Nr.127 - Endelig vedtagelse af lokalplan N103 for område ved Mariehøj

Sagsnr.: 14/33101

 
Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af lokalplan N103 for området mellem Mariehøj og Niverød Kongevej i Nivå samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan- Miljø- og Klimaudvalget besluttede i september 2014 en positiv indstilling til at fremlægge et forslag til lokalplan for området mellem Mariehøj og Niverød Kongevej. Udvalget ønskede med et nyt lokalplanforslag at give mulighed for at etablere en skole i området.

 

Lokalplanens indhold i hovedtræk

Lokalplanen omfatter det bebyggede område mellem Niverød Kongevej, Nivåvej og Mariehøj. Lokalplanen erstatter byplanvedtægt 4 for det område lokalplanen omfatter.

 

Lokalplanen fastlægger den fremtidige anvendelse til offentlige formål, boligformål, lagervirksomhed, liberale erhverv og anden privat service (dog ikke detailhandel). Eksisterende håndværks- og værkstedsvirksomheder er fortsat lovlige, men der vil ikke kunne etableres nye håndværks- og værkstedsvirksomheder.


Endvidere fastlægger lokalplanen bevaringsbestemmelser for tre bygninger, som er registreret med bevaringsværdier på 3 og 4. jf. SAVE-registreringen i sommeren 2014 (SAVE = Survey of Architectural Values in the Environment).


Kommuneplan 2013

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, er lokalplanen ledsaget af et tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013. Kommuneplantillægget ændrer anvendelsesbestemmelserne så de svarer til lokalplanens og øger den maksimale højde fra 1½ til 2 etager.


Borgerinddragelse

Forslaget til lokalplan N103 og kommuneplantilllæg nr 7 var fremlagt i offentlig høring fra den 9. februar til den 13. april 2015. Borgermøde om lokalplanforslaget blev afholdt den 5. marts 2015.


Høringssvar

Under den offentlige høring modtog Fredensborg Kommune fire svar, der er vedlagt som bilag. Svarene er summarisk resummeret nedenfor. Fyldigere resume med administrationens kommentarer kan se si notat af 16. april 2015, der ligeledes er vedlagt som bilag.


Museum Nordsjælland oplyser at det ikke anses for sandsynligt at finde fortidsminder i området.


Cyklistforbundet foreslår præcise krav for antal cykelparkeringspladser samt stillingtagen til adgangsveje for cyklister. Endvidere foreslår cyklistforbundet bestemmelser vedrørende overkørsler til Niverød Kongevej indarbejdet.


En nabo til lokalplanområdet ønsker byplanvedtægtens bestemmelser om byggelinje, højder og grundstørrelser bibeholdt for den nordlige del af lokalplanområdet.


En beboer i lokalplanområdet ønsker mulighed for støjhegn langs Nivåvej.


Supplerende høring

Grundet høringsforslaget om at reducere byggemulighederne i den nordlige del af lokalplanområdet, har dette være i supplerende høring hos berørte grundejere. Der er ikke indkommet svar i den supplerende høring.


Øvrige forhold

Lokalplanforslaget indeholdt bestemmelse om at nyt byggeri mindst skal opfylde byggereglementets lavenergiklasse 2015. Imidlertid er Planloven i mellemtiden blevet ændret så der nu ikke længere er hjemmel til at fastsætte krav om lavenergibebyggelse. Derfor må planforslagets bestemmelser herom udgå i forbindelse med den endelige vedtagelse.


I lokalplanforslagets redegørelse fremgår at baggrunden for lokalplanen er et ønske om at etablere skole på Mariehøj 2. Siden fremlæggelsen af lokalplanforslaget er etableringen af skole sket på en anden adresse i området og lokalplanens redegørelse bør korrigeres.


Administrationens vurdering

På baggrund af ovenstående sagsfremstilling anbefaler administrationen at lokalplan N103 i forbindelse med den endelige vedtagelse ændres således:


  1. I redegørelsens afsnit om baggrund og formål ændres ”på Mariehøj 2” til ” i området”.

 

  1. § 5 tilføjes nyt punkt med følgende indhold: ”Der skal anlægges parkering for cykler i et omfang, der svarer til ca. 1 plads pr. elev og ca. ½ plads pr. ansat.”

 

  1. § 6 tilføjes et nyt punkt med følgende indhold: ”I den nordlige del af området (matr. nr. 3f, 1av og 3ad Niverød By, Karlebo) må bebyggelse dog ikke opføres højere end 6,5 meter i 1 etage med udnyttet tagetage.”

 

  1. § 9 (vedr lavenergibebyggelse) udgår af lokalplanen.

 

  1. § 10.2 tilføjes ”og Nivåvej” i anden sætning.

 

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Lokalplanens endelige vedtagelse offentliggøres og meddeles til dem, der har sendt bemærkninger under høringen.

Indstilling

  1. At lokalplan N103 ændres som beskrevet i sagsfremstillingen.
  2. At lokalplan N103 samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-05-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Henvendelse fra Berit Haut indgik i sagens behandling.


Anbefaler Plan,- Miljø,- og Klimaudvalgets indstilling.