Nr.131 - Væksthus Hovedstadsregionens årsberetning

Sagsnr.: 15/12932

 
Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Væksthus Hovedstadsregionens årsberetning fremlægges til udvalgets orientering.

I forbindelse med fremlæggelsen af årsberetningen giver sagen et overblik over den enstrengede iværksætterindsats i regi af Væksthuset og Iværksætterhuset og dets samspil med det kommende Iværksættermiljø i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Væksthus Hovedstadsregionens årsberetning

Region Hovedstadsregionen blev i 2014 kåret af EU til at have det bedste iværksættermiljø blandt Europas 125 regioner bl.a. ved at stimulere iværksættermentaliteten og sikre iværksætterne det rigtige vækstmiljø. Det fremgår af Væksthuset årsberetning. I årsberetningen fremhæves Væksthuset resultater, som er med til at understøtte vækstmiljøet. I 2014 at opnåede Væksthuset resultaterne:

 • Væksthusets kunder havde 13 % vækst i beskæftigelsen, mens lignende virksomheders beskæftigelse steg 5 %
 • Kundernes omsætning voksede med 36 %, hvor lignende virksomheder havde 7 % stigning i omsætningen
 • Kundernes eksport steg sidste år med 35 %, mens eksporten voksede med 29 % hos lignende virksomheder

I 2014 var Væksthuset i kontakt med mere end 4000 virksomheder og iværksættere fordelt på:

 • 650 vækstforløb
 • 1567 deltagere til events og konferencer
 • Mere end 2000 deltagere i projekter og udviklingsforløb
 • 875 iværksættere har fået 1:1 sparring

Væksthuset har desuden varetaget flere vækstskabende projekter fx OPALL – offentlige-private alliancer, hvor 77 virksomheder og kommuner har deltaget bl.a. Fredensborg Kommune. Årsberetningen kan læses i bilaget ”Væksthus Hovedstadsregionens årsberetning 2014”. En samlet oversigt over Væksthuset aktiviteter fremgår af bilaget ”Væksthuset, kommunerapport 2014 – Fredensborg”. Heri fremgår desuden, at Væksthusets i Fredensborg Kommune i 2014 havde:

 • 12 vækstforløb
 • 81 lokale virksomheder deltog i events.
 • 67 virksomheder deltog i et projektforløb.

Overblik over den enstrengede iværksætterindsats

Iværksætterne i Fredensborg Kommune kan benytte den enstrengede iværksætterindsats, som sker i regi af Væksthuset og Iværksætterhuset.

Væksthus Hovedstadsregionen er et af landet 5 væksthuse. Væksthusene har til opgave uvildigt og gratis – sammen med den enkelte virksomhed – at kortlægge virksomheders muligheder og barrierer for vækst. Væksthuset skal henvise til private og offentlige tilbud, der kan hjælpe virksomheder med at realisere deres vækstpotentiale.

Væksthusene skal være knudepunkter i et sammenhængende rådgivningssystem og bidrage til en styrket vækstkultur. Væksthusene skal skabe samarbejde mellem relevante aktører og tage initiativ til arrangementer, som styrker vækstkulturen.

Væksthusene kan udvikle – og som operatører gennemføre – projekter, udbudt af staten, regionerne, EU, der udløser uudnyttet vækstpotentiale og skaber vækstmuligheder for virksomhederne.

Væksthusenes aktiviteter må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til private aktører


Væksthuset ejes af de 29 kommuner i regionen og blev stiftet af kommunerne i 2007 på baggrund af aftaler mellem regeringen og KL. 1. januar 2011 overgik også finansieringen af væksthusene til kommunerne, der kompenseres via bloktilskuddet.


Styringen af Væksthusene er fastsat i den årlige nationale aftale for Væksthusene mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeren. De regionale aftaler indgås mellem KKR’erne og De regionale væksthuse. Endelig indgår hver kommune og Væksthusene lokale samarbejdsaftaler.


Udover Væksthuset kan kommunerne jf. Erhvervsfremmeloven tilbyde såkaldt lokal erhvervsservice. Det er et grundlæggende tilbud til iværksættere om forhold som fx skat og markedsføring. Fredensborg Kommune gik i 2012 sammen med 8 nordsjællandske kommuner og Væksthuset om at etablere Iværksætterhuset. En styregruppe med én repræsentant fra hver af de 9 kommuner varetager aftalen om Iværksætterhuset. Kommunerne finansierer Iværksætterhuset med 6 kr. pr. borger. Iværksætterhuset huses af Væksthuset, og de har bl.a. fælles markedsføring og administration. Iværksætterhuset udfører den lokale erhvervsservice i de 9 kommuner på vegne af de 9 kommuner. Iværksætterhuset afholder iværksætterkurser, 1:1 sparring og start-up caféer mm.


Med etableringen af Iværksætterhuset og samspillet med Væksthuset sikres et énstrenget system. Dermed er de 9 kommuner med til at undgå suboptimering i erhvervsfremmesystemet, idet kommunerne ikke skal udvikle, etablere og drive iværksættervejledning. Samtidig sikredes sammenhæng i systemet idet Iværksætterhuset kobles op på Væksthusets kompetencer, og der sikres én indgang til iværksætter- og vækstvejledning.


Samspil med Energicenter og Iværksættermiljøet

Efter etableringen af Energicenter og Iværksættermiljøet i Fredensborg Kommune skal der sikres en sammenhæng mellem Væksthuset og Iværksætterhuset og Energicenter og Iværksættermiljøet. Konsulenter fra Iværksætterhuset får sin gang i Iværksættermiljøet. Iværksætterne i Energicenter og Iværksættermiljøet får adgang til 1:1 sparringer med konsulenter fra Iværksætterhuset.

Iværksætterhuset afholder sammen med kommunen startup-cafeer og startup-møder på rådhuset. Disse møder skal fremover afvikles i tilknytning til Energicenter og Iværksættermiljøet på Rådhuset.

Ved at styrke sammenhængen mellem det konkrete iværksættermiljø på rådhuset og Væksthuset og Iværksætterhuset, får kommunens iværksættere adgang til kvalificeret viden og dermed mulighed for at udvikle sig og skabe virksomheder, der vækster.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Erhvervsservice er omfattet af erhvervsfremmeloven lov nr. 602. Jf. kap. 6 § 12 kan kommunerne gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter over for en åben kreds af iværksættere og virksomheder.

Det anføres, at ydelserne ikke må virke konkurrenceforvridende i forhold til den rådgivning og de andre aktiviteter, der tilbydes af private rådgivere og kursusudbydere.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 12-05-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Anbefaler Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalgets indstilling.