Nr.148 - Finansiering af fiberring

Sagsnr.: 13/20639

 

Beslutningstema

Som led i genopretningsaftalen skal der tages stilling til, om kommunen skal indgå en leasingaftale til finansiering af en ny firewall.

Sagsfremstilling og økonomi

Et af elementerne i genopretningsaftalen til styrkelse af kassebeholdningen var på anlægsområdet, hvilket har betydning for færdiggørelsen af fiberringen, herunder udgifter til firewall, hvor man med en leasingaftale kan skyde betalingen af 3,4 mio. kr. fra 2015 til de efterfølgende budgetår.


Beslutningen påvirker ikke tidsplanen for færdiggørelse af gravearbejdet, hvor kommunen allerede kontraktligt har forpligtiget sig.


Med indeværende sag ønskes selve leasingkontrakten godkendt. Med kontrakten modtages udstyret i 2015, mens betalingerne falder i årene 2016-2018.


Budget 2015 lettes således for et likviditetstræk på 3,2 mio.kr. Konkret forslås det at indgå en leasingaftale med variabel rente som skitseret i tabel 1.

Tabel 1. Betalingsplan for leasingaftale 

Beløb i 1.000 kr.

2015

2016

2017

2018

2015-18 i alt

Indtægt/Leaset beløb

-3.188

0

0

0

      -3.188

Afdrag

0

1.068

1.068

1.070

3.206

Rente

0

34

23

11

    68

Netto

-3.188

1.102

1.090

1.081

    86


I beregningen af renteudgiften er det antaget at renten er konstant svarende til niveauet første år som det fremgår af tilbud fra Kommuneleasing (ca. 1 pct.) (Billigste løsning)

Det fremgår af tabellen at leasingaftalen reducerer kassetrækket i 2015 med 3,2 mio. og øger det med 1,1 mio.kr. årligt i årene 2016-18. Samlet set er leasingydelserne finansieret inden for det eksisterende budget. Det samlede budget i overslagsårene på 3,4 mio. kr. er pt. samlet i 2016. Det foreslås derfor at flytte 2,2 mio. kr. fra 2016 og fordele dem ligeligt over 2017 og 2018.


Bevillingen i 2015 er håndteret med genopretningssagen, som blev besluttet på byrådets møde i maj. Bevillingen i denne sag vedrører alene årene 2016-2018. Hertil kommer som nævnt, at leasingaftalen skal godkendes.Bevilling

 

Beløb er i 1.000 kr.

2016

2017

2018

2016-18

Nuværende budget

3.400

0

0

3.400

Bevilling

-2.200

1.100

1.100

0

Nyt budget

1.200

1.100

1.100

3.400

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At der indgås en leasingaftale med Kommuneleasing på 3,2 mio. kr. vedr. firewall til fiberringen.
  2. At budgettet til fiberringen reguleres så det passer med betalingsstrømmene i leasingaftalen, jf. bevillingsafsnittet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2015

Godkender administrationens indstillinger, idet Økonomiudvalget ønsker at bemærke, at forholdet vedr. leasing ikke har været tilstrækkeligt oplyst i forbindelse med genopretningsplanen.


Liste (V) og Helle Abild-Hansen (I) stemte imod leasingfinansiering, idet der ønskes, at projektet skal finansieres af kassen.