Nr.117 - Nordsjællands Brandvæsen - regnskab 2014

Sagsnr.: 15/13791

 
Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Byrådet skal godkende regnskabet for 2014 for Nordsjællands Brandvæsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Årsregnskabet 2014 for Nordsjællands Brandvæsen foreligger til godkendelse i Byrådet.


Regnskabet er det sidste regnskab for det tidligere Nordsjællands Brandvæsen, bestående af Helsingør og Fredensborg Kommuner, som fra 1. januar 2015 er fusioneret med Rudersdal/Hørsholm Brandvæsen og Allerød Brandvæsen til et nyt Nordsjællands Brandvæsen.


Revisionen anfører i revisionsprotokollatet, at resultatopgørelsens (Omkostningsregnskabet) resultat udgør et underskud på 1.276.790 kr. Omkostningsregnskabet viser i år et overskud på driften vedrørende Myndighedsopgaver og Serviceopgaver på beredskabsområdet på 1.275.652 kr., og et underskud vedrørende Hjælpemiddelcentralen på 2.552.442 kr. Regnskabets samlede underskud på 1.276.790 kr., kan henføres til Hjælpemiddelcentralen. Årets underskud på driften af Hjælpemiddelcentralen kan, ligesom i 2012 og 2013, primært henføres til en større udgift til hjælpemidler til borgerne end budgetteret, grundet stigende efterspørgsel.


Byrådet behandlede på mødet den 1. september 2014 en sag om økonomien i driften af hjælpemiddelcentralen. Byrådet besluttede på mødet et ekstraordinært driftstilskud samt pålagde hjælpemiddelcentralen i 2015 og 2016 at indhente driftsunderskuddet ved effektiviseringer og rationaliseringer.


Egenkapitalen primo 2015 udgør 755.000 kr. som overføres til ny Nordsjællands Brandvæsen.


Beredskabskommissionen behandlede regnskab 2014 på sit møde den 22. april 2015, og indstiller det til godkendelse i byrådene i Fredensborg og Helsingør.


På mødet i Beredskabskommissionen den 22. april 2015 blev følgende indstillinger godkendt:

 

1. At årsregnskabet godkendes og revisionsberetningen tages til efterretning

2. At egenkapitalen primo 2015 tilskrives kr. 755.000

3. At årsregnskabet og revisionsbemærkningerne samt Beredskabskommissionens indstilling forelægges Helsingør og Fredensborg kommuners byråd til godkendelse.

4. At årsregnskabet sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende beredskabskommissionens og de deltagende kommuners byråds behandling af årsregnskabet sendes til tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens § 57.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Aftale om fælles kommunalt redningsberedskab

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

Årsregnskab 2014 for Nordsjællands Brandvæsen (15/62574)

BDO Nordsjællands Brandvæsen, revisionsprotokollat af 7. april 2014. (15/62573)

Indstilling

  1. At regnskab 2014 for Nordsjællands Brandvæsen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Anbefaler administrationens indstilling