Nr.124 - Analyse af sammenlægningsmuligheder for forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal

Sagsnr.: 14/26238

 
Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Stillingtagen til om Fredensborg Kommune skal deltage i et analysearbejde, som har til formål at belyse en mulig af sammenlægning af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal til en fælles koncern samt godkendelse af kommissorium for analyseopgaven.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede på møde den 22. december 2014, at Fredensborg Kommune sammen med Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner deltager i en analyse af fordele og ulemper ved forskellige samarbejds- og sammenlægningsmodeller på forsyningsområdet. Det fremgik af kommissoriet for analysen, at første skridt efter den politiske behandling af kommissoriet i byrådene i 6-kommune-samarbejdet var, at hver af kommunerne Allerød, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Ballerup blev inviteret til at deltage i analysen.

 

Denne proces har resulteret i, at i alt 11 kommuner deltager i analysen. De deltagende kommuner er Rudersdal, Hørsholm, Furesø, Egedal, Allerød, Helsingør, Halsnæs, Frederikssund, Gribskov, Fredensborg og Hillerød. Analysen er igangsat og forventes færdiggjort i efteråret 2015, hvorefter hver af de deltagende kommuner på grundlag af analysens resultater skal beslutte, om der i denne sammenhæng skal arbejdes videre med samarbejder eller sammenlægninger på forsyningsområdet.


I januar 2015 har borgmestrene i Gentofte og Gladsaxe inviteret en delvist anden kreds, nemlig borgmestrene i Egedal, Furesø, Ballerup, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Allerød og Rudersdal kommuner, samt bestyrelsesformænd for vandselskaberne i samme kommuner, til en dialog om sammenlægning af forsyningsselskaber. Baggrunden er, at de ti kommuner allerede i dag samarbejder inden for vandsektorområdet samt at de 10 kommuner og vandselskaberne har en sammenlignelig infrastruktur og geografi/topografi på vand- og spildevandsområdet.

 

Det foreslås på denne baggrund, at der igangsættes yderligere et undersøgelsesarbejde, som har til formål at belyse en mulig sammenlægning af netop disse 10 kommuners forsyningsselskaber. Undersøgelsen skal tilvejebringe et fyldestgørende grundlag, på baggrund af hvilket de enkelte kommuner kan træffe principbeslutning, om man vil indgå i en fælles forsyningskoncern. Det står den enkelte kommune frit for at vælge, om man på baggrund af undersøgelsens resultater vil vælge at gå videre i en sammenlægningsproces eller ej.


Der er udarbejdet vedlagte forslag til kommissorium for undersøgelsesarbejdet. I kommissoriet er bekrevet forslag til projektorganisation og tidsplan for arbejdet, som forventes at være afsluttet i efteråret 2015 – i lighed med den først igangsatte analyse.


Det lægges i kommissoriet til grund, at en evt. ny fælles forsyningskoncern fastholder muligheden for lokale serviceniveauer og takster, samtidig med at der kan opnås synergieffekter fra en fælles udførende enhed.


Bidrag til analysearbejdet vil primært hidrøre fra de deltagende kommuner og forsyningsselskaberne selv. Det vurderes, at der i mindre omfang vil være behov for at trække på ekstern bistand. Udgiften hertil vurderes at ligge i størrelsesordenen i alt 500.000 kr., som foreslås afholdt af de deltagende forsyningsselskaber.


Indstilling om igangsætning af et undersøgelsesarbejde, som beskrevet i det foreliggende forslag til kommissorium, forventes forelagt til politisk behandling i de 10 kommuner på møder i maj. Seks af de kommuner, som deltager i analysen initieret af 6-kommunesamarbejdet (Allerød, Egedal, Fredensborg, Furesø, Hørsholm og Rudersdal) har således mulighed for også at deltage i denne analyse. Dette giver disse kommuner, herunder Fredensborg, mulighed for på baggrund af resultaterne af de to analyser at vælge i hvilken retning, man i givet fald vil søge samarbejde eller sammenlægning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.    At der igangsættes en undersøgelse med det formål at belyse en mulig sammenlægning af de kommunalt ejede forsyningsselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal i en fælles koncern.

2.    At undersøgelsesarbejdet gennemføres i henhold til det foreliggende forslag til kommissorium, herunder det i kommissoriet indeholdte forslag til projektorganisation og tidsplan.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-05-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Anbefaler Plan,- Miljø,- og Klimaudvalgets indstilling.