Nr.151 - Orientering vedrørende anvendelse af Farvergården til midlertidig placering af flygtninge

Sagsnr.: 15/16990

 

Beslutningstema

Orientering vedrørende anvendelse af Farvergården til midlertidig placering af flygtninge.

Sagsfremstilling og økonomi

Farvergården har tidligere været anvendt af Hørsholm og Fredensborg Kommuner som døgninstitution for børn og unge under 18 år. Begge kommuner bidrog med hver 50 % af samtlige omkostninger forbundet med opførelsen.


Fredensborg Kommune ejer ejendommen og har i stedet udstedt et gældsbrev til Hørsholm Kommune på 3.065 mil. kr. svarende til halvdelen af opførelsesomkostningerne.

 
Brugen af Farvergården som døgninstitution for børn og unge er ophørt, og Økonomiudvalget i hhv. Fredensborg og Hørsholm Kommuner besluttede i starten af 2015, at Farvergården skulle sælges. 

Fredensborg Byråd besluttede imidlertid den 30. marts 2015 i forbindelse med vedtagelsen af ”Strategi for boligplacering” at benytte Farvergården til midlertidig placering af flygtninge. Det var oplyst i sagen, at der skulle søges indgået en lejeaftale med Hørsholm Kommune, alternativt skulle Hørsholm Kommune købes ud mod betaling af de nævnte 3.065 mio. kr.  

 
Byrådet har bemyndiget administrationen til at indgå aftale med Hørsholm om anvendelse til formålet.


Fredensborg Kommune har efterfølgende fået en henvendelse fra administrationen i Hørsholm Kommune, som oplyser, at man vil lave et oplæg til Hørsholm Kommunes Økonomiudvalgs møde den 11. juni 2015 om, at den tidligere beslutning om salg bortfalder med henblik på, at Hørsholm Kommune benytter 6 ud af de i alt 12 pladser til midlertidig indkvartering af flygtninge.  

Bevilling

Bevillingsmæssige konsekvenser er uændrede i forhold til administrationens budgetvurdering. Udgifterne indgår i budgetlægningen til 2016-19.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.


Flemming Rømer (O) tog forbehold, idet det ønskes, at der sikres boliger til egne borgere først.