Nr.158 - Genoptagelse af sagen vedr. forslag til varig løsning af badesikkerhed og klubhusfacilitet til Nivå Pingvinerne

Sagsnr.: 15/8957

 

Beslutningstema

Genoptagelse af drøftelse af borgmesterens forslag til varig løsning af badesikkerhed og klubhusfacilitet til Nivå Pingvinerne på baggrund af beslutning i Økonomiudvalget 23. marts 2015 (sag nr. 67 15/8957).

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget drøftede forslag fra borgmesteren til varig løsning af badesikkerhed og klubhusfacilitet til Nivå Pingvinerne på møde d. 23. marts 2015 (bilag 1).


Borgmesteren anbefalede

1.  At øget badesikkerhed sikres ved at flytte badeaktiviteter syd for høfden ved at anlægge en permanent bro på strandarealet.

2.  At helårsbaderforeningen Nivå Pingvinerne tilbydes Dykkerhuset som foreningshus pr. 1. januar 2016.

3.  At Pingvinbroen nedtages, når den permanente broløsning tages i brug i 2016.

4.  At der opsættes hegn omkring vandskibroen primo 2016.

5.  At der fremlægges en sag i maj 2015 med en mere præcis vurdering af økonomi og finansieringsbehov med baggrund i en detaljeret og fornyet vurdering af renoverings- og etableringsudgifter samt forventede årlige driftsudgifter til de skitserede løsninger. Vurderingen skal ske i samarbejde med Nivå Pingvinerne og Nivå Vandskiklub.


Af protokollen fremgår det, at Økonomiudvalget godkendte borgmesterens indstillinger 1,3,4 og 5, idet spørgsmålet vedr. punkt 2 genoptages på økonomiudvalgets møde i maj 2015. Lars Simonsen (B) og Ulla Hardy-Hansen (C) stemte imod forslaget.


Videre proces efter behandling i ØK d. 23. marts

Administrationen har på baggrund af Økonomiudvalgets indstilling afholdt møde med repræsentanter fra Nivå Pingvinerne om Dykkerhuset jf. punkt 2 og indhentet tilbud på renovering af Dykkerhuset, opsætning af permanent badebro på høfden syd for sejlområdet, nedtagning af Pingvinbro op opsætning af hegn foran vandskibroen jf. punkt 5. Administrationen har været i dialog med vandskiklubben omkring udgifter til materialer til opsætning af hegn foran vandskibroen.


Nivå Strandpark nr. 11 - Dykkerhuset

Administrationen har afholdt møde med Nivå Pingvinerne d. 22. april for i samarbejde med foreningen at få klarlagt deres behov ved indretning af Dykkerhuset.


På mødet fremhævede Nivå Pingvinerne, at foreningens medlemmer på en generalforsamling har truffet beslutning om ikke at acceptere Dykkerhuset som omklædningsfacilitet, idet foreningens medlemmer ønsker omklædning tættest muligt på vandet. Anvendelse af Dykkerhuset som omklædningsfacilitet opfylder ikke dette behov.


På den baggrund har det ikke været muligt for administrationen i samarbejde med Nivå Pingvinerne at udarbejde et konkret forslag til indretning af Dykkerhuset til klubhus med omklædningsfaciliteter.


For overfor Økonomiudvalget at kunne fremlægge en vurdering om forventede udgifter og finansieringsbehov ved renovering af Dykkerhuset jf. borgmesterens anbefaling punkt 5, har administrationen taget udgangspunkt i den eksisterende bygning Nivå Strandpark 11 og udarbejdet et forslag til indretning af foreningshuset, der i sin indretning tager højde for foreningsaktiviteter, hvor der skal kunne klædes om og tages bad.


Der er beregnet to modeller – en model med renovering af den eksisterende bygning og en model med nybygning. Arealet udgør ca. 42 m2. I begge modeller er der regnet på en løsning med opholdsrum, to baderum og et handicaptoilet (Plantegning og vurdering fra administrationen er vedlagt i bilag 2 og 3).


Tabel 1: forventede anlægsudgifter Nivå Strandpark 11

Model

Estimeret udgift (kr.)

