Nr.155 - Revision af regulativ for erhvervsaffald

Sagsnr.: 09/10311

 

Beslutningstema

Med baggrund i de seneste lovændringer på affaldsområdet (affaldsbekendtgørelsen) fremlægges hermed forslag til revision af regulativ for erhvervsaffald, til erstatning for det nuværende regulativ, vedtaget af byrådet den 26. september 2011.   

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund.

Siden 2010 har der været et lovkrav om ensartethed i regulativerne efter en national regulativdatabase og et krav om indrapportering hertil.


Regulativforslaget følger derfor den hidtidige opbygning og disponering, der er fastlagt i Miljøstyrelsens paradigme for standardregulativ, som er en del af affaldsbekendtgørelsen. Regulativet består af to dele: en generel del og en særlig del.


Den generelle del, der er fastlagt af Miljøstyrelsen, sikrer at alle landets kommuner har fælles regler, bl.a. hvad angår definitioner på affaldsområdet, virksomhedernes pligter og rettigheder samt gebyrregler mv.. Kommunen kan ikke foretage ændringer i den generelle del.


I regulativets anden del er alle kommunens indsamlingsordninger beskrevet ud fra kommunens individuelle ønsker og serviceniveau.

 

Bemærkninger.

Det er ordningen for dagrenovation, ordningen for genbrugspladser, ordningen for tømning af olie- og benzinudskillere og ordningen for imprægneret træ, der stilles ændringsforslag til. Endvidere er der udarbejdet nye ordningsbeskrivelser for hhv. bærbare batterier og akkumulatorer samt trykimprægneret træ.


Ændringerne er, som resten af regulativet for erhvervsaffald, udarbejdet i fællesskab mellem Nordforbrændings kommuner. Alle ændringer i teksten i bilag 1 (forslag til regulativ for erhvervsaffald, maj 2015) er markeret med rødt.


Af væsentlige ændringer kan følgende nævnes:


Generel del (§§ 1–8)

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen har Miljøstyrelsen foretaget mindre justeringer, redaktionelle ændringer og tilpasninger i den faste tekstdel af standardregulativ.

 

Ordning for dagrenovation og dagrenovationslignende affald (§ 10)

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen kan virksomheder med fødevareaffald i original emballage ansøge kommunen om fritagelse fra pligten til at benytte den kommunale dagrenovationsordning, hvis de kan dokumentere, at affaldet overdrages til et godkendt modtageanlæg, der håndterer fødevareaffaldet og originalemballagen i henhold til gældende regler.


Endvidere kan virksomheder, der producerer organisk affald som fx. kasserede madvarer, rester, levninger fra såvel tilberedning og servering af madvarer, vælge at kildesortere det organiske affald og lade dette indsamle særskilt med henblik på materialenyttiggørelse.

 

Ordning for genbrugspladser (§11)

Folketinget besluttede, at den daværende frivillige tilmeldingsordning for virksomheders brug af genbrugspladser skulle udvides, således at alle landets virksomheder har mulighed for at køre på tværs af kommunegrænser og aktivt tilmelde sig den eller de genbrugspladser, de ønsker at benytte. Dette nye krav trådte i kraft d. 1. januar 2013.

 

Samtidig blev der i 2013 indført en fællesordning (Fælleskoncept for genbrugspladser) gældende for de 6 genbrugspladser, der drives af Nordforbrænding, herunder ens affaldsgebyrer for erhverv.


Byrådet vedtog den 17. december 2012, at der skal indgås aftale med Nordforbrænding om fælleskonceptet samt de heraf nødvendige regulativændringer, som fælleskonceptet indebærer.


Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner har tilsluttet sig Fælleskonceptet, og den samme ordning og samme gebyrer gælder i de 4 I/S-kommuner for alle erhvervsdrivende i landet.


Alle virksomheder kan således i dag benytte samtlige genbrugspladser ved at tilmelde sig via et års abonnement eller en månedsbillet.


Ordning for tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere (§18)

Driften af ordningen for tømning af olie- og benzinudskillere varetages af Nordforbrænding, der har en aftale med en underentreprenør.


Nuværende ændringer er som følge af, at administrationen har været opmærksom på at kravene til kontrol, der pt. udføres af entreprenøren ikke er hjemlet i affaldsbekendtgørelsen, men i Miljøbeskyttelseslovens § 28. Som følge heraf bliver kravene i stedet fremover stillet i virksomhedernes tilslutningstilladelser.


Ordningen er derfor tilpasset ovennævnte. Desuden er teksten tilrettet så den følger standardformatet i NSTAR (regulativdatabasen).


Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer (§ 20)

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal kommunen etablere en ordning for bærbare batterier og akkumulatorer. Ordningen fungerer både som en bringe- og henteordning.


Affaldet kan afleveres til genbrugspladsen eller afhentes i ordningen for ikke-genanvendeligt farligt affald, der drives af Nordforbrænding.


Endvidere kan mindre batterier afhentes i forbindelse med indsamlingen af dagrenovationslignende affald (placeres på låget af affaldsstativet).

 

Ordningen for imprægneret træ (§21)

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal kommunen etablere en ordning for imprægneret træ, som ikke kan materialenyttiggøres. Kommunerne kan efter en konkret vurdering anvise affaldet til forbrænding. Det samme gælder kreosotbehandlet træ.


Affaldet skal leveres i separate læs på Nordforbrændings genbrugspladser samt på Toelt losseplads, da denne affaldskategori, således kan neddeles og viderebehandles/forbrændes.


Ordninger i §§ 12, 13, 15, 16 og 22

Der er desuden foretaget mindre justeringer, redaktionelle ændringer og tilpasninger i ovennævnte ordninger.


Andet.

Det skal nævnes, at Nordforbrænding i forbindelse med markering af 50 års jubilæum, den 30. maj 2015, ændrer navn. I skrivende stund er navnet hemmeligt.


Navneændringen vil medføre redaktionelle rettelser af det foreliggende regulativudkast. Ændringerne vil blive påført i forbindelse med regulativets endelig godkendelse i byrådet.    


Økonomi.

Virksomheder fra andre kommuner, der afleverer på genbrugspladserne påvirker ikke umiddelbart økonomien, da de, på lige fod med de øvrige virksomheder, betaler abonnement eller månedsbillet for at aflevere deres affald.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 

Retsgrundlag

Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald. 

Kompetence

Byrådet. 

Kommunikation

Der stilles krav om 4 ugers forudgående høring, inden endelig vedtagelse i byrådet. Det betyder, at administrationen forelægger nærværende forslag til regulativ for byrådet d. 22. juni 2015, med henblik på endelig godkendelse d. 31. august 2015.

 

Efter endelig vedtagelse skal regulativet ifølge lovgivningen offentliggøres ved annoncering f.eks. på kommunens hjemmeside. Efter offentliggørelse skal den vedtagne regulativtekst indrapporteres i Miljøstyrelsens nationale regulativdatabase (NSTAR). Regulativet kan tidligst træde i kraft dagen efter offentliggørelse i regulativdatabase. 


Det er administrationens hensigt at revidere de eksisterende informationer på hjemmesiden, således at de tilpasses regulativets nye bestemmelser.

Indstilling


  1. At det foreliggende ”Forslag til regulativ for erhvervsaffald i Fredensborg Kommune" godkendes og sendes i offentlig høring, samt

  1. At administrationen bemyndiges til at foretage mindre, redaktionelle ændringer i regulativet.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-06-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2015

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.