Nr.130 - Orientering om aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet 2015-19

Sagsnr.: 15/12786

 
Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Orientering om den forventede udvikling i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet (KMF) i 2015-19, baggrunden for stigningen samt aktuelle initiativer på området. I 2014 viste den endelige afregning et merforbrug på 7.5 millioner kr. For 2015 og frem viser prognosen årlige merudgifter på 19,9 millioner kr.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet blev på møde i januar orienteret om merforbruget på KMF i 2014. Her var merforbruget forventet til at blive 12 mio. kr. Samtidig blev Byrådet orienteret om opkrævningsprocedure og kontrolmuligheder vedr. KMF, samt de kommunale påvirkningsmuligheder.

 

Der redegøres nedenfor om de aktuelle forventninger til KMF i 2015-19, samt

  • Analyse af væksten i Hospitalets aktiviteter
  • Kommunens reaktion på stigningen i den kommunale medfinansiering

 

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et incitament til at varetage plejeopgaven og forebyggelsen effektivt, for herigennem at undgå unødvendige indlæggelser og behandlinger i hospitalsregi. Sygehusindlæggelser og ambulante kontakter afregnes efter borgerens diagnose (DRG), mens Praksissektoren er honorarafhængig.

 

Udvikling i udgifterne til den kommunale medfinansiering

I årene 2007 til 2013 har der stort set været overensstemmelse mellem de faktiske udgifter til KMF og budgettet afsat hertil. I 2014 oplevede kommunen derimod at udgifterne til KMF steg med 5,6 %. Tilsvarende stigning oplevede de øvrige 7 kommuner i Planlægningsområde Nord med tilknytning til Nordsjællands Hospital.

 

Hvis det antages at medfinansieringen forbliver på samme niveau som i 2014, vil der opstå et finansieringsbehov både i 2015 og i 2016-19. I 2016 kan det på nuværende tidspunkt opgøres til 21,9 mio. kr.


Alle beløb i 2016-priser

(1.000 kr.)

Budget

Forventet forbrug

Merforbrug bevilling

Tilskud fra staten *

Merforbrug ift. tilskud fra staten

2014

150.300

156.700

-6.400

149.200**

-7.500

2015

139.200

156.700

-17.500

136.800

-19.900

2016

134.800

156.700

-21.900

136.800

-19.900

2017

131.700

156.700

-25.000

136.800

-19.900

2018

128.500

156.700

-28.200

136.800

-19.900

2019

125.500

156.700

-31.200

136.800

-19.900

* I 2016-2019 kendes pt. ikke kommunens blottilskud, således er der skønnet at kommunen modtager tilskud svarende til tilskuddet til 2015.

** Beløbet for 2014 er inkl. efterregulering på 4,8 mio. kr.


Kommunen modtager tilskud til medfinansieringen, via det almindelige bloktilskud. Tilskud fra staten genforhandles med økonomiaftalen medio 2015 og kan derfor ændre sig. Efterreguleringen for 2014 forventes at blive 4,8 mio. kr., således at merforbruget vil svare til 7,5 mio. kr.

 

Merudgifternes fordeling på specialer

Finansieringsbehovet stammer langt overvejende fra det somatiske område.


2016

2016-priser (1.000 kr.)

Budget

Forventet Regnskab

Difference

Somatik - stationær

         65.757

         74.179

         -8.422

Somatik - ambulant

         45.646

         55.466

         -9.820

Somatik - genoptræning

             948

           2.356

         -1.408

Psykiatri - stationær

           1.827

           2.178

            -351

Psykiatri - ambulant

           2.559

           3.975

         -1.416

Sygesikring

         15.574

         16.100

            -526

Ambulant specialiseret genoptræning

             822

           1.045

            -223

Hospice

           1.204

             502

             702

Færdigbehandlede patienter

             480

             944

            -464

I alt

      134.817

      156.745

       -21.929


 

Analyse af væksten i Hospitalets aktiviteter

En analyse af væksten i sygehusets aktiviteter og stigningen i udgifter for kommunerne er udarbejdet af Nordsjællands Hospital marts 2015 (bilag 3 og 4). Konklusionen på analysen er, at stigningen primært skyldes, at andelen af ældre borgere er stigende, der er flere indlæggelser og flere borgere har kroniske sygdomme. Hovedresultaterne af analysen for perioden 2013 – 2014 er:

 

Gennemsnitlig stigning i KMF i Region H fra 2013-2014

2,3 %

Gennemsnitlig stigning i KMF i Nordsjælland

4,4 %

~ 40,3 mio.kr.

