Nr.154 - Forslag til lokalplan H108 - Humlebæk Center 44 (Posthusejendom)

Sagsnr.: 15/14671

 

Beslutningstema

Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan H108 – Humlebæk Center 44.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet besluttede på mødet den 30. marts 2015 at nedlægge et forbud efter Planlovens § 14 mod at der kan etableres en dagligvarebutik på ejendommen Humlebæk Center 44. Ejendommens fremtidige anvendelse fastlægges til offentlige formål.

 

Forbuddet betyder, at Fredensborg Kommune skal udarbejde et forslag til lokalplan for ejendommen inden for en fastsat gyldighedsperiode på højst 1 år. Lokalplanforslaget skal offentliggøres primo juli 2015 ellers bortfalder § 14 forbuddet. 

 

Når Fredensborg Kommune udarbejder en ny lokalplan for ejendommen til offentlige formål kan ejer (Post Danmark) jf. Planlovens § 48 kræve at Fredensborg Kommune overtager ejendommen. 

 

Til orientering kan oplyses, at administrationen har modtaget en klage over § 14 forbuddet, og en sag skal behandles i Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter den gamle posthusejendom beliggende Humlebæk Center 44 i Humlebæk, og den nye lokalplan skal erstatte bestemmelserne fra den gældende lokalplan H34 – for Humlebæk bymidte. 

 

Lokalplanområdet følger matrikelafgrænsningen på ejendommen, og arealet udgør ca. 2.300 m2.

 

Lokalplanforslaget

Plan- Miljø- og klimaudvalget besluttede den 7. april 2015 principperne for en ny lokalplan, herunder blandt andet følgende hovedtræk:

  • Lokalplanen omfatter posthusgrunden
  • Anvendelsen fastlægges til offentligt formål, fx bibliotek og kulturhus
  • Der sikres byggefelt til nyt byggeri i størrelsesordenen 1.000-1.200 m².
  • Der kan bygges i 4 etager

 

På grundlag af de besluttede principper er udarbejdet lokalplanforslag, som fastlægger ejendommens anvendes til offentlige formål som f.eks. kulturhus og bibliotek.

 

Den eksisterende posthusbygning kan ændres ved til- eller ombygning inden for de anviste byggefelter i kortbilag 2. Lokalplanen giver også mulighed for nedrivning af den eksisterende posthusbygning eller at opføre nyt byggeri på ejendommen.

 

Byggeri må maksimalt opføres i 2 etager inden for byggefelt A (mod eksisterende boligbebyggelse) og i 4 etager inden for byggefelt B (mod jernbanen).

 

Inden for området er placeret en antennemast og lokalplanen giver fortsat mulighed for at etablere antennemaster i området. 

 

Lokalplanbestemmelser omkring ydre fremtræden i byggeri er fra den gældende lokalplan H34 også anvendt i lokalplan H108 for at skabe en sammenhæng i områdets materialekarakter.  

 

 

 

 

Bæredygtighed og Klimatilpasning

Ved nybyggeri og f.eks. ved indretning af uderum skal bæredygtige og klimamæssige løsninger i videst muligt omfang indgå i projektet. Herunder håndtering af regnvand.

 

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres solenergianlæg på facader og tage f.eks. solceller og solfangere, som ikke må være reflekterende.

 

Trafikale forhold

Adgang til ejendommen sker via den eksisterende centerboulevard, som er udlagt til offentligt vejareal, og via krogerupstien umiddelbart øst for ejendommen.

 

Parkering vurderes til at kunne ske primært på det offentlige parkeringsareal idet parkeringspladserne på boulevarden og bag den eksisterende postbygningen samlet set kan rumme et stort antal biler. Parkeringsbehovet i området blev i forbindelse med lokalplan H34 vurderet samlet og heri indgik også reservation af parkeringspladser til posthusgrunden.

 

Lokalplan H108 stiller krav om at der skal etableres parkeringspladser til personale og lignende i forhold til ejendommens brug og drift.

 

Kommuneplan 2013

I Kommuneplan 2013 er fastlagt følgende rammebestemmelser for området HC1:

 

Anvendelse: Bycenter

Max. Bebyggelsesprocent på 50 % under ét

Max. Højde: 4 etager

 

Andet:

a) Områdets anvendelse fastsættes til centerformål, butikker, liberale erhverv, restauranter, boligformål, offentlige formål, stationsområde, institutioner, bibliotek, kulturhus og parkeringspladser.

 

b) Såfremt målinger af støjbelastningen i området påviser behov for støjdæmpning, skal støjdæmpning etableres med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

 

c) Etageantallet skal være lavere end 4 etager hvor rammeområdet grænser op til eksisterende lavere boliger.

 

d) Min. ¼ af etagearealet skal udnyttes til boligformål.

 

Bestemmelserne i forslag til lokalplan H108 er i overensstemmelse de gældende rammebestemmelser for HC1.

 

Tidsplan for lokalplanudarbejdelsen

Administrationen forventer følgende forløb for lokalplanudarbejdelsen:

  • Juni 2015 - Lokalplanforslag til politisk behandling.
  • Juli-september 2015 - Offentlig høring 8-10 uger.
  • September 2015 - Behandling af høringssvar.
  • Oktober 2015 - Endelig vedtagelse af lokalplan.

 

 

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Mulighed for at udvide anvendelsesbestemmelsen

Forslag til lokalplan H108 – Humlebæk Center 44 lægger op til at områdets anvendelse fastlæggelse udelukkende til offentlige formål jf. byrådets beslutning, § 14 forbud samt udvalgsbehandlingen af principper for den nye lokalplan.

 

Ønsker byrådet at sikre mulighed for at ejendommen også kan anvendes til andre formål skal der træffes beslutning herom i forbindelse med behandling af lokalplanforslaget, idet en sådan bestemmelse skal indarbejdes i lokalplanforslaget inden offentliggørelsen.

 

Et eksempel på en relevant anvendelsesbestemmelse for ejendommen kan være: ”Publikumsorienteret service som turistkontor, café, fitness og lignende”.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5 om lokalplanlægning

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Lokalplanforslag H108 offentliggøres

Indstilling

1.    At forslag til lokalplan H108 – fremlægges til offentlig høring i henhold til planlovens § 24.

2.    At der ikke foretages en egentlig miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-06-2015

Udvalget anbefaler administrationens indstilling.


Thomas Bak (V) stemte imod, idet V ikke ønskede, at der blev nedlagt § 14-forbud.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2015

Anbefaler Plan,-Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.


Liste V og Liste I stemte imod, idet Liste V og  Liste I ikke ønskede, at der blev nedlagt §14-forbud.