Nr.129 - Serviceniveau ved udbud af personkørsel til genoptræning

Sagsnr.: 13/44088

 
Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Byrådet skal godkende serviceniveauet for kørsel til genoptræning i forbindelse med, at Movia på vegne af Fredensborg Kommune udbyder en del af personkørslen i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning og baggrund

Byrådet godkendte i december 2013, at Movia på vegne af Fredensborg Kommune skal gennemføre et udbud af den variable personkørsel for Fredensborg Kommune. Movia gennemfører samtidig udbuddet for Allerød, Brøndby, Glostrup, Hillerød, Hvidovre kommuner og for Hørsholm Kommune i et mindre omfang. Variabel personkørsel (Flextrafik Variabel) er bl.a. kørsel til læge, speciallæge, genoptræning, samvær, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse og sygekørsler til skole/gymnasium. Endvidere udbydes de lukkede skolebusruter, der befordrer elever til kommunens skoler og specialklasser (Flextrafik Rute). Movia varetager allerede rutetrafik på det specialiserede socialområde, fx kørsel til og fra specialskoler på tværs af kommunegrænser.

 

Udbuddet skal dels medvirke til at opnå bedre pris på kørslerne, dels sker der en professionalisering af kontrakthåndtering og –styring, når Movia varetager opgaven. Udbuddet bidrager dermed til at hente den besparelse, der som følge af økonomiaftalen er lagt ind i budgettet på området fra 2014 og frem på 671.000 kr. årligt. Udbuddet forventes afsluttet i maj 2015 og de nye kontrakter træder i kraft den 1. oktober 2015.

 

Byrådet godkendte i oktober 2014 de administrativt indstillede serviceniveauer, der ligger til grund for udbuddet. De væsentligste servicekriterier fremgår af skemaet nedenfor.

 

 

 

I forbindelse med behandling af sagen var det foreslået, at der ved kørsel til genoptræning og specialiseret genoptræning måtte være et søgevindue på 0/60 minutter, dvs. at borgerne kan tildeles et afhentningstidspunkt af bestillingssystemet, der ligger op til 60 minutter efter det ønskede afhentningstidspunkt efter genoptræning. Byrådet godkendte serviceniveauerne med den bemærkning, at der skulle indhentes en option på 30 minutter i søgevindue ved genoptræning, at det skal undersøges, om korte ture hos taxa kan køres efter taxameter i stedet for den nuværende timetakst og at ordningen skal evalueres efter 1 år.

 

På baggrund heraf fremlægges denne sag med forslag til justeret serviceniveau i forbindelse med kørsel til genoptræning. Forud for behandling i Byrådet har sagen været i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Seniorudvalget.

 

Søgevindue i forbindelse med genoptræning

Administrationen har været i dialog med Movia om muligheden for at ændre søgevinduet for kørsel efter genoptræning fra de foreslåede maksimale 60 minutter til 30 minutter.

 

Movia kan ikke anbefale, at søgevinduet reduceres til maksimalt 30 minutter. Det skyldes bl.a., at mulighederne for at koordinere kørslen bliver for dårlige og de vogne, der skal bruges til at udføre opgaven, vil skulle hentes længere væk for at kunne nå rettidigt frem. Det vil få betydning for udgifterne til kørslen. Det er dog ikke muligt at anslå, hvor meget større merudgift der vil være.

 

I forståelsen for, at 60 minutter kan føles som lang ventetid efter genoptræning foreslår Movia dog, at ændre søgevinduet til maksimalt 45 minutter. Movia vurderer, at det godt kan lade sig gøre at operere med et søgevindue på 45 minutter og samtidig bibeholde et godt potentiale for koordinering af kørslen. Også uden nævneværdige økonomiske konsekvenser. Movia bemærker derudover, at ingen af de øvrige kommuner som Movia gennemfører udbud for, har søgevinduer, der er kortere end 45 minutter.

 

På baggrund heraf anbefales det, at Byrådet godkender et søgevindue i forbindelse med kørsel til genoptræning på maksimalt 45 minutter. Det svarer til serviceniveauet for de andre typer af kørsler, som Byrådet godkendte i oktober 2014.

 

Som led i evalueringen af ordningen efter det første år vil det skulle indgå, hvor lang tid borgerne reelt har ventet i forbindelse med kørslen.

 

Taxameterkørsel

I forbindelse med godkendelse af serviceniveauerne efterspurgte Byrådet derudover en undersøgelse af, om korte ture hos taxa kan køres efter taxameter i stedet for nuværende timetakst.

 

På forespørgsel svarer Movia, at de i forbindelse med bestilling af kørslen altid finder den billigste tur, og at der planlægges og afregnes i minutter. Kørslen finder desuden sted både i taxa og bus, alt efter de ønsker, der er lagt ind i forbindelse med bestilling af kørslen, samt hvad der er økonomisk mest hensigtsmæssigt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber

Serviceloven

Sundhedsloven

Folkeskoleloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Der udarbejdes en kommunikationsstrategi rettet mod såvel kommunale skoler og institutioner som brugere af kørselsordningerne, når udbuddet er gennemført.

Indstilling

  1. At serviceniveauet på 0/45 minutters søgevindue ved kørsel til genoptræning godkendes.

Beslutning i Handicaprådet den 23-04-2015

Handicaprådet anbefaler indstillingen men anbefaler en evaluering efter 1 år med henblik på gennemsnitsventetider, herunder hvor mange venter ud over 45 min.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-05-2015

Seniorrådets udtalelse af 8. maj 2015 indgik i sagens behandling.


Anbefaler administrationens indstilling, idet der ønskes en evaluering efter 1 år, med fokus på den gennemsnitlige ventetid og spredningen af ventetiden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Anbefaler Social – og Seniorudvalgets indstilling.


Anbefaler administrationens indstilling, idet der ønskes en evaluering efter 1 år, med fokus på den gennemsnitlige ventetid og spredningen af ventetiden samt økonomi.