Nr.156 - Høringssvar til Vandområdeplan 2015 - 2021

Sagsnr.: 15/10353

 

Beslutningstema

Det skal besluttes, om administrationens forslag til høringssvar til statens forslag til ”Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland” kan godkendes.

Sagsfremstilling og økonomi

Naturstyrelsen har den 15. december 2014 sendt forslag til vandområdeplaner for 2. planperiode i 6 måneders offentlig høring indtil den 23. juni 2015. Fredensborg Kommune er omfattet af forslag til vandområdeplan for Vandområde Sjælland.


Vandområdeplanerne 2015-2021 er anden generation af de danske vandplaner. Vandplanerne er statens samlede plan for at forbedre det danske vandmiljø og sikre renere vandmiljø i overensstemmelse med EU´s vandrammedirektiv.  I vandplanen fastlægger staten de vandløb, hvor kommunerne skal gennemføre indsatser for at vandløbene opnår god økologisk tilstand.

 

Forud for udarbejdelsen af forslaget til vandområdeplanerne har der været oprettet seks vandråd for vandområdedistrikt Sjælland (ét for hvert hovedvandopland), der sammen med kommunerne har udarbejdet et forslag til indsatser på vandløbsområdet.

 

Samtlige vandløbsindsatser, som Fredensborg Kommune pegede på i forbindelse med vandrådsarbejdet og som byrådet behandlede den 1. september 2014, er blevet indført i forslaget til vandområdeplanen for Vandområdedistrikt Sjælland.

 

Indsatserne i vandplanerne finansieres via statslige midler samt midler fra EU. Der er fra statens side afsat ca. 1,4 mio. kr. til indsatser i vandløb i Fredensborg Kommune.


Status for indsatser fra 1. planperiode på vandløbsområdet.

Der er søgt tilskud til åbning af 4 rørlagte vandløbsstrækninger i Donse Å, Grønholt Å og Højsagervandløbet. Der er opnået tilskud til genåbning af strækningen i Donse Å, mens der i første omgang ikke er opnået tilskud til de 3 andre strækninger på grund af manglende midler hos Staten. Der søges om tilskud til disse strækninger i ansøgningsrunden i august 2015. Det bliver imidlertid ikke muligt at realisere genåbningen af Donse Å inden for den tidsfrist, der er givet i tilsagnet fra Staten. Da der er ændret på reglerne for tilskud, således at der gives længere tid til realisering af vandplansprojekterne, vil administrationen, søge om tilskud til projektet igen i ansøgningsrunden i august. Administrationen forventer, at der opnås tilskud til projektet.

 

Administrationens forslag til høringssvar

Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar.

 

I høringssvaret foreslår administrationen, at der udpeges 3 nye vandløbsstrækninger i vandplanen. Det drejer sig om strækninger i:

 • Tjæredamsafløbet
 • Bassebæk
 • Grønholt Å

 

Fordelen ved at udpege nye strækninger er, at der bliver mulighed for at få finansieret vandløbsrestaureringer på strækningerne via statslige og EU midler.

 

Administrationen foreslår endvidere i høringssvaret, at 3 vandløbsstrækninger slettes af udpegningen i vandplanen, idet det efter administrationens vurdering ikke vil være muligt at opnå målopfyldelse for vandløbskvaliteten i disse vandløb.

 

Det drejer sig om strækninger i:

 • Ålemoserenden
 • Højsagervandløbet
 • Humlebækken.

 

Strækningerne kan ses i de vedlagte bilag.

 

Forslaget til høringssvar indeholder desuden forslag om:

 • At ændret vandløbsvedligeholdelse indføres som virkemiddel, da det ellers vil blive svært at leve op til målopfyldelse omkring vandplanter, hvis der ikke benyttes en mere ekstensiv form for vandløbsvedligeholdelse.
 • At de økonomiske referenceværdier, som benyttes til tildeling af tilskudsmidler til vandplansprojekter skal sættes op.
 • At de udpegede vandplansindsatser fra 1. planperiode bør videreføres i 2. og 3. planperiode, såfremt det ikke lykkes at få gennemført disse i 1. planperiode.
 • At retningslinjer, der er udgået i forhold til 1. planperiode, bør genindføres eller på anden vis håndteres i bekendtgørelser eller lign.
 • Retningslinjerne har til formål at understøtte vandplanens indsatsprogram med henblik på at opnå god tilstand i alle vandforekomster og har været vejledende for kommunernes sagsbehandling.

