Nr.62 - Overførsler fra 2014 til 2015 (Byråd)

Sagsnr.: 15/848

 

Beslutningstema

Der er fire temaer i sagen

Drift

  • Beslutning om de automatiske overførsler fra 2014 til 2015
  • Stillingtagen til dispensationsansøgninger fra områder og institutioner om ekstraordinære overførsler ud over de automatiske overførsler      
  • Stillingtagen til redegørelser fra områder og institutioner, hvor de gældende overførselsregler ikke har været overholdt 

Anlæg

  • Stillingtagen til automatiske overførsler fra 2014 til 2015 

Sagsfremstilling og økonomi

På de områder, hvor der er overførselsadgang er der i 2014 et samlet mindreforbrug på driften på 34,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, heraf anbefales det, at der overføres 32,1 mio. kr. til 2015.

 

På de indsatsstyrede områder (hvor der ikke er overførselsadgang) er et merforbrug på 13,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. (Merforbruget modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på det rammestyrede område).

 

På +/- 5 pct. overførselsområderne – institutioner og administration – udgør overførselsbeløbet 22,1 mio. kr. mod 31,6 mio. kr. fra 2013 til 2014. Faldet i overførslerne er ikke uventet og skal ses på baggrund af det omstillingskrav der følger af de vedtagne prioriteringsbidrag.

  

I administrationens budgetvurdering for budget 2015 – 2018 var der en forudsætning om overførsler fra 2014 til 2015 på 30 mio. kr. på drift og 30 mio. kr. på anlæg.

 

På anlægsområdet er der et samlet mindreforbrug i 2014 på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På anlægsområdet anbefales det, at der overføres 2,8 mio. kr. til 2015 

 

På anlægsområdet skal de lave overførsler ses i lyset af, at der i januar ved budgetrevision 30.11.2014 blev overført anlægsmidler for 48,1 mio. kr. til 2015 og 0,25 mio. kr. til 2016.

 

Driftsområdet 

I Kommunens Håndbog om Økonomistyring skelnes mellem tre typer af overførselsadgang på driftsområdet:

 

+/- 5 pct. overførsel

På de rammestyrede områder bliver der automatisk overført mindreforbrug op til 5 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbrug over 5 pct. skal forklares i en redegørelse og overføres som udgangspunkt ikke.

 

Det er tilladt at have et merforbrug på op til 5 pct., idet merforbruget skal indhentes/nulstilles i det efterfølgende år. Merforbrug over 5 pct. skal forklares i en redegørelse. Al merforbrug overføres til næste regnskabsår.

 

I 2015 vil det, jf. Byrådets beslutning i februar, ikke længere være tilladt at have merforbrug. Det vil fortsat være muligt at få overført mindreforbrug/opsparing til året efter.

 

De automatiske overførsler indenfor +/- 5 pct. overførselsadgang udgør fra 2014 til 2015 i alt 22,1 mio. kr. (se evt. bilag 1 og 2).

 

100 pct. overførsel

Der er 100 pct. overførsel for visse puljer og projekter (ofte med ekstern finansiering). Der er her tale om betingede bevillinger, hvilket vil sige, at bevilling og overførsel kun kan anvendes til det vedtagne formål.

 

De automatiske overførsler med 100 pct. overførselsadgang udgør fra 2014 til 2015 i alt 10 mio. kr. (se evt. bilag 1 og 5).

 

Ingen overførsel

Der er ingen overførsel på de indsatsstyrede områder, hvor det i overvejende grad er udefra kommende omstændigheder som fx konjunkturer og mængder, der bestemmer forbruget.

 

Områder med ingen overførsel har i 2014 et merforbrug på 13,8 mio. kr. (se evt. bilag 1 og 6). 

 

Ansøgninger om dispensation fra overførselsreglerne

 

Ansøgninger om overførsel ud over de automatiske overførsler

Det er indeholdt i den gældende overførselsmodel, at der er adgang til at ansøge om at overføre budgetbeløb udover de automatiske overførsler. Der har således været en proces på alle områder hvor institutioner og områder har fået mulighed for at ansøge om yderligere overførsel fra 2014 til 2015.

 

Det bemærkes i den sammenhæng, at 5 pct. af det korrigerede budget i overførselsadgang giver ret vide rammer for de enkelte områder/institutioner.

