Nr.161 - Placering af nyt pleje- og rehabiliteringscenter

Sagsnr.: 14/2152

 

Beslutningstema

Byrådet skal, som opfølgning på høringen af Humlebæk Skole Baunebjerg og Børnehusene Langebjerg, tage stilling til placering af pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet traf den 24. juni 2014 beslutning om at placere det nye plejecenter på idrætsarealet ved Humlebæk Skoles udskolingsmatrikel på Baunebjergvej. På baggrund af følgeinvesteringerne til et nyt idrætsareal blev sagen vurderet til genovervejelse, hvor Byrådet den 30. marts 2015 har truffet følgende beslutning:

 

 • At det nye pleje- og rehabiliteringscenter placeres i Humlebæk. Syd for Humlebæk Skoles udskolingsmatrikel.
 • At der med udgangspunkt i Helhedsplanen for Humlebæk Syd etableres et grønt areal samt en adgangsvej til Humlebæk Syd.
 • At der gennemføres en forudgående offentlighed med henblik på at ændre kommuneplanen.
 • At Humlebæk Skoles nuværende idrætsareal bevares.
 • At Nettomerudgifterne til adgangsvej og prisregulering af byggesum på 4,4 mio. kr. i 2018 finansieres af de ikke disponerede anlægsmidler.
 • At de samlede bevillingsmæssige ændringer mellem årene jf. bevillingstabellen indarbejdes i budgettet.
 • At udgifterne til forundersøgelser og skitseprojekt på 450.000 kr. i 2015 finansieres ved kassetræk underforudsætning af, at der sker en modsvarende kasseopbygning ved salg af Niverødgården 2, jf. særskilt sag på dagsordenen. Alternativt, at der anvises anden finansiering.
 • At udgifterne på 3 mio. kr. til etablering af det grønne areal ved pleje- og rehabiliteringscentret findes inden for pleje- og rehabiliteringscentrets anlægsøkonomi.

 

Ovenstående under forudsætning af, at der ikke var afgørende indvendinger i forhold til placeringen fra Humlebæk Skole Baunebjerg. I den anledning er der indgået høringssvar (bilag1-5) fra Humlebæk Skole Baunebjerg og Børnehusene Langebjerg, hvor det ønskes at pleje- og rehabiliteringscentret som første prioritet placeres på skolens idrætsanlæg. Placeringen af pleje- og rehabiliteringscentret tages derfor op til genbehandling.

 

På baggrund af høringssvarene har administrationen foretaget en opstilling af placeringsvarianter (bilag 6), hvor der ligeledes er indarbejdet oplysning om kloakledninger og vejbetjening fra Boserupvej via ”cirkuspladsen” eller fra Baunebjergvej (bilag 7).

 

Økonomi

Vælges placeringen at være skolens idrætsareal vil der være en merudgift på 3,5 mio. kr. til flytning af kloak og regnvandsledninger samt 5 mio. kr. til etablering af nyt idrætsareal. En samlet udgift på 8.5 mio. kr.

Etableringsudgifterne til nyt idrætsareal er beregnet af Center for Kommunale ejendomme. Det skal bemærkes at skolen mener at udgiften kan anslås til 3 mio. kr.

 

Placeringerne i Humlebæk Syd er i et område som i kommuneplanen er udlagt til boligbebyggelse og som forudsættes vejbetjent ved en forlængelse af Boserupvej. Såfremt der vælges en placering i Humlebæk Syd, skal der således etableres en vejbetjening til området. Ønskes en vejbetjening fra Boserupvej (bilag 3 – alternativ A1) er der en anslået udgift på 4 mio. kr. Ønskes vejbetjeningen fra Baunebjergvej (bilag 3 - alternativ A2 og B) er den anslåede udgift 7 mio. kr. Der skal dog gøres opmærksom på, at der for begge placeringsmuligheder kan være uforudsete udgifter, eksempelvis afhængigt af jordbundsforhold.

 

Samlet vurdering

Administrationen anbefaler, at pleje- og rehabiliteringscentret placeres i Humlebæk Syd – Alternativ A1 (bilag 6). Baggrunden for anbefalingen er:

 

·         At placeringen ikke har nogen konsekvenser for eksisterende friarealer som benyttes af skolen, herunder ikke udløser en udgift til flytning af idrætsareal og kloakledninger.

·         At området, som forudsat i helhedsplanen for Humlebæk Syd og kommuneplanen, kan vejbetjenes ved en forlængelse af Boserupvej, uden etablering af bro/tunnel.