Renovering

650.000

Nybygning

1.000.000


Administrationen bemærker, at den beregnede pris på begge modeller er højere end den groft anslåede pris i sagsfremstillingen til Økonomiudvalget d. 23. marts. Den højere pris skyldes, at størstedelen af ombygningen vedrører vådrumsfaciliteter.


I forhold til årlige driftsudgifter efter ibrugtagning af et renoveret Dykkerhus, har administrationen forsøgt at fastlægge et muligt driftsbudget. Der er i dag afsat budget til el (lys og varme) på politikområde 5. Der er ikke afsat budget til vandforbrug. Hvis de årlige udgifter til vand til den offentlige toiletbygning på Nivå Havn lægges til grund, hvor der er mulighed for at bade, er det årlige finansierings behov ca. 16.000 kr. Administrationen anslår, at de årlige merudgifter til forbrugsafgifter beløber sig til ca. 20.000 kr.


Nærhed til vandet

I forhold til Nivå Pingvinernes ønske om nærhed til vandet kan det oplyses, at opmåling af luftfoto viser, at der er ca. 100 m. fra Dykkerhuset til strandkanten.


Administrationen er blevet spurgt til mulighederne for at etablere en omklædningsfacilitet på strandarealet.


Nivå Havn og Strandpark er omfattet af lokalplan nr. 5, som blandt andet fastlægger, hvor der må opføres bebyggelse. Administrationen kan oplyse, at Trekantområdet på den syd-østlige side af adgangsvejen er en del af Strandparken, hvor der i henhold til lokalplanen ikke kan placeres bebyggelse. Ifølge lokalplanen må der kun placeres bebyggelse indenfor byggefelterne på havnearealerne på den nordlige side af adgangsvejen.


Administrationen er også blevet spurgt til det gamle toilethus på stranden og kan oplyse, at toilethuset er med i lokalplanen, hvor huset er beskrevet som offentligt toilet, hvorfor det ikke vil være i overensstemmelse med lokalplanen at etablere faciliteter udelukkende til brug for en forening, hverken som tilbygning eller ombygning.


Permanent broløsning syd for høfden (stenmolen)

Administrationen har indhentet tilbud på etablering af permanent brodække på høfden (bilag 4 og 5).


Administrationen har også undersøgt eventuel pris for etablering af en fritstående permanent bro i samme længde som løsningen med brodække på høfden. Vurderingen fra rådgiver er, at en permanent broløsning i den længde ikke er mulig, hvorfor rådgiver ikke har ønsket at afgive tilbud på denne løsning.


Tabel 2: anlægsudgifter permanent broløsning

Anlæg

Udgift (kr. afrundet)

Bærende konstruktion i stål og brodæk i træ centreret på eksisterende stensætning med beton eller ankerfunderede bærestolper over vandlinje monteret med 1 badetrappe mod Øst og sidebro med badetrappe mod Syd.

275.000


Administrationen anbefaler særligt af hensyn til mindre børn / børnefamilier, at den nuværende bro på strandarealet, der opsættes hver sommer og nedtages hvert efterår, bibeholdes for at sikre et tilbud til denne målgruppe. Trappen på stenmolen forventes at appellere mere til den voksne del af befolkningen. 


Nivå Pingvinerne tilkendegav på mødet med administrationen d. 22. april, at såfremt der etableres hus med indendørs omklædningsfaciliteter ude på den permanente bro, vil de ikke afvise muligheden for at tage Dykkerhus i brug som klubhus men pointerede samtidig, at muligheden for at bruge huset til omklædning ikke ønskes jf. beslutningen på foreningens generalforsamling.


Administrationen tilkendegav, at der inden for den skitserede økonomiske ramme i sagen til Økonomiudvalget d. 23. marts ikke er taget højde for en broløsning med et hus, hvorfor der ikke er indhentet tilbud på en sådan løsning. Af samme grund blev dette forslag ikke yderligere drøftet med de fremmødte repræsentanter fra Nivå Pingvinerne på mødet d. 22. april.