 

Samlet set er der modtaget ansøgninger om ekstraordinære overførsler udover de automatiske på 340.000 kr. Ingen af de modtagne dispensationsansøgninger anbefales imødekommet. Oversigt over modtagne dispensationsansøgninger fremgår af bilag 4.

  

Oversigt over overførslerne på de tre typer af overførselsadgange fremgår af bilag 1. 

 

1.000 kr.

Forbrug
2014

Korr. budget
2014

Rest. korr.
budget
2013

Overførsel i alt

+/- 5 %

1.554.152

1.578.456

24.307

22.108

100 %

28.885

38.863

9.979

9.979

Ingen overførsel

793.502

779.668

-13.834

0

Anbefalinger (dispensationsansøgninger)

-

-

-

0

 I alt

2.376.538

2.396.987

20.452

32.087

 

 

Anlægsområdet

 

Automatiske overførsler
Jf. kommunens Håndbog om Økonomistyring gælder det på anlægsområdet at allerede frigivne uforbrugte anlægsmidler automatisk kan overføres til næste år og derpå kan anvendes i det nye år uden forudgående anmodning.

 

Delvist frigivne rådighedsbeløb
På anlægsprojekter, hvor kun en del af rådighedsbeløbet er frigivet, skal der søges dispensation om overførsel af det resterende rådighedsbeløb. 

Overførte anlægsprojekter som endnu ikke er frigivet, følger kommunens vedtagne økonomistyringsprincip på anlægsområdet, hvor anmodninger om frigivelse af rådighedsbeløb skal behandles i forbindelse med budgetrevisionerne, før bevillingen kan tages i anvendelse.


I 2014 er det fulde anlægsbudget frigivet. Der er således intet delvist frigivet rådighedsbeløb. 


Af bilag 7 ”Anlægsprojekter til overførsel” fremgår alle anlægsprojekter for 2014 der søges overført til 2015 samt en liste over afsluttede projekter der ikke skal overføres. Anlægsprojekterne er opdelt på:

 

Anlægsudgifter der søges overført
Kategorien omfatter udgiftsbudget vedr. fortsættende anlægsprojekter der videreføres i 2015. Inden for denne kategori søges om overførsel af 6,2 mio.kr.

Anlægsindtægter der søges overført
Kategorien dækker over indtægter vedr. fortsættende anlægsprojekter der videreføres i 2015. Kategorien omfatter dels salg af grunde og bygninger dels støtte og andre indtægter i forbindelse med almindelige anlægsprojekter. Inden for kategorien søges om overførsel af -3,4 mio. kr.

Anlægsudgifter der ikke søges overført
Kategorien omfatter regnskabsafsluttede anlægsprojekter samt restbeløb i anlægsreserven. Inden for kategorien er et restbudget på 1 mio. kr. som lægges i kassen i forbindelse med overførselssagen.    

 

1.000 kr.

Forbrug 2014

Korr. Budget 2014

Rest. korr. Budget 2014

Overførsel i alt

Anlægsudgifter der søges overført

125.172

131.341

6.166

6.166

Anlægsindtægter der søges overført

-7.923

-11.308

-3.385

-3.385

Anlægsudgifter der ikke søges overført

230

1.199

970

0

I alt

117.479

121.232

3.751

2.781

Bevilling

1.000 kr.

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

Drift 

 

 

 

 

+/- 5 %

22.108

0

0

0

100%

9.979

0

0

0

Anbefalede ansøgninger

0

0

0

0

Drift i alt (netto)

32.087

0

0

0

 

 

 

 

 

Anlæg

 

 

 

 

Anlægsudgifter der søges overført

6.166

0

0

0

Anlægsindtægter der søges overført

-3.385

0

0

0

Anlæg i alt (netto)

2.781

0

0

0

I alt

34.868

0

0

0

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At Byrådet  

 

Drift

  1. Godkender de automatiske overførsler.
  2. Godkender administrationens anbefalinger vedr. ansøgninger om ekstraordinære overførsler
  3. Tager de modtagne redegørelser for områder og institutioner til efterretning

Anlæg

  1. Godkender administrationens anbefalinger i bilag 7 om overførsel af anlægsprojekter fra 2014 til 2015

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2015

Anbefaler administrationens indstillinger.