 

Høring i Dialogforum for Vandløb

Administrationens forslag til høringssvar har været forelagt for Dialogforum for vandløb på et møde den 13. april 2015.

 

På mødet fremkom følgende bemærkninger:

 

Fredensborg vandløbslav

De rørlagte strækninger på den øverste del af Grønholt Å, på Tjæredamsafløbet samt den private del af Bassebæk ønskes ikke ny-udpeget i vandplanen, da en åbning af disse er for indgribende for lodsejerne. Især i Tjæredamsafløbet, hvor en genåbning af den øverste del, vil dele marken i 2 dele. Vandløbslavet anbefaler i alle tilfælde, at administrationen tager personlig kontakt til ejere af de strækninger, der ønskes ny-udpeget.

 

Vandløbslavet ønsker ikke, at forslaget om genindførelse af ændret vandløbsvedligeholdelse, skal indgå kommunens høringssvar, da virkemidlet nedsætter vandløbenes vandafledningsevne.

 

Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening

Foreningerne tilslutter sig administrationens forslag om at udpege de ovenfor nævnte rørlagte strækninger, da det vil fremme vandløbenes natur. Foreningerne tilslutter sig ligeledes, at slette de nævnte strækninger af udpegningen, dog med undtagelse af Humlebækken, hvor man i stedet ønsker, at der arbejdes for at øge vandføringen om sommeren.

 

Foreningerne støtter administrationens ønske om, at ændret vandløbsvedligeholdelse skal være et virkemiddel i vandplansindsatsen.


Det reviderede forslag til høringsvar har været sendt ud til Dialogforum for Vandløb efterfølgende.

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at forslag til høringssvar, herunder ny-udpegning af de rørlagte strækninger, bør fastholdes. Det skyldes, at der fremover formentlig ikke vil være mulighed for at ændre i udpegningen af vandløbsstrækninger i vandområdeplanerne, og at det hidtil kun har været muligt at gennemføre indsatser på udpegede strækninger i vandplanen.


Det er administrationens vurdering at der er et godt potentiale for et forbedret vandmiljø i de ovennævnte strækninger. Ved at få strækningerne optaget i Vandområdeplanerne vil det dels være enklere at gennemføre sagsforløb om indsatser på disse strækninger og dels vil der være mulighed for at få indsatserne finansieret via midler fra staten og EU.

 

Administrationen har på baggrund af anbefalingen fra vandløbslavet taget kontakt til de berørte lodsejere på de vandløbsstrækninger, der foreslås ny-udpeget.

 

Det understreges, at en udpegning i vandområdeplanen ikke automatisk betyder, at der bliver fastsat en indsats på vandløbsstrækningen. Hvis der fastlægges en indsats på en af de ny-udpegede strækninger, vil der forinden skulle udarbejdes en konsekvensvurdering i dialog med lodsejeren.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om vandplanlægning og Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven).

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Høringssvaret indsendes til Naturstyrelsen.

Indstilling

 1. At forslag til høringssvar til Vandområdeplan 2015 – 2021 for Vandområdedistrikt Sjælland godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-06-2015

Udvalget oversender sagen til Økonomiudvalgets behandling. Forinden Økonomiudvalgets møde behandler administrationen indkomne indvendinger fra vandløbslagene og Plan,- Miljø- og Klimaudvalgets medlemmer gives mulighed for skriftligt at kommentere herpå.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2015

Sagen sendes til behandling i ekstraordinært Plan-, Miljø- og Klimaudvalgsmøde og ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for det kommende byrådsmøde.