Nr.163 - ReVUS - offentlig høring af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Sagsnr.: 15/14627

 

Beslutningstema

Regionsrådet i Region Hovedstaden har sammen med Vækstforum Hovedstaden udarbejdet forslag til en regional vækst- og udviklingsstrategi, kaldet ReVUS. Forslaget fremlægges hermed til høring.

Sagsfremstilling og økonomi

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Regionsrådet i Region Hovedstaden har med inddragelse af Vækstforum Hovedstaden udarbejdet en kort og fokuseret strategi, der samler kommuner, virksomheder, organisationer og universiteter om fælles politiske mål og konkrete initiativer. Region Hovedstaden ser ReVUS som en samarbejdsaftale, der udmøntes i investeringsplaner. Kommunerne er her afgørende for udmøntning – og dermed også for udarbejdelsen af strategien.


ReVUS tager udgangspunkt i hovedstadens vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. Strategien skal bidrage til at løfte væksten og skabe nye arbejdspladser i hele Danmark og styrke hovedstadens position i konkurrencen med øvrige metropolregioner i Nordeuropa. ReVUS skal skabe en region, som bevarer sin tiltrækningskraft for både eksisterende og nye borgere, og som er attraktiv at uddanne sig, videnudvikle, arbejde og drive erhverv i.


Med udgangspunkt i regionens styrkepositioner og udfordringer i forhold til vækst og udvikling, er der udvalgt 4 strategiske temaer og 2 rammevilkår, der fokuserer regionens erhvervs- og udviklingsarbejde i de kommende år.

De 2 rammevilkår er:

  • Effektiv og bæredygtig mobilitet – herunder ønsket om reducering af trængslen i regionen, styrkelse af Københavns Lufthavn, mobilitetsplanlægning for hele regionen og sammenhængende trafiksystem
  • Kompetent arbejdskraft og internationalisering – herunder fælles internationaliseringsstøtteprogram for virksomhederne, styrket offentlig-privat innovationssamarbejde fx om sundhedsinnovation og kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne

Under hvert af de 4 væksttemaer har Region Hovedstaden opsat mål:

  • Sund vækst: Hovedstadsregionen skal være et af de 5 mest foretrukne steder i verden til udvikling af sundheds- og velfærdsløsninger.
  • Grøn vækst: Flere jobs og udvikling i private virksomheder ved at det offentlige efterspørger grønne løsninger
  • Kreativ vækst: Hovedstadsregionen skal være en region, hvor kommercialisering og eksport inden for de kreative og oplevelsesøkonomiske erhverv øges til gavn for vækst og beskæftigelse.
  • Smart vækst: Smarte digitale løsninger, som både løser lokale problemstillinger og møder den globale efterspørgsel.

 

Greater Copenhagen

Greater Copenhagen, som er et samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne og Region Hovedstaden og kommunerne i regionen, er et gennemgående element i realisering af strategiens investeringer. Greater Copenhagen er den funktionelle region, hvor der skal samarbejdes imellem kommuner, regioner og virksomheder om bl.a. klimatiltag, velfærdsteknologi og infrastruktur. Samarbejdet om Greater Copenhagen skal skabe og markedsfører det fælles brand Greater CoPENHAGEN, således at regionen tiltrækker investeringer og talent internationalt.

 

Proces

ReVUS er i offentlig høring i perioden 24. april til 19. juni og forventes at blive endeligt vedtaget i Region Hovedstadens regionsråd i september 2015, hvorefter Region Hovedstaden går i gang med investeringerne sammen med sine samarbejdspartnere.


Høringssvarene vil indgå i de politiske drøftelser frem mod vedtagelsen af ReVUS i september 2015.


Administrationen har udarbejdet vedhæftede udkast til høringssvar. Udkastet fokuserer på Fredensborg Kommunes relation til temaet Grøn Vækst samt kommunernes rolle og relevans i frohold til at udvikle løsninger på sundheds- og velfærdsområdet i samarbejde med bl.a. erhvervslivet. Fredensborg Kommune forholder sig desuden til samarbejdet Greater Copenhagen som et attraktivt sted at bosætte sig, og som styrker sammenhængen i den funktionelle region, vi er en del af. Desuden styrkes tiltrækningen af investeringer og talent qua et fælles brand, der når ud internationalt.

Bevilling

Ingen bemærkning

Retsgrundlag

Jf. lov om erhvervsfremme (§8A) skal Regionerne udarbejde forslag til regional vækst- og udviklingsstrategier, som skal sendes i offentlig høring.

Kompetence

Kompetencen ligger i Byrådet.

Kommunikation

Høringssvar indsendes til Region Hovedstaden

Indstilling

  1. At Byrådet afgiver høringssvar til ReVUS 2015.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 09-06-2015

Udkast til høringssvar anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2015

Anbefaler Arbejdsmarkeds– og Erhvervsudvalgets indstilling.