Vedligeholdelsesudgifter til en permanent broløsning

Der henvises til tidligere sag hvor driftsudgifterne er groft anslået til 10.000 – 26.000 kr. årligt. Administrationen har ikke mulighed for at beregne dette tal yderligere.


Nedtagning af pingvinbroen

Administrationen har fået oplyst, at der årligt afsættes ca. 12.000 kr. pr. bro til nedtagning af brodækker på kommunens badebroer om vinteren.


Administrationen vurderer, at afhængig af udgiften til fjernelse af bropillerne, vil udgiften til nedtagning af pingvinbroen koste i størrelsesordenen 20.000 – 30.000 kr. pr. år.


Opsætning af hegn foran Nivå Vandskiklub.

Broen vedligeholdes af vandskiklubben. Brodækket nedtages af klubben hver vinter og opbevares af foreningen. Foreningen har tidligere peget på muligheden for at opsætte hegn med låge, der kun giver adgang for foreningens medlemmer.


Administrationen har via dialog med foreningen modtaget et overslag på indkøb af materialer til den ønskede hegnløsning på kr. 10.000.


Foreningen oplyser, at de gerne, mod levering af materialer, vil stå for at opføre hegnet.


Administrationen konkluderer følgende:


  • At Nivå Pingvinerne ikke ønsker at bruge Dykkerhuset til omklædningsfacilitet.
  • At renovering af Nivå Strandpark 11 kaldet Dykkerhuset med opholdsrum, to omklædningsrum og et handicaptoilet vil koste ca. 650.000 kr. og nyanlæg med samme faciliteter vil koste ca. 1,0 mio. kr.
  • At opsætning af permanent brodække på stenhøfden med to nedgange vil koste ca. 275.000 kr.
  • At nedtagning af pingvinbroen anslås at koste ca. 20.000 – 30.000 kr.
  • At materialer til opsætning af hegn foran vandskibroen vil koste ca. 10.000 kr.
  • At de årlige merudgifter til forbrug til primært vand i et renoveret Dykkerhus estimeres til ca. 20.000 kr.
  • At de årlige udgifter til vedligeholdelse til en permanent broløsning vurderes at koste 10.000 – 26.000 kr. årligt.

Tabel 3: samlet oversigt over anlægsudgifter

Anlæg

Anslået udgift (kr.)

Renovering eller nybygning af Dykkerhuset

650.000 – 1.000.000

Anlæg af permanent brodække på høfden (stenmolen)

275.000

Nedtagning af Pingvinbro

20.000 – 30.000

Indkøb af materialer til opsætning af hegn foran Vandskibroen

10.000

Samlet anslået udgift

955.000 – 1.315.000


Tabel 4: samlet oversigt over forventede driftsudgifter til forbrug og /eller løbende vedligehold

Driftsudgifter

Anslået udgift pr. år (kr.)

Merudgifter / forbrugsudgifter til Dykkerhuset - primært udgifter til vand efter ibrugtagning

20.000

Vedligeholdelse permanent brodække

10.000 – 26.000

Samlet merudgift i alt

30.000 – 46.000


Administrationens samlede anbefaling:

Borgmesterens anbefalinger til varig løsning jf. dagsordenen til 23. marts 2015 tager udgangspunkt i, at Dykkerhuset tilbydes Nivå Pingvinerne pr. 1. januar 2016 og at Pingvinbroen nedtages, når den permanente broløsning tages i brug i 2016. Finansiering af renovering af Dykkerhuset vil på den baggrund skulle ske allerede i 2015.


I lyset af den aktuelle økonomiske situation og lave kassebeholdning, anbefaler administrationen, at der ikke på nuværende tidspunkt afsættes midler til en løsning i 2015 med virkning pr. 1. januar 2016. Hvis sagen genoptages politisk i forbindelse med budgetforhandlingerne 2016, skal der peges på finansiering inden for den nuværende ramme.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At sagen stilles i bero, indtil der er en positiv tilbagemelding fra Nivå Pingvinerne på den tilbudte løsning.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 03-06-2015Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget at sætte sagen i bero.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2015

Godkender Fritids– og Idrætsudvalgets indstilling.