likviditet besluttede byrådet samtidig en opstramning af overførselsreglerne, så der ikke kan overføres underskud fra 2015 til 2016. Beslutningen skal sikre, at der ikke sker et træk på kassebeholdningen, som vil være tilfældet, hvis nogle institutioner udnyttede overførselsreglerne til at udskyde de nødvendige tilpasninger vedtaget af byrådet. Opstramningen af overførselsreglerne giver dog ikke i sig selv nogen ekstra besparelser i organisationen.


Som opfølgning på initiativerne vedtaget i februar ønsker borgmesteren at der ses på yderligere initiativer, der kan sikre en hurtigere kasseopbygning til et mere robust niveau. Konkret foreslår borgmesteren, at der opnås enighed om, at alle salgsindtægter ud over det budgetterede i 2015 på forhånd reserveres til en styrkelse af kassebeholdningen. Herudover foreslår borgmesteren, at driftsbevillingsreserven på 12 mio. kr. i 2015 lægges i kassen.


Anlægsreserven er i 2015 på 3,5 mio. kr., og dermed er næsten alle reserver disponeret og der er således ikke længere reserver i budgettet i 2015. Udgiftsskred vil dermed i løbet af året skulle finansieres ved kompenserende besparelser. Inddragelsen af bevillingsreserven sender et klart signal om, at den nuværende situation skal tages alvorligt og at der ikke er penge i budgettet til driftsudvidelser resten af året.


Hvis driftsreserven lægges i kassen vil den gennemsnitlige likviditet ultimo 2015 være på 13,5 mio. kr. (den fulde effekt af de 12 mio. kr. fra driftsreserven vil først kunne ses efter et år, da kassebeholdningen opgøres som et 365 dages gennemsnit).

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At driftsbevillingsreserven på 12 mio. kr. i 2015 sløjfes og lægges i kassen.
  2. At det på forhånd vedtages, at alle anlægsindtægter i 2015 ud over det budgetterede, lægges i kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2015

Anbefaler administrationens indstillinger.


For så vidt angår indstillingens punkt 2 stemte Venstre imod, idet anlægsindtægter bør forbeholdes anlægsinvesteringer.