Udvikling i akutte indlæggelser

-0,7 %

Udvikling i planlagte indlæggelser

+8,1 %

Stigningen i Nordsjælland korrigeret for øget aktivitet på grund af indførelse af 1813

+2,3 %

 

I redegørelsen peger Region Hovedstaden endvidere på følgende årsager til stigningen:

  • Ændringen i befolkningstilvæksten blandt de 65+ årige er på + 3,2 % i Nordsjælland. Ældre borgere er mere syge og indlægges hyppigere end yngre aldersgrupper.
  • Indførelse af udredningsret pr. 1.09.13. Somatiske patienter skal være udredt inden 30 dage efter henvisning fra Almen Praksis til Hospital.
  • Indførelse af behandlingsgaranti pr.1.01.13. Hospitalerne har herefter arbejdet målrettet på at mindske ventetider på udredning og behandling.
  • Indførelse af tarmkræftscreening pr. 1.03.14. Alle borgere i alderen 50-74 år tilbydes screening for tyk og endetarmskræft og yderligere undersøgelser og behandling ved abnorme fund. Dette har medført en stigning i aktiviteten på hospitalet.
  • Genindlæggelser januar til oktober 2014. Borgere genindlægges oftere i Planområde Nord end i resten af regionen. I Fredensborg Kommune har der været en stigning i antallet af genindlæggelser på 16 %. Ses på alle regionens kommuner er antallet af genindlæggelser stort set uændret mellem 2013 og 2014 Genindlæggelser defineres som en ny akut indlæggelse indenfor 30 dage efter udskrivning fra hospital. I gennemsnit indlægges 8,2 % af borgerne, hvoraf knapt halvdelen genindlægges inden for den første uge.
  • Ændringer i takstberegningen, således at nogle grupper af ydelser i gennemsnit er blevet dyrere.

 

Administrationen ser herudover en mulig årsag til stigningen i KMF, som følge af flere overflytninger mellem hospitaler. Hospitalerne i regionen bliver mere og mere specialiserede. Det betyder, at patienterne under et sygdomsforløb oftere indlægges på flere hospitaler for at få den optimale behandling. Hver gang en borger flyttes fra ét hospital til et andet, betragtes det som en ny indlæggelse, hvortil kommunen skal betale medfinansiering.
For Fredensborg Kommunes udgjorde flytninger en udgift på 2,6 mio. kr. i 2013 og 3,4 mio. kr. i 2014. Begge dele vurderet ud fra forbruget i første halvdel af de pågældende år. 

 

 

Kommunens reaktion på stigningen i den kommunale medfinansiering

Administrationen søger at samarbejde med de øvrige 7 kommuner i Planområde Nord, Region Hovedstaden og Nordsjællands Hospital, om håndtering af årsagerne til udgiftsstigningen. Senest er der taget initiativ til at nedsætte arbejdsgrupper, der gennem case beskrivelser og journalaudit analyserer de 2 hyppigste diagnosegrupper ved genindlæggelser; akutte mavesmerter og lungebetændelse. Fredensborg Kommune indgår med personale i arbejdsgruppen vedr. akutte mavesmerter.

 

På direktørniveau har der været koordineret dialog om KMF med Region Hovedstaden, fra de 8 kommuner i Planområde Nord. Formålet med dialogen har været at etablere en fælles, offensiv og forpligtende indsats, med henblik på reduktion af udgiftsstigningen. Kommunerne har her blandt andet rejst nedenstående temaer – der skal ses i forlængelse af det høringssvar kommunen har afgivet til Hospitals- og Psykiatriplan 2020.

 

Der har været en stigning i antallet af indlæggelser i Planområde Nord. Imidlertid ses der ikke at ske en tilsvarende udbygning af kapaciteten på Nordsjællands Hospital. I de kommende år forventes en yderligere stigning i andelen af ældre, hvilket også må skabe et behov for øget kapacitet.

 

Kommunerne har den bekymring, at et stigende antal indlæggelser med samme antal sengepladser kan generere en meraktivitet. Dvs. flere og kortere forløb, med højere risiko for genindlæggelser. Ved genindlæggelser afregnes kommunerne for to indlæggelser.

 

Sker der ikke en udbygning af kapaciteten, må alternativet fx være flytning af specialer mellem sygehuse, Kommunerne har den bekymring, at dette kan medføre en yderligere stigning i KMF, ved at der vil ske flere overflytninger.

 

Der er et betydeligt ledelsesmæssigt og politisk behov for, at Region Hovedstaden påtager sig at skabe den nødvendige transparens og dokumentation for, at kommunerne ikke på grund af faktureringspraksis eller fejlregistreringer, har en større kommunal medfinansiering, end der faktisk kan henføres til de behandlinger borgerne i kommunerne modtager. Der florerer mange udokumenterede historier om dette, som det vil være hensigtsmæssigt enten at få afkræftet eller gjort noget ved.

Kommunerne har samtidig opfordret Region Hovedstaden til at medvirke til, at der skabes mere transparent i det konkrete indhold i medfinansieringen. Kommunerne har adgang til overordnet statistik, men den konkrete fakturering der sker af kommunerne, indeholder ingen oplysninger om hvad der konkret betales for. Denne problemstilling er ens i hele landet.

 

Administrationen har desuden en vedvarende opmærksomhed på, hvorledes indlæggelser og genindlæggelser kan forebygges med egne kommunale indsatser. Der er redegjort nærmere for dette i sagsfremstillingen til Byrådet i januar 2015. Fokus er særligt på Tidlig Opsporing af ændringer i borgerenes helbredstilstand, Triage, kompetenceudvikling af personalet, styrket dialog med Almen praksis, rehabilitering og indsatser i regi af Ældrepuljen (faldforebyggelse, ernæringsscreening mv.).

Bevilling

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet vil indgå i budgetrevisionen pr. 30/4 2015.

Retsgrundlag

Sundhedsloven

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-05-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Godkender Social – og Seniorudvalgets indstilling.