Nr.150 - Åben anonym rådgivning

Sagsnr.: 15/14673

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om opgaverne i den åbne anonyme rådgivning skal lægges over til borgerrådgiveren, og den åbne anonyme rådgivning skal ophøre. 

Sagsfremstilling og økonomi

Den åbne anonyme rådgivning:

Som led i implementeringen af kommunens borger- og brugerinddragelsespolitik (vedtaget den 17. december 2007) har der siden 2008 været en åben borgerrådgivning på Rådhuset som supplement til den rådgivning og sagsbehandling, som kommunens medarbejdere dagligt tilbyder kommunens borgere.

I den åbne anonyme rådgivning kan borgerne henvende sig anonymt og få et hurtigt råd og vejledning. Rådgivningen er bemandet med en socialrådgiver og en jurist fra kommunen, begge på tilkaldebasis. Rådgivningen har åben hver mandag kl. 15-17.

I rådgivningen kan juristen give:

      Hjælp til at finde vej i den kommunale organisation

      Rådgivning om borgerens juridiske rettigheder i forhold til kommunen

      Råd og vejledning om formkravene i den kommunale sagsbehandling

•      Råd og vejledning om eventuelle klagemuligheder

I rådgivningen kan socialrådgiveren give:

      Råd og vejledning om, hvad borgeren kan gøre ved en given hændelse i livet (fx fødsel, død, skilsmisse, arbejdsløshed)

      Råd og vejledning om den kommunale sagsbehandling

•      Hvem borgeren skal tale videre med i kommunen

Der føres ikke statistik over fremmødet i den åbne rådgivning, men antallet af henvendelser til den åbne rådgivning har på det seneste ligget på omkring 10 henvendelser om året til henholdsvis juristerne og socialrådgiverne. Antallet af henvendelser til den anonyme rådgivning er også faldet siden oprettelsen af en egentlig borgerrådgiver.

Borgerrådgiverfunktion:

Byrådet besluttede i 2014 at etablere en egentlig borgerrådgiverfunktion, der er forankret direkte under Byrådet.

Formålet med borgerrådgiveren er at styrke dialogen med borgere og kommunen, samt bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed.

Borgerrådgiveren kan

      Vejlede borgeren om, hvor i kommunen borgeren skal henvende sig med sin sag

      Vejlede borgeren om dennes rettigheder ved behandling af borgerens sag

      Hjælpe borgeren til at forstå en afgørelse eller et brev fra kommunen

      Hjælpe borgeren med at formulere en klage over sagsbehandlingen, personalets optræden eller udførelsen af praktiske opgaver

      Vejlede borgeren om, hvor borgeren kan klage over kommunens afgørelser

      Mægle mellem borgeren og en af kommunens ansatte, hvis kommunikationen er gået i hårdknude

•      Viderebringe borgerens forslag til hvordan kommunens sagsbehandling og betjening af borgerne kan blive bedre.

Borgerrådgiveren har afgivet en halvårsstatus til Byrådet den 27. april 2015 og det fremgår heraf, at borgerrådgiveren i statusperioden har registreret 109 henvendelser, der fordeler sig på 51 klagesager og 58 vejlednings- og vejvisningssager.


I statusperioden er registreret i alt 109 henvendelser. Henvendelserne fordeler sig på 51 klagesager og 58 vejlednings- og vejvisningssager. Det nævnes i den forbindelse, at vejledning og vejvisning dækker over mangeartet forhold, der gennemgående er kendetegnet ved, at borgeren søger råd og vejledning om konkrete sager eller hvor de skal rette henvendelse. Sagerne udtrykker den ekstra indgang til kommunen, som borgerrådgiverfunktionen også er ment til at være og har kun i begrænset omfang juridisk karakter.

Som det fremgår af ovenstående ligger opgaverne i den åbne anonyme rådgivning inde som en del af borgerrådgiverens portefølje.

Særligt for så vidt angår socialrådgivernes rådgivning i den åbne rådgivning i forbindelse med særlige hændelser i livet, er det en rådgivning, som medarbejderne i receptionen i Borgerservice også varetager, ligesom borgerne kan rette henvendelse til deres sagsbehandler. 

Den åbne rådgivning blev etableret som en service til borgeren, da der ikke var et andet tilsvarende tilbud i kommunen. Efterfølgende er der oprettet en  borgerrådgiver, som løser de samme opgaver som en del af sin portefølje.

På den baggrund indstilles det, at opgaverne i den åbne anonyme rådgivning lægges over til borgerrådgiveren og at den åbne anonyme rådgivning nedlægges.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At opgaverne i den åbne anonyme rådgivning lægges over til borgerrådgiveren
  1. At den åbne anonyme rådgivning nedlægges.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2015

Anbefaler administrationens indstillinger.