·         At placeringen giver gode muligheder for udeliv og social interaktion på tværs af generationer, blandt andet gennem etablering af et fælles grønt areal, som forudsat i helhedsplanen for Humlebæk Syd.

·         At der kan etableres en relativt regulært formet grund med fleksible byggemuligheder og at området rummer landskabelige kvaliteter.

·         At placeringen åbner mulighed for at både pleje- og rehabiliteringscenteret og skolen kan udvides på sigt.

·         At om end placeringen ikke er skolens og børnehusenes 1. prioritet, så er den klart foretrukket frem for placeringerne A2 og B.

 

Trafiksikkerhed for bløde trafikanter

I høringssvarene udtrykkes bekymring i forhold til at en forlængelse af Boserupvej vil krydse Langebjergstien i niveau og ikke ved hjælp af bro/tunnel. Områderne nord for Langebjergstien er planlagt og udbygget i 1960’erne og 1970’erne, hvor separering af biler og bløde trafikanter blev opfattet som den bedste løsning, pga. den minimale risiko for sammenstød. Senere har problemerne vist sig i form af oplevet utryghed på de isolerede stisystemer og brug af bilvejene som smutveje med meget lav trafiksikkerhed til følge. På den baggrund foretrækkes i dag løsninger med stier langs veje og krydsninger udformet på de bløde trafikanters præmisser (eksempelvis ved hjælp af hastighedsdæmpning, retningsskift og hævede flader). Med brug af disse metoder vil forlængelsen af Boserupvej og krydsningen af Langebjergstien kunne udformes med et meget højt niveau af trafiksikkerhed og tryghed.


Lægehus

En kreds af læger i Humlebæk, har udtrykt ønske om at få etableret et lægehus i forbindelse med pleje- og rehabiliteringscentret. Administrationen er i dialog med lægerne om dette ønske. Kommunen kan dog ikke etablere et erhvervslejemål til dette formål, det beror således på en aftale med det konkrete boligselskab, der skal forestå byggeriet. Muligheden indarbejdes dog i forslaget til ændring af kommuneplan.

 

 

Udvalgenes indstilling

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget bedes udover indstillingen også tage stilling til følgende punkter, som nævnt under de 4 placeringsvarianter (bilag 6):

 • Udgift til flytning af kloakledning.
 • Investering i adgangsvej.
 • Afstand til kollektiv transport.
 • Landskabelige kvaliteter.

 

Social- og Seniorudvalget bedes udover indstilling ligeledes tage stilling til følgende punkter, som nævnt under de 4 placeringsvarianter (bilag 6):

 • Afstand til kollektiv transport.
 • Mulighed for udeliv og social interaktion på tværs af generationer.
 • Mulighed for en eventuel senere udvidelse af pleje- og rehabiliteringscentret.

 

Børne- og Skoleudvalget anmodes om afgive bemærkninger til sagen.

Bevilling

Hvis sagen vedtages som indstillet, er de bevillingsmæssige konsekvenser omfattet af, og håndteret i, Byrådets beslutning af 30. marts 2015.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At Byrådets beslutning af 30. marts 2015 (som refereret i sagsfremstillingen) fastholdes, men justeres på følgende 3 punkter:

 

1.    At det nye pleje- og rehabiliteringscenter placeres i Humlebæk Syd – Alternativ A1 – vejbetjent fra Boserupvej.

 

2.    At muligheden for et lægehus i tilknytning til pleje- og rehabiliteringscenteret holdes åben, ved at indarbejde det i den forudgående offentlighed vedrørende ændring af kommuneplanen.

 

3.    At forbeholdet vedrørende Humlebæk Skole Baunebjerg og Børnehusene Langebjergs eventuelle afgørende indvendinger mod placeringen bortfalder, da høring af skolen nu er gennemført.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 01-06-2015



Børne- og Skoleudvalget udtaler, at den oprindelige placering på skolens idrætsareal er den mest hensigtsmæssige og at der bør etableres et nyt idrætsanlæg i Humlebæk Syd inden for en overskuelig tid.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-06-2015

Udvalget støtter Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-06-2015

Udvalget anbefaler administrationens indstillinger.


Henriette Brandt Pedersen (Ø) tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2015

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.


Lars Simonsen (B) stemte imod og ønsker Børne– og Skoleudvalgets og Plan-, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling.


Hanne Berg (F) Henriette Brandt Pedersen (Ø) tog forbehold.


Flemming Rømer (O) undlod at stemme, da han mente, at der var kommet nye oplysninger i sagen.