Nr.157 - Tillæg 6 til spildevandsplan 2011-20 - Skybrudssikring sikring af et område i Jellerød

Sagsnr.: 15/14993

 

Beslutningstema

Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2011-2020, Skybrudssikring af et område i Jellerød, sendes i offentlig høring, herunder stillingtagen til om midler til etablering af beredskabsbrønd mv. der pt. indgår i anlægsstop for 2015 skal overgå til budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

På Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde i april blev det besluttet at udarbejde et tillæg til Spildevandsplan 2011-20 med henblik på at hæve serviceniveauet i et område i Jellerød, så Forsyningen kan medvirke til at skybrudssikre et område bag diget i Jellerød til en 100 års regn.

 

I den forbindelse indgår brug af midler, fra projektet ”XA-00103035 Pumper ved Usserød å/Jellerød”, hvor der var  afsat kr. 157.000. Projektet indgår imidlertid i det anlægsstop, der er besluttet på byrådsmødet den 26. maj 2015.


Forslag til Tillæg til Spildevandsplan

Administrationen har udarbejdet Forslag til Tillæg nr. 6 til Fredensborg Kommunes Spildevandsplan 2011-20, som er vedlagt dagsordenen.


I forslaget hæves serviceniveauet i et område bag diget i Jellerød, så der bliver tale om en egentlig skybrudssikring.


I gældende spildevandsplan er der et service niveau for kloakker, som tillader opstuvning til terræn i fælleskloakerede områder hvert 10. år og i separatkloakerede områder hvert 5. år.


Nordlig del

I den nordlige del af området vil vandet samle sig i de lavest liggende haver. Med gennemførelse af tillægget vil den vandmængde, der ved skybrud ikke kan rummes i kloakken eller nedsives, ledes hen til Fredensborg Forsynings pumpestation på Granvænget via terrænændringer og nye ledninger. Fra pumpestationen ledes det ud i Usserød å, da kloakker og bassiner i en skybrudssituation vil være fyldte.


Der er allerede for nogle år siden etableret beredskabsbrønde på to lavtliggende ejendomme i området, hvorfra der kan pumpes i en beredskabssituation. Ved at forbinde brøndene med nye ledninger hen til pumpestationen, kan den overskudskapacitet, der i øjeblikket er i pumpestationen, udnyttes i beredskabssituationen.


For at lede vandet hen til pumpebrøndene er det dog nødvendigt at foretage justeringer på et vejforløb og etablere yderligere en beredskabsbrønd, samt et lille ledningsstykke, ligesom grundejerne med de lavest liggende ejendomme skal foretage terrænændringer, så vandet kan løbe frit. Vejene er private fællesveje. Grundejerforeningen er orienteret om dette og varetager kontakten til de implicerede ejere.


Fredensborg Forsyning sørger for ledningsanlæg i vejen og på egen grund. Evt. justeringer af vejen, som ikke kan klares i forbindelse med ledningsanlæggets etablering, må afholdes af lodsejerne. Fredensborg Forsyning kan kun afholde udgiften til ledninger i vejen og på egen grund.

Fredensborg Kommune har tidligere finansieret de to eksisterende beredskabsbrønde, men pga. af anlægsstoppet er der pt. ikke mulighed for, at kommunen kan finansiere nye tiltag i området. Det vurderes at udgiften til beredskabsbrønd og ledning andrager ca. kr. 100.000.


Sydlig del

I den sydlige del af området, ved Jellerød Parkvej, er det tidligere vurderet, at vandet vil strømme ud mod diget, hvorfor der er lavet små ”lommer”, hvor vandet kan samle sig og sive ned, så regnen er ophørt. Disse er etableret sammen med diget.


Tillægget til spildevandsplanen er baseret på beregninger udført af det rådgivende ingeniørfirma Niras, som vurderer, at der med de foreslåede tiltag ikke opstår skadesvoldende oversvømmelser over 20 cm over terræn ved soklen ved en fremtidig 100 års hændelse. De 20 cm over terræn er i overensstemmelse med grundlaget for kommunens klimatilpasningsplan og er i øvrigt almindeligt anvendt. Som andre steder, er det grundejernes eget ansvar at sikre deres lyskasser, kældernedgange, indgangspartier osv., så de kan modstå 20 cm vand ved soklen.


Forslaget omfatter 193 ejendomme.

 

Gennemførelse af tillægget til spildevandsplanen forventes at kunne ske i 2016. Et tillæg til spildevandsplanen skal behandles i Byrådet og derefter i 8 ugers høring inden endelig vedtagelse. Tillægget vil ikke kunne påklages til anden administrativ myndighed.

 

Økonomi

Der er afsat kr. 157.000 i budget 2015 - anlægsprojektet ”XA-00103035- Pumper ved Usserød å/Jellerød” til brug for skybrudssikring i området. Projektet indgår imidlertid i det anlægsstop, der er besluttet på byrådsmødet den 26. maj 2015. Kommunens bidrag til pumpebrønd mv. er estimeret til kr. 100.000 som administrationen foreslår overgår til genforhandling ved budgetforhandling for 2016.

Bevilling

Byrådet har besluttet anlægstop for projektet ”XA-00103035 - Pumper ved Usserød Å/Jellerød”. Kommunens medvirken til finansiering af beredskabsbrønd mv. anslået til ca. kr. 100.000 overgår derfor til kommende budgetforhandlinger.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 32

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens Kap 3 og 4.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget for så vidt udsendelse i høring af forslaget til tillæg til spildevandsplan.

Byrådet skal vedtage det endelige tillæg.

Kommunikation

Annoncering og udsendelse til Fredensborg Forsyning, Grundejerforeningen og relevante interesseorganisationer

Elektroniske bilag

Forslag til tillæg nr. 7 til Fredensborg kommunes spildevandsplan 2011-20 -  skybrudssikring af et område i Jellerød.

Indstilling

  1. At forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2011-2020, Skybrudssikring af et område i Jellerød, sendes i offentlig høring.
  2. At udgift til kommunens medvirken til finansiering af beredskabsbrønd mv. anslået til ca. kr. 100.000 overgår til budgetforhandlingerne.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-06-2015

Sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på finansiering af de 100.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2015

Anbefaler Plan-, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling.

Økonomiudvalget anbefaler en tillægsbevilling på 100.000 kr. som en teknisk korrektion af kassen.