Nr.152 - Kongevejen 29, forslag til ny boligbebyggelse

Sagsnr.: 15/10187

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til om kommuneplanens rækkefølgebestemmelser skal ændres.

Sagsfremstilling og økonomi

I Fredensborg by, umiddelbart syd for SuperBrugsen har HusCompagniet A/S erhvervet købsret til en landbrugsejendom, som ønskes bebygget med parcelhuse.


Ejendommen, som har adresse Kongevejen 29, er ca. 60.000 m². Ejendommen anvendes på nuværende tidspunkt til landbrug og er bebygget med stuehus og driftsbygninger.


Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammeområde FB34 der udlægger området til fremtidigt boligområde med følgende bestemmelser:

  • Anvendelse: åben-lav og/eller tæt-lav boligbebyggelse.
  • Maksimal bebyggelsesprocent: 30 % for den enkelte ejendom.
  • Maksimal højde: 2 etager.
  • Mindst 10 % af arealet skal udlægges til større samlet friareal.
  • Langs Kongevejen skal udlægges 25 meter bredt beplantningsbælte.
  • Byggeri skal holdes mindst 50 meter fra Kongevejens midte for at minimere støjgener.
  • Byggeri skal udformes med respekt for den stedlige byggetradition, men kan fremtræde i et nutidigt formsprog og udtryk.
  • Bebyggelse skal indpasses i det omkringliggende terræn med respekt for de landskabelige kvaliteter mellem land og by.

 

HusCompagniet har skitseret en plan for udstykning og bebyggelse af ejendommen med 27 parcelhuse. Planen viser en samlet vejadgang fra Kongevejen og sti-tilslutninger til eksisterende stinet i Vilhelmsro-kvarteret. Den skitserede udstyknings- og bebyggelsesplan er så vidt det kan vurderes på det foreliggende grundlag i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. 

 

Udstyknings- og bebyggelsesforslaget vil kræve tilvejebringelse af en lokalplan.

 

Rækkefølgebestemmelser

Ejendommen er sammen med den sydlige naboejendom omfattet af kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, som angiver i hvilken rækkefølge ny byudvikling skal ske. Formålet med rækkefølgebestemmelserne er et sikre en hensigtsmæssig udviklingstakt som tager hensyn til investorers og kommunens økonomi.

 

Rækkefølgebestemmelserne prioriterer byudviklingen i Fredensborg by i to etaper: I første etape ligger den gamle Asminderød Skole samt areal ved Lindelyvej. I anden etape ligger areal ved Kirkeleddet samt Fredensborg Syd, som den aktuelle ejendom er en del af.

 

Rækkefølgebestemmelserne betyder, at den videre planlægning for området skal afvente projekterne i første etape. HusCompagniet har anmodet om at Fredensborg Kommune ændrer rækkefølgebestemmelserne, så ejendommen kan planlægges og udvikles nu.

 

Bygningsbevaring / SAVE

De nuværende bygninger på ejendommen forudsættes nedrevet. To bygninger på ejendommen blev i 1999 registreret med en SAVE-værdi på 4, og er derfor udpeget som bevaringsværdige i den nugældende Kommuneplan. Ved SAVE-registreringen i 2014 blev bygningerne ikke genregistreret, idet ejerne havde frabedt sig bygningsregistreringen. Det skal således i givet fald undersøges, om bygningerne fortsat kan kategoriseres som bevaringsværdige.

 

Administrationens vurdering

I de seneste år har udbuddet af nye parcelhusområder i Fredensborg by været begrænset til Langkildeparken. Af de i alt 37 grunde i Langkildeparken, som blev planlagt i 2007, er ca. 20 solgt på nuværende tidspunkt, hvilket tyder på en relativt begrænset efterspørgsel på parcelhusgrunde. Om kort tid forventes Lind & Risørs at sætte 23 grunde på den gamle Asminderød Skole til salg, hvilket vil øge udbuddet betragteligt.

 

Det er administrationens vurdering, at udbud af yderligere parcelhusgrunde på nuværende tidspunkt vil være uhensigtsmæssigt. Yderligere udbud vil medføre en risiko for, at udbygningen og indflytningen af boligområderne sker meget langsomt og pletvist. Dette vil efter administrationens vurdering ikke være hensigtsmæssigt, da der erfaringsmæssigt opnås den bedste kvalitet og trivsel i nye parcelhusområder, hvis udbygningen sker kontinuerligt og områderne færdiggøres og indflyttes indenfor en relativt kortere årrække.

 

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at rækkefølgebestemmelserne på nuværende tidspunkt fastholdes, men at sagen tages op igen i slutningen af 2015, når salget af Lind & Risørs grunde (formodentlig) er i gang, og efterspørgslen kan vurderes.

 

Hvis udvalget modsat administrationens anbefaling ønsker at fremme HusCompagniets udstykningsplan på nuværende tidspunkt, skal der fremlægges og vedtages et tillæg til kommuneplanen om ændrede rækkefølgebestemmelser.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommuneplan 2013

Planloven.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  1. At kommuneplanens rækkefølgebestemmelser fastholdes.
  2. At sagen tages op til fornyet overvejelse i slutningen af 2015.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-06-2015

Udvalget vedtog administrationens indstilling.


Thomas Bak (V) stemte imod, idet V ønsker at ansøgningen imødekommes, idet området allerede er udlagt til boligområde.


Thomas Bak (V) begærede sagen i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2015

Drøftelse foretoges.