Nr.116 - Udvikling i kommunens tilgodehavender

Sagsnr.: 15/12308

 
Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om udviklingen i restancerne til Fredensborg Kommune fra 2012 til 2014.

Sagsfremstilling og økonomi

Som en opfølgning på sag 65 på Økonomiudvalgsmøde den 23. marts 2015 om afskrivning af restancer blev der bestilt en oversigt over restancer, som Fredensborg Kommune har til gode hos borgere og virksomheder.

 

Restanceudvikling 2013-14

Der udarbejdes kvartalsvise restanceopgørelser til administrativ brug. Restancer bliver sendt til inddrivelse hos SKAT, hvis der er lovhjemmel hertil og der ikke er reageret på rykkerskrivelse eller ved misligholdelse af en betalingsaftale.

 

Tabel 1. viser en oversigt over den samlede restanceudvikling fra 2013 til 2014, herunder restancer der er sendt til inddrivelse i SKAT.


Tabel 1. Restanceudvikling 2013-14

Restancer ultimo december

 

 

 

 

 

2013

2014

Restance i alt

kr.

55.703.118

48.920.392

Restancer i SKAT

kr.

19.589.116

23.911.385

% restancer i SKAT

 

               35,36

                48,88

 

 

48,8 % af kommunens samlede restancer er således sendt til inddrivelse i SKAT. Resten er der bl.a. indgået aftaler med, henstand til senere betaling eller dialog for betaling. Der er også enkelte restancearter der ikke sendes til inddrivelse, jf. nedenfor. Tabel 2 er en specificeret restanceoversigt og for de største poster er udviklingen uddybet under tabellen.Tabel 2.

Aftalekontotype

 DEC 2013

 DEC 2014

Billån

2.858.376

2.479.451

Boliglån

5.323.725

5.895.846

Boligsikring

5.335.130

4.354.401

Daginstitution

2.400.823

2.263.842

Diverse (herunder istandsættelser)

6.646.126

6.654.379

Ejendomsskat

2.497.404

3.332.926

Gebyr

447.637

198.464

Husleje

857.902

710.966

Betalinger fra andre kommuner

11.016.389

6.395.236

Nivå Havn

96.361

211.442

Social ydelser

14.926.061

13.267.628

Tilbagebetalingskrav

3.297.186

3.155.812

Total

55.703.118

48.920.393

 

Som tabel 2 viser, er der et fald fra 2013-14 er i kommunens restancer. Følgende kan bemærkes til oversigten:

 

Daginstitution: Der er adgang til 100% modregning i Børnefamilieydelsen, med det resultat at mange borgere ikke betaler den løbende daginstitution. Alle restancer sendes til SKAT og som udgangspunkt aftales der ikke betalingsordninger med borgere, men tvangsinddrives via modregning.

 

Diverse: Ud af samlet restance på ca. 6,6 mio., udgør istandsættelsesudgifter 3,8 mio. kr. Det er tilgodehavender hos borgere, som er blevet anvist en bolig gennem boliganvisningen. Fredensborg Kommune hæfter for istandsættelsesudgifterne, hvis borgeren ikke selv kan betale.

 

Ejendomsskat: Alle restancer vedrørende ejendomsskat bliver oversendt til SKAT for inddrivelse, da SKAT kan foretage udlæg i ejendommen, med fortrinsret. SKAT har ændret inddrivelsesprocedure i 2013 og som noget nyt indgår de betalingsaftaler med borgere. Dette betyder, at der kan gå længere tid end tidligere inden restancen er betalt.

 

Betalinger fra andre kommuner: Dette udgjorde ultimo 2014 6,4 mio. kr., som er faldet til 2 mio. kr. frem til 31. marts 2015. Der er hovedsageligt tale om regninger der er betalt for sent.

 

Sociale ydelser: Den største post vedrører kontanthjælp, med i alt 12,5 mio. Den største udfordring er, at vi som fordringshaver ikke må fastsætte en betalingsaftale, hvis skylderen ikke har betalingsevne. Dette medfører, at kravene (ifølge lovgivningen) ikke kan sendes til inddrivelse hos SKAT.. Kravet kan først oversendes til inddrivelse hos SKAT, hvis en indgået betalingsaftale bliver misligholdt. Alle krav overvåges og indgår løbende i en rykkerprocedure.

 

Der modregnes i overskydende skat og overskydende moms til alle restancer, undtaget mellemkommunale restancer. Det gælder også, hvis der er indgået en betalingsaftale eller sagen er sendt til SKAT.

 

Arbejdsprocedurer mv.

Fredensborg Kommunes fordringer opkræves af Center for Borgerservice, der også står for kontakten til SKAT, der er den fælles inddrivelsesmyndighed i Danmark. Når en regning ikke er betalt rettidigt bliver borgeren/virksomheden rykket. Herefter er det hovedmålet, at restancen betales, eller der indgås en betalingsordning, så restancen indenfor rimelig tid er afviklet. Administrationen følger op på de sager, der ikke betales efter aftale, og overdrager restancen til SKAT, hvis der fortsat ikke reageres/betales som aftalt.  Det sikres, at der løbende er kontrol af, om alle restancer uden aftale er sendt til inddrivelse. Ligeledes skal det sikres, at der er foretaget forældelsesafbrydende skridt – herunder indgåelse af aftaler eller dialog med centre eller andre kommuner omkring kravets korrekthed. Brudte betalingsaftaler følges op dagligt, og krav sendes til SKAT, når der ikke er betalt på en rykkerskrivelse. Ud over den almindelige opkrævning af restancer foretages løbende afstemning og ledelseskontrol med restanceområdet. SKAT er som nævnt den fælles inddrivelsesmyndighed i Danmark. Det er suverænt SKAT der afgør, hvordan et krav skal tvangsinddrives ved fx lønindeholdelse eller udlæg i aktiver. Dermed er det også SKAT der prioriterer i deres inddrivelse. Det er således også SKAT der afgør, om et krav skal anses for forældet.

Bevilling

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.