Nr.115 - Økonomisk Orientering - April 2015

Sagsnr.: 11/20112

 
Thomas Bak (V)

Beslutningstema

Økonomisk Orientering pr. 30. april 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Hovedtallene ultimo april fremgår nedenfor.

Tabel 1. Økonomisk Orientering ultimo april 2015

Økonomi

April 2014

April 2015

Drift

30,7

32,8

Anlæg

15,9

18,6

Likviditet (12 måneders gennemsnit)

39,3

12,3

Personale

 

 

Sygefravær

5,6

5,5

Lønforbrug

33,0

34,2


Forbrugsprocenten på driftsbudgettet er ved udgangen af april 32,8 pct. af budgettet. Det er 0,5 pct. point lavere, end man måtte forvente med en ligelig fordeling af budgettet(der vil give en forbrugsprocent på 33,3 pct.). Forbrugsprocenten på anlægsområdet var på samme tidspunkt 18,6 pct.

Ved udgangen af april 2014 var forbrugsprocenten på driftsbudgettet 30,7 pct. mens dem på anlæg var 15,9 pct.

Driftsforbrugsprocenten i indeværende år er således 2,1 pct. point højere end på samme tidspunkt sidste år mens anlægsforbrugsprocenten er 2,7 pct. point højere.

Der synes at være en tendens til at forbrugsprocenten, på både drift og anlæg, i indeværende år er højere end i 2014 og at forskellen øges som året skrider frem. Således var driftsforbrugsprocenten ultimo februar 1 pct. point højere end i 2014 mens den i marts var 1,6 pct. point højere.

Denne tendens er særligt bekymrende når man tager kommunens lave og faldende kassebeholdning i betragtning.

Udviklingen i likviditeten er afbildet i figur 1. Likviditeten var ved udgangen april 12,3 mio. kr. mod 15,7 mio. kr. ved udgangen af marts måned.


Likviditeten er planlagt faldende i 2015, hvilket afspejler sig i prognosen, der forudser at likviditeten når et minimum på godt 11 mio. kr. i november 2015. I praksis er likviditeten dog faldet hurtigere end i prognosen. Likviditeten ved udgangen af april var ca. 3 mio. kr. lavere end forudset i prognosen. Den lave likviditet medfører at der ikke er plads til merforbrug i 2015.Figur 1 Udvikling i kommunens likviditet


I tabel 2 vises kommunens bevillingsreserver i perioden 2015-19. Det fremgår af tabellen at driftsreserven for 2015 er på 0 kr. efter byrådet den 23 marts besluttede at lægge den i kassen, i overslagsårene er driftsreserven 14,5 mio. kr. årligt.

Anlægsreserven er 3,6 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. årligt i overslagsårene, dog kun 5,6 mio. kr. i 2018 hvor der er prioriteret 4,4 mio. kr. til det nye plejecenter i Humlebæk. 

Tabel 2 Status for kommunens bevillingsreserver

Bevillingsreserver

2015

2016

2017

2018

2019

Driftsreserven

0

14.500

14.500

14.500

14.500

Anlægsreserven

3.550

10.000

10.000

5.600

10.000


En vigtig parameter for kommunens økonomi er kommunens folketal som fremgår af tabel 3. Folketallet var per 5. maj 39.859. Fredensborg kommune har følgelig oplevet en befolkningsfremgang på 120 personer siden årsskiftet (2. januar)

Tabel 3. Folketal for Fredensborg Kommune

Demografi

Primo 2015 (2. januar)

10. Marts 2015

7. April 2015

5. Maj 2015

Folketal

39.739

39.845

39.858

39.